Muutoksia vaihtelevan työajan työsopimuksiin

Hallituksen esityksen mukaan työnantajan olisi jatkossa tarkasteltava vähintään 12 kuukauden välein työsopimuksessa sovitun työaikaehdon toteutumista.

Hallituksen antamassa esityksessä tarkasteluvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi.

Vaihtelevan työajan työsopimuksilla tarkoitetaan niin sanottuja nollatuntisopimuksia ja muita sopimuksia, joissa on sovittu kiinteän työtuntimäärän sijasta työajan vaihtelevan tiettyjen tuntimäärien välillä, esimerkiksi 10–30 tuntia viikossa.

Voimassa olevan työsopimuslain mukaan vaihtelevan työajan järjestelyissä työaikaa on määräajoin tarkasteltava. Jos toteutunut työaika edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta osoittaa, ettei sovittu vähimmäistyöaika vastaa työnantajan todellista työvoiman tarvetta, työnantajan on työntekijän pyynnöstä neuvoteltava työaikaehdon muuttamisesta vastaamaan todellista tarvetta. Jos uudesta vähimmäistyöajasta ei päästä sopimukseen, työnantajan on esitettävä asialliset perusteet sille, millä tavalla työaikaehto vastaa yhä työnantajan työvoimatarvetta.

Automaattinen tarkasteluvelvollisuus

Hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä (60/2022 vp) edellä sanottua tarkasteluvelvollisuutta ehdotetaan muutettavaksi. Esityksen mukaan työnantajan olisi jatkossa tarkasteltava vähintään 12 kuukauden välein työsopimuksessa sovitun työaikaehdon toteutumista. Pidemmän tarkastelujakson arvioidaan ottavan paremmin huomioon kausivaihtelut, jotka ovat tyypillisiä monilla aloilla, joilla esiintyy vaihtelevaa työvoiman tarvetta. Tarkasteluvelvollisuus olisi kuitenkin jatkossa automaattinen eikä työntekijän pyyntöön perustuva neuvotteluvelvollisuus, kuten voimassa olevassa työsopimuslaissa on säädetty. Tarkasteluvelvollisuus koskisi kaikkia työnantajan aloitteesta tehtyjä vaihtelevan työajan sopimuksia.

Tarjous uudesta työaikaehdosta

Esityksen mukaan työnantajan olisi kuukauden kuluessa tarkastelun suorittamisesta tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta, jos toteutuneiden työtuntien määrä ja työnantajan työvoiman tarve tarkastelujaksolla osoittaisivat, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi. Työntekijä voisi esityksen mukaan kuitenkin halutessaan kieltäytyä uudesta työaikaehdosta, jolloin työaikaehto pysyisi ennallaan.

Esityksen mukaan toteutuneiden työtuntien määrä osoittaisi tarvetta määritellä vähimmäistyöaika olemassa olevaa korkeammaksi, jos tarkastelujaksolla olisi voitu tehdä työtä korkeamman vähimmäistyöajan puitteissa. Esimerkiksi jos työajaksi on sovittu 0–30 tuntia viikossa ja toteutunut viikkotyöaika tarkastelujaksolla olisi säännönmukaisesti ollut vähintään 10 tuntia tai sitä enemmän, tarkastelu osoittaisi tarvetta nostaa viikoittainen vähimmäistyöaika vähintään kymmeneen tuntiin. Kuitenkaan ainoastaan työtuntien kokonaismäärän kasvu ei merkitse velvollisuutta tarjota uutta vähimmäistyöaikaa, mikäli työaika aidosti vaihtelee koko työsopimuksessa sovitulla vaihteluvälillä, esimerkiksi 0–30 tunnin välillä. Tällaisessa tilanteessa toteutuneen työajan katsottaisiin vastaavan sovittua työaikaa.

Pyynnöstä kirjallinen selvitys

Työnantajan olisi esityksen mukaan ilmoitettava työntekijälle tarkastelun ajankohta ja työntekijän tai hänen edustajansa pyynnöstä esitettävä kirjallinen selvitys tarkastelun tuloksesta ja sen perusteena olevista seikoista. Käytännössä tämä tarkoittaisi selvitystä toteutuneista työtunneista sekä työvoiman tarpeesta. Työnantajan velvollisuus kirjallisen selvityksen antamiseen ei kuitenkaan olisi automaattinen vaan edellyttäisi työntekijän tai hänen edustajansa pyyntöä.

Mikäli työnantaja lopettaisi työn tarjoamisen kokonaan vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevälle työntekijälle, työnantajan olisi työntekijän pyynnöstä selvitettävä myös tarjolla olevan työn vähentymisen syyt. Tätä sovellettaisiin käytännössä vain nollatuntisopimuksella työskentelevien työntekijöiden osalta. Selvitys olisi annettava kirjallisesti.

Muutosten voimaantulosta ja merkityksestä

Muutosten olisi tarkoitus astua voimaan 1.8.2022. Pidempi tarkastelujakso auttaa paremmin huomioimaan monille aloille tyypilliset kausivaihtelut,  mutta muutokset lisäävät myös vaihtelevan työajan työsopimuksia käyttävien yritysten hallinnollisia velvoitteita, jotka yritysten on jatkossa huomioitava. 

 

Lisätietoja saat työoikeuden tiimiltämme.

Ota yhteyttä