KPMG:n avustama yhtiö voitti työsuhteen päättämistä koskevan riidan hovioikeudessa

Hovioikeus katsoi, että työntekijän työsuhde oli voitu päättää yhtiössä toteutetun uudelleenjärjestelyn seurauksena.

Työsuhde oli voitu päättää yhtiössä toteutetun uudelleenjärjestelyn seurauksena.

Logistiikka-alan yritys oli irtisanonut aluemyyntipäällikön tehtävissä toimineen työntekijän työsopimuksen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijä oli riitauttanut irtisanomisen lainmukaisuuden ja vaatinut yhtiöltä korvauksena työsopimuksen päättämisestä 14 kuukauden palkkaa vastaavaa määrän.

Työntekijä väitti, ettei yhtiöllä ollut lainmukaisia perusteita irtisanoa hänen työsopimustaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla, koska yhtiön toteuttama uudelleenorganisointi ei ollut työntekijän mukaan todellinen. Työntekijä katsoi yhtiön valikoineen hänet irtisanottavaksi ilman asiallisia perusteita siitä syystä, että hänen isänsä toimisuhde yhtiön kanssa oli vähän aiemmin päätetty. Lisäksi työntekijä katsoi yhtiön joka tapauksessa laiminlyöneen sille kuuluneen uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuuden, kun yhtiö ei ollut tarjonnut hänelle avoinna ollutta kuljetuspäällikön tehtävää. 

Yhtiön mukaan sillä oli yhtiön heikon taloustilanteen takia ollut asiallinen syy uudelleenorganisoida toimintojaan ja vähentää myyntityötä tehneiden työntekijöiden määrää ja siirtää resursseja kuljetuspalvelutuotantoon. Yhtiö ei ollut ennen irtisanomista tai sen jälkeen palkannut uusia työntekijöitä samankaltaiseen myyntyöhön. Sillä ei myöskään ollut avoinna mitään sellaista tehtävää, johon työntekijä olisi kokemuksensa ja ammattitaitonsa puolesta soveltunut ja johon hänet olisi voitu sijoittaa irtisanomisen välttämiseksi.

Yhtiö voitti asian käräjäoikeudessa - Työntekijä valitti tuomiosta hovioikeuteen

Hovioikeudessa kysymys oli siitä, oliko uudelleenjärjestelylle ollut todellinen syy vai oliko siihen tosiasiassa ryhdytty siinä tarkoituksessa, että kantaja voitaisiin irtisanoa yhtiön palveluksesta. Lisäksi kysymys oli siitä, oliko yhtiö täyttänyt työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa.

Tapauksessa irtisanomisperusteeksi esitetty taloudellinen ja tuotannollinen syy oli ollut yhtiössä toteutettu uudelleenjärjestely, jonka seurauksena työntekijän entinen tehtävä oli lakannut. Hovioikeus katsoi antamassaan tuomiossa yhtiön selvittäneen, että erityisesti myyntityötä koskevaan yhtiön liiketoiminnan uudelleenjärjestelyyn oli ollut todellinen syy, eikä siihen ollut ryhdytty kantajan irtisanomiseksi. 

Myyntityö oli uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Yhtiöön ei myöskään ollut ennen työntekijän irtisanomista tai sen jälkeen palkattu uusia työntekijöitä samankaltaisiin tehtäviin.

Työnantajan menettely ei ollut epäasiallista tai syrjivää

Työntekijällä ei ollut kuljetuspäällikön tehtävän edellyttämää kokemusta taikka edellytyksiä suoriutua kuljetuspäällikön tehtävistä. Tämän johdosta hovioikeus katsoi, ettei yhtiö ollut rikkonut työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuuttaan, kun se ei ollut tarjonnut uutta kuljetuspäällikön tehtävää työntekijälle. Yhtiöllä oli siten ollut työsopimuslain 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettu laillinen peruste irtisanoa työntekijän työsopimus. Näin ollen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota ja työntekijä velvoitettiin korvaamaan yhtiölle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut myös hovioikeuden osalta.

Ota yhteyttä

KPMG:n kokeneet riitajuristit auttavat yrityksiä kaikenlaisissa riitatilanteissa niin työ- ja sopimusoikeudellisissa riidoissa kuin myös ipr-, kiinteistö- ja rakennusalan riidoissa, lunastus- sekä veroriidoissa.