Suunnan löytäminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatioiden toimintamallit.

Digitaalinen transformaatio haastaa organisaatioiden toimintamallit.

Lokakuussa 2022 julkaistu KPMG 2022 CEO Outlook nostaa esiin organisaatioiden johtajien näkemyksiä muuttuvasta toimintaympäristöstä. Tutkimuksen mukaan huolet taloudellisesta taantumasta näyttävät lyhytkestoisilta sekä usko organisaatioiden kykyyn selvitä taantumasta on luottavainen. Tutkimuksessa käsitellään myös digitaalisen transformaation vaikutusta organisaatioiden toimintaan. Keskeisinä teemoina nousevat suunnan löytäminen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä osaamisen ja strategisten kumppanuuksien hyödyntäminen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avainasemassa henkilöstön osaaminen ja kyky omaksua teknologioita

Organisaatiot ovat olleet kunnianhimoisia digitaalisessa transformaatiossa ja investoineet suuresti digitaaliseen transformaatioon varmistaakseen kilpailuasemansa sekä saavuttaakseen etulyöntiaseman kiristyvässä kilpailutilanteessa. Organisaatioiden panostukset uusiin teknologioihin ovat muuttaneet nykyistä painopistettä enemmän henkilöstön osaamiseen ja heidän kykyynsä omaksua käyttöönotetut järjestelmät ja teknologiat.

Organisaatiot ovat tunnistaneet, että erinomainen asiakaskokemus, niin sisäinen kuin ulkoinen, edellyttää teknologian hyödyntämistä tehokkaasti. Tutkimuksen mukaan olemassa olevien teknologioiden tehokas hyödyntäminen on lähitulevaisuuden keskeisenä painopisteenä.

Investointien priorisointi korostuu

Suurin osa kyselyyn vastaajista ennakoi pienentävänsä digitaalisia investointejaan lyhyellä aikavälillä varautuakseen taloudelliseen taantumaan. Organisaatioilla on myös tarve saada nopeammin teknologiat hyötykäyttöön erityisesti alueilla, joissa teknologia on vanhentunut. Investointien priorisoinnin merkitys ja suunnan löytäminen ovat avainasemassa, jotta investoinnit voidaan kohdentaa aidosti liiketoimintaa tukeviin ja arvoa tuottaviin kohteisiin.

Strategiset kumppanuudet nähdään kasvun edellytyksenä

Muuttuva ja monimutkaisempi toimintaympäristö kasvattaa kilpailua entisestään. Organisaatiot eivät kykene, eikä myöskään ole taloudellisesti järkevää tehdä kaikkea itse, joten organisaatiot joutuvat ratkaisemaan osaamistarpeiden ja osaajapulan aiheuttamat haasteet rakentamalla strategisia kumppanuuksia. Organisaatioiden johtajat näkevät, että strategiset kumppanuudet ovat edellytys tulevien vuosien kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Strategisten kumppanuuksien avulla pyritään hakemaan ketteryyttä ja tukea liiketoiminnan kasvuun.

Osaava henkilöstö ja riittävät kyvykkyydet ovat avainasemassa erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamisessa. Usein suurin osaajapula kohdistuu juuri pinnalla oleviin trendeihin. Esimerkiksi viime vuosina data-analytiikan osaajien kysyntä on selvästi lisääntynyt. Kumppaneita ja ulkopuolisia palveluntarjoajia on hyödynnetty pitkään, mutta laajamittainen hyödyntäminen tekee niiden hallinnasta monimutkaisempaa. Kumppanien hallinnassa korostuu hyötyjen saaminen ja molempien osapuolien tarpeiden täyttäminen sovitusti. Aktiivisen ja tehokkaan kumppanienhallinnan kautta on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä sekä edistää organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista.

Miten KPMG voi auttaa?

Digitaalisen transformaation suunnan löytäminen ja kumppanien hallinta edellyttää saumatonta yhteistyötä organisaation eri asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. KPMG tukee yrityksiä digitaalisessa transformaatiossa ja toimii strategisena kumppanina kasvun mahdollistajana.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Lisätietoja