Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, että tuliko autoverolain 29 §:n mukaista vientipalautus lukea osaksi auton kauppahintaa ja suoritettavan marginaaliveron perustetta, kuten Verohallinto on viime aikoina verotarkastuksissa katsonut.

Autoveron vientipalautus on osa Suomen kansallista autoverojärjestelmää, jonka tarkoituksena on kohdistaa autovero ajoneuvon käyttöaikaan Suomessa maksamalla ajoneuvon omistajalle ajoneuvon hankintahinnan sisältämä piilevä autovero. Vientipalautus maksetaan, kun ajoneuvo viedään pois Suomesta ulkomaille käytettäväksi.

Autoliike ei ollut lukenut autoveron vientipalautuksia osaksi ajoneuvon myyntihintaa

Suomalainen autoliike oli myynyt käytettyjä ajoneuvoja Suomesta toisiin EU-maihin ja sovelsi myynteihin arvonlisäverolain 79 k §:ssä tarkoitettua marginaaliverotusmenettelyä, jossa arvonlisäverotus kohdistuu yrityksen ostamien ajoneuvojen ostohintojen ja myynnistä saatujen vastikkeiden (joka on ostajan ja myyjän sopimukseen perustuva kauppahinta) väliseen erotukseen, eli voittomarginaaliin. Autoliike ei ollut lukenut autoveron vientipalautuksia osaksi ajoneuvon myyntihintaa.

Keskusverolautakunta oli Verohallinnon viimeaikaista verotarkastuskäytäntöä mukaillen katsonut, että arvonlisäverolain tarkoituksen toteutuminen puolsi sitä, että vientipalautukset oli luettava osaksi ajoneuvon myyntihintaa ja marginaaliveron perustetta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu korostaa legaliteettiperiaatteen merkitystä

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin tulkitsi asiaa vastaavalla tavalla kuin autoliike ja totesi, että ottaen huomioon arvonlisäverolain ja -direktiivin marginaaliveron perustetta koskevat säännökset, autoveron erillisyys arvonlisäverotuksesta sekä autoveron vientipalautuksen yhteys ajoneuvon Suomesta vientiin eikä myyntiin, asiassa ei voida katsoa muodostuvan sellaista järjestelmän tarkoituksen vastaista perusteetonta etua, että autoveron vientipalautus tulisi tämän johdosta lukea arvonlisäveron perusteena olevaan voittomarginaaliin.

Ratkaisu korostaa legaliteettiperiaatteen merkitystä arvonlisäverotuksessa ja sillä on siten myös laajempaa vero-oikeudellista merkitystä.

KHO 2023:60

Ota yhteyttä

KPMG avustaa yritystäsi ammattitaidolla kaikissa arvonlisäveroasioissa.