• 1000

Uuden hallitusohjelman yksi keskeisistä työmarkkinauudistuksista on paikalliseen sopimiseen liittyvät säädösmuutokset. Paikallinen sopiminen voi olla tärkeä työkalu yritysten toiminnan kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Onnistunut paikallinen sopiminen perustuu luottamukseen, tietoon yrityksen tilanteesta ja kykyyn hyödyntää lainsäädännön ja työehtosopimusten tarjoamia mahdollisuuksia.

Uudessa hallitusohjelmassa pyritään lainsäädäntöä uudistamalla edistämään paikallista sopimista ja tekemään siitä yhdenvertaisesti mahdollista kaikissa yrityksissä riippumatta siitä, kuuluuko yritys työnantajaliittoon tai millainen työntekijöiden edustusjärjestelmä yrityksellä on.

Paikallisen sopimisen edellytyksiä laajennetaan poistamalla työlainsäädännöstä järjestäytymättömiä, yleissitovaa työehtosopimusta noudattavia yrityksiä koskevat paikallisen sopimisen kiellot. Myös yrityksen kanssa tehdyllä työehtosopimuksella voitaisiin jatkossa poiketa samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on tällä hetkellä mahdollista ainoastaan valtakunnallisen työehtosopimuksen perusteella.

Paikallinen sopiminen on tarkoitus mahdollistaa yritystasolla siten, että sopijoina voivat olla luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön valitsema edustaja tai koko henkilöstö.  Samalla luottamusvaltuutetun ja muun määräajaksi valitun henkilöstön edustajan suoja säädetään samalle tasolle luottamusmiehen kanssa.

Paikallisen sopimisen tarjoamista eduista yrityksille

Paikallinen sopiminen mahdollistaa työehdoista sopimisen yritystasolla. Käytännössä työntekijät ja työnantaja voivat paikallisesti sopia samoista asioista kuin työehtosopimuksessa, kuten esimerkiksi työajoista, palkoista, vuosilomista ja muista eduista. Paikallisen sopimisen lisääminen antaa yrityksille mahdollisuuden sopia työehdoista ja joustoista suoraan oman organisaationsa tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa tarvittaessa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja liiketoiminnan tarpeisiin.

Paikallisen sopimisen avulla yritykset voivat tehostaa toimintaansa ja parantaa kilpailukykyään. Sopimalla suoraan työntekijöiden kanssa voidaan paremmin löytää ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen tavoitteita ja edistävät tuottavuutta. Lisäksi se voi lisätä työntekijöiden osallistumista päätöksentekoon ja antaa heille paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omiin työoloihinsa. Tämä voi johtaa aiempaa suurempaan työntekijöiden sitoutumiseen, motivaatioon ja työtyytyväisyyteen.

Parhaaseen lopputulokseen pääseminen kuitenkin edellyttää, että yritykset tuntevat ja osaavat hyödyntää paikallisen sopimisen tarjoamat mahdollisuudet. Lisäksi on syytä huomioida, että muutokset voivat myös aiheuttaa haasteita, jonka johdosta hyvä vuoropuhelu työntekijöiden ja yritysten välillä on tärkeää. Tasapainoisen ja oikeudenmukaisen sopimisen varmistaminen on keskeistä kaikkien osapuolten etujen huomioimiseksi.