Voiko säätiön purkaa?

Säätiön purkaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin, lainsäädännössä on asetettu tiukat kriteerit purkamiselle.

Säätiön purkaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin.

Säätiö voidaan säätiölain mukaan asettaa selvitystilaan sen purkamiseksi ainoastaan mikäli:

  • se on perustettu määrätyksi ajaksi ja määräaika on kulunut
  • se on perustettu määrättyjen edellytysten varaan ja tarkoitettuja edellytyksiä ei enää ole tai
  • sen varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyödytöntä taikka lain vastaista eikä säätiön tarkoitusta voida muuttaa. 

Kun säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015 tuli mahdolliseksi määrätä säännöissä säätiötä perustettaessa selvitystilan edellytyksistä laissa säädetystä toisin. Lisäyksellä haluttiin lisätä perustajan valtaa määrittää säätiön elinkaaren pituus myös muilla perusteilla kuin määräämällä säätiön toiminta määräaikaiseksi. Muissa tapauksissa purkuedellytykset arvioidaan säätiölain purkuedellytysten valossa. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) tarkastaa ilmoitusten rekisteröimisen yhteydessä, että laissa säädetyt edellytykset ja menettelyä koskevat muotomääräykset täyttyvät. Jos edellytykset ja menettelyä koskevat seikat täyttyvät, PRH rekisteröi selvitystilan.

Käytännössä säätiön purkua harkitaan ehkä tilanteessa, missä säätiön varoista saatava tuotto on käytännössä melko pientä ja koetaan ehkä, että säätiö on turhan raskas tapa hallinnoida varoja. Hallintokulujen jälkeen jäljellä olevilla varoilla pystytään harjoittamaan hyvin pientä tarkoituksenmukaista toimintaa. 

Säätiöllä ei ole toimintaedellytyksiä

Säätiö voidaan edellä mainitulla säätiölain mukaisella perusteella purkaa myös, jos säätiön varat ovat niin vähäiset, että säätiöllä ei ole toimintaedellytyksiä. Säätiölaissa tai sen valmistelussa ei ole otettu kantaa siihen, miten vähäisiä varojen pitää olla, jotta purkuedellytysten katsottaisiin täyttyvän. Lienee niin, että säätiön varojen voidaan katsoa olevan absoluuttisesti vähäiset, mikäli säätiön varallisuus on enintään 50 000 euroa. Tämä olisi perusteltua ottaen huomioon, että säätiön perustamisessa minimiperuspääomavaatimus on 50 000 euroa.  Mikäli varoja on enemmän kuin 50 000, on tärkeää purkupäätöstä tehtäessä perustella, miksi purkuedellytykset täyttyvät ja esimerkiksi miksi juuri kyseisen säätiön varojen katsotaan olevan niin vähäiset, että säätiön toiminnan jatkaminen on oleellisesti vaikeutunut tai käynyt mahdottomaksi. Lienee niin, että purkuedellytykset voivat täyttyä myös, vaikka purkautuvalla säätiöllä olisi jonkin verran varallisuutta.

Säätiön varoja käyttämällä säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan saadaan toki varat vähennettyä niin vähäiseksi, että purkuedellytykset täyttyisivät. Säätiölaki ei estä säätiön peruspääomankaan käyttämistä säätiön tarkoituksen ja toimintamuotojen mukaisesti. Säätiön purkukuntoon ajaminen on kuitenkin säätiön johdon näkökulmasta ongelmallista, sillä johdonhan on huolehdittava siitä, että säätiön varainhoito on suunnitelmallista ja siihen liittyy säätiön toiminnan oletettu jatkuvuus. 

Säätiön sulautuminen

Joskus varteenotettavana vaihtoehtona ja säätiön johdon kannalta mieluisampi vaihtoehto säätiön purkamiselle saattaa olla säätiön sulauttaminen toiseen säätiöön. Sulautuva säätiö käytännössä purkautuu selvitysmenettelyttä sulautumisen täytäntöönpanohetkellä ja sen varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle säätiölle. Säätiölain mukaan säätiö voi sulautua toiseen tarkoitukseltaan ja tarkoituksen muuttamisen edellytysten suhteen olennaisesti samankaltaiseen säätiöön. PRH arvioi täyttyvätkö edellytykset. Kannattaakin pyrkiä perustelemaan edellytysten täyttyminen mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Käytännössä sulautuminen voi kuitenkin estyä, kun vaatimus tarkoituksen samankaltaisuudesta ei täyty. Tällöin on hyvä muistaa, että säätiölaki mahdollistaa myös niin sanotun kombinaatiosulautumisen, eli sulautumisen missä vähintään kaksi sulautuvaa säätiötä sulautuu perustamalla yhdessä vastaanottavan säätiön. Uuden vastaanottavan säätiön tarkoitus voidaan määritellä kattamaan kaikkien sulautuvien säätiöiden tarkoitukset ja siten täyttää säätiölain mukaiset sulautumisen edellytykset. 

Miten KPMG voi auttaa?

Säätiöoikeudellisten näkökohtien lisäksi, järjestelyissä on tärkeää myös selvittää ja huomioida veronäkökohdat. KPMG:n laki- ja veropalvelujen asiantuntijoilla on laaja kokemus säätiöiden järjestelyistä ja avustamme mielellämme myös järjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoja

Johanna Fagervik

Partner, Legal Counsel

KPMG in Finland

Sähköposti