• Timo Piiroinen, Expert |

Yhdistysten ja säätiöiden toiminta perustuu vahvaan arvopohjaan ja pyrkimykseen auttaa muita, parantaa yhteiskuntaa ja edistää hyvinvointia. Valitettavasti kuitenkin tapahtuu tilanteita, joissa väärinkäytöksiä ilmenee myös näissä organisaatioissa. Väärinkäytösten ennaltaehkäisy on keskeinen osa eettistä toimintaa kaikissa organisaatioissa. Nämä organisaatiot ovat usein pieniä tai ainakin hallinnoltaan kevyitä toimijoita. Näissä monet suuremmissa organisaatioissa hyväksi havaitut rakenteet ja käytänteet eivät ole mahdollisia tai niitä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa, sillä halutaan pitää painopiste itse tekemisessä. Sen vuoksi väärinkäytösriskit ja niiden hallintakeinot täytyy sopeuttaa tapauskohtaisesti. Pienissä toimijoissa myös yksittäisiin työntekijöihin liittyvät riskit korostuvat ja saattavat aiheuttaa merkittäviä seurauksia organisaation kannalta.

Ongelmat kasautuvat

Työurani aikana niin yksityisellä sektorilla kuin poliisina toimiessani olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa lopulta rikoksiin syyllistynyt henkilö on ollut ns. syöksykierteessä pidemmän aikaa. Tilanne on saattanut lähteä alamäkeen talousvaikeuksien, parisuhdeongelmien, riippuvuuksien tai yksittäisten vakavien vastoinkäymisten vuoksi. Vaikeuksissa oleva henkilö ei välttämättä halua tai kykene itse pyytämään apua näissä tilanteissa ja sen vuoksi tilanne usein synkkenee ja ongelmat kasaantuvat. Kohtaamani henkilöt usein myös pyrkivät peittämään tilannetta lähipiiriltään niin kotona kuin työpaikalla. Väärinkäytökseen ja usein rikokseen syyllistyminen ja siitä kiinni jääminen on monille se seinä, joka pysäyttää syöksykierteen. Tilanne on silloin jo erittäin ikävä henkilön itsensä kannalta ja myös pienempi työyhteisö on saattanut joutua väärinkäytöksen vuoksi vakavaan tai jopa toiminnan lopettavaan tilanteeseen. 

Hyvä johtaminen ja hallinto avainasemassa

Organisaation väärinkäytösriskienhallinnassa samoin kuin yksittäisen henkilön syöksykierteen katkaisussa toimivat samat lääkkeet.

  • Hyvä johtaminen: Hyvällä johtamisella saavutetaan organisaation toiminnan päämäärät ja samalla varmistetaan henkilöstön hyvinvointi.
  • Selkeät toimintaohjeet: Kirjalliset toimintaohjeet ja menettelytavat, jotka koskevat esimerkiksi taloudellista raportointia, varojen käyttöä ja konfliktien hallintaa, auttavat luomaan selkeät rajat ja odotukset työntekijöille.
  • Sisäinen valvonta: Organisaatioiden tulisi asettaa tehokas sisäinen valvontajärjestelmä varojen käytön ja organisaation toiminnan seuraamiseksi ja väärinkäytösten havaitsemiseksi.
  • Koulutus ja tietoisuus: Työntekijöiden koulutus organisaation toimintaohjeista ja eettisistä säännöistä on välttämätöntä. Tietoisuuden lisääminen auttaa työntekijöitä ymmärtämään riskit ja vastuunsa.
  • Reagointisuunnitelmat: Organisaatioiden tulisi laatia suunnitelma väärinkäytösten havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi. Nopea ja asianmukainen reagointi voi minimoida vahingot ja palauttaa luottamuksen.
  • Väärinkäytösten ilmoituskanava: Tämä ns. whistleblowing-kanava on hyväksi havaittu tapa saada tietoa henkilöstöltä ja sidosryhmiltä, jos organisaation toiminnassa havaitaan väärinkäytöksiä. 

Johtopäätös

Väärinkäytökset voivat vaarantaa organisaation maineen ja luottamuksen. Siksi on ensisijaisen tärkeää panostaa väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja luoda vastuullinen toimintakulttuuri. Avoin ja läpinäkyvä toiminta, selkeät eettiset ohjeet sekä tehokas valvonta ja seuranta ovat avainasemassa väärinkäytösten torjunnassa. Jokaisen yhdistyksen ja säätiön tulisi omaksua nämä periaatteet osaksi päivittäistä toimintaansa varmistaakseen eettisen ja vastuullisen toiminnan