• Ville Mäki, Asiantuntija |

Avoimesta kommunikaatiosta, speak up -kulttuurista, on muodostunut entistä kriittisempi tekijä tehokkuutta ja yhtenäistä organisaatiokulttuuria tavoiteltaessa. Avoin, turvallinen ja vuorovaikutteinen keskustelukulttuuri liittyy vahvasti vastuullisten organisaatioiden ja vastuullisen johtamisen rakentumiseen sekä työyhteisön henkiseen hyvinvointiin – kommunikaatioympäristö vaikuttaa äärimmäisen laajasti ihmisiin ja organisaatioihin.

Psykologisen turvallisuuden ja avoimen kommunikaation dilemma

Kumpi oli ensin – muna vai kana? Psykologisesta turvallisuudesta ja speak up -kulttuurista keskusteltaessa voi esittää saman kysymyksen, sillä psykologinen turvallisuus rakentuu ihmisten välisten suhteiden kehittyessä ja toisaalta nämä suhteet voivat kehittyä ainoastaan vuorovaikutuksen, kommunikaation, kautta.

Usein todetaan, että aito yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus ovat mahdollisia vain psykologisen turvallisuuden vallitessa. Turvallisella keskustelukulttuurilla on tässä keskeinen asema. Yksilön tulee voida kokea riittävää luottamusta ja että omat mielipiteet ja ajatukset ovat tervetulleita, arvokkaita sekä merkityksellisiä. Lisäksi on tärkeää, että yhteisön toimintaan voi osallistua omana itsenään eikä yksilön tarvitse esittää jotain muuta kuin todellisuudessa on. Tuloksena on yksilön oma halu ja motivaatio osallistua toimintaan ja olla osa yhteisöä. 

Tehokasta päätöksentekoa ja innovatiivista ongelmanratkaisua

Turvallinen keskustelukulttuuri antaa työntekijöille mahdollisuuden jakaa näkemyksiä, kyseenalaistaa oletuksia ja tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia. Tämä ajattelun monimuotoisuus johtaa tietoisempiin päätöksentekoprosesseihin ja kun työntekijät kokevat voivansa puhua vapaasti, myös haasteiden havaitseminen ajoissa ja ennakoivasti on mahdollista. Tämä johtaa edelleen nopeampaan ongelmanratkaisuun ja virtaviivaisempaan toimintaan.

Toinen tärkeä näkökulma on, että speak up -kulttuurin vallitessa työntekijöiden ajattelun luovuus johtaa konkreettisiin aloitteisiin ja esimerkiksi asiakkaille tarjottuja palveluita ja tuotteita voidaan kehittää ja tarjota monimuotoisemman ajattelun lähtökohdista. 

Inklusiivinen johtajuus rakentaa speak up -kulttuuria

Aina kyse ei ole vain olosuhteista, ja meissä ihmisissäkin on eroja. Jotkut ovat puheliaampia ja avoimempia, toiset ujompia ja hiljaisempia. Vaikka olosuhteet olisivatkin sallivat ja suotuisat, toiset eivät tästä huolimatta sano ajatuksiaan ääneen. Tämän vuoksi todellisen speak up -kulttuurin toteutuminen vaatii paitsi turvalliset olosuhteet, myös inklusiivista johtamisotetta arkeen, jotta hiljaisempiakin ääniä saataisiin kuuluville.

Inklusiivinen johtajuus liittyy osaltaan vahvasti vastuulliseen johtamiseen paitsi keskustelukulttuurin vahvistamisen, myös toivotun käyttäytymisen mallintamisen kautta. Tällöin johtajat rohkaisevat työntekijöitä puhumaan huolenaiheista ja kertomaan mahdollisista epäkohdista avoimesti. Näin johdetaan organisaation eettistä käyttäytymistä ja vahvistetaan arvojen toteutumista sekä korostetaan niiden noudattamisen tärkeyttä.

Edistämällä speak up -kulttuuria organisaatiot voivat luoda ympäristön, jossa jokaisella äänellä on merkitys ja jossa tehokkuus, osallisuus ja sosiaalisesti vastuullinen johtaminen kulkevat käsi kädessä. Niin psykologisen turvallisuuden rakentumista kuin keskustelukulttuuriakin voidaan systemaattisesti johtaa ja kehittää vaikuttamalla ihmisiin, rakenteisiin ja prosesseihin – asianmukaiseen tietoon perustuen.

Autamme organisaatioita ja yksilöitä menestymään muuttuvassa toimintaympäristössä

Me KPMG:n People & Change -asiantuntijat tuemme organisaatioita vastuullisen ja psykologisesti turvallisen organisaatiokulttuurin kehittämisessä.

Tuloksekas johtaminen nykyisessä ympäristössä edellyttää samanaikaisesti uudistumista usealla eri osa-alueella. Paras lopputulos syntyy, kun johtamisen ja organisaation kehittämiseen yhdistetään ihmislähtöisyyttä, kehittyviin teknologioihin perustuvia ratkaisuja sekä ymmärrystä työhyvinvointiin ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä. 

Autamme organisaatioita ja yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa ja luomaan menestyksen edellytyksiä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

  • Ville Mäki

    Ville Mäki

    Asiantuntija, Hyvän työelämän kehittäjä, People & Change

    Blog articles