Kuigi mõnikord peetakse digitaliseerimist ja infotehnoloogiat probleemide allikaks, loob see tegelikult uusi ärimudeleid ja võimalusi. Tõhusalt toimivad ja turvalised IT-lahendused on organisatsiooni arengu ja edu võti.

KPMG IT-nõustajad aitavad teil organisatsiooni strateegiliste ja ärieesmärkide saavutamisel infotehnoloogia võimalusi paremini ära kasutada.

Kuidas me aidata saame?

IT-strateegia ja analüüs

 • Töötame teiega koostöös välja IT-strateegia, mis toetab organisatsiooni ärieesmärkide elluviimist.
 • Aitame hinnata infotehnoloogia kasutamisest tulenevaid ärimõjusid.
 • Aitame koostada IT-projekti alates ärivajaduste tuvastamisest ja hanke korraldamisest kuni investeeringu tulemuste hindamiseni ning nõustame IT-projekti elluviimisel.

Infoturve (informatsiooni kaitsmine ja talitluspidevus) 

 • Aitame luua infovarade turvalisuse ja tõhusa toimimise tagamiseks just teie ettevõttele sobiva infoturbe halduse süsteemi. Vajaduse korral aitame koostada või uuendada infoturbedokumentatsiooni.
 • Aitame hinnata infosüsteemide töökindlust, andmete turvalisust ning neid ohustavaid riske. Teeme IT riskianalüüsi ning aitame koostada tegevuskava ohutegurite kõrvaldamiseks.
 • Teeme veebirakenduste ja teiste IT-lahenduste läbistusteste ning analüüsime tehnilisi kitsaskohti.
 • Aitame hinnata ärikatkestuste mõju organisatsiooni toimimisele.
 • Nõustame talitluspidevuse plaani ja infosüsteemide taasteplaanide koostamisel.

IT-audit (vastavus- ja sertifitseerimisaudit)

 • Abistame teie organisatsiooni siseauditi üksust ettevõttesiseste IT-spetsiifiliste auditite planeerimisel ja läbiviimisel. Aitame teil valmistuda välisauditiks.
 • Auditeerime rahvusvaheliste infoturbe standardite (ISO 27001, ISKE jne) rakendamist.
 • ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi) auditi käigus hindame riigi ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemide ning nendega seotud infovarade turvalisust.
 • Meie IT‑auditis osalevad rahvusvaheliselt sertifitseeritud infosüsteemiaudiitorid (Certified Information Systems Auditor, CISA). Vajaduse korral kaasame spetsiifilise valdkonna eksperte KPMG rahvusvahelisest võrgustikust.

IT-juhtimise nõustamine

 • Anname objektiivse hinnangu selle kohta, kuidas teie organisatsiooni IT-keskkond vastab õigusaktide, rahvusvaheliselt tunnustatud standardite ja muudest ettekirjutustest tulenevatele nõuetele.
 • Nõustame IT-teenuste sisseostmisel ja tagame, et teie organisatsioon säilitab seejuures kontrolli oma tegevuste üle.
 • Selgitame välja, millised tehnoloogiavahendid sobivad kõige paremini teie organisatsiooni eesmärkidega. Uue tehnoloogia kasutusvõimalusi hinnates lähtume alati kliendi ärilistest vajadustest.
 • Aitame leida kõige tõhusamad meetmed üleliigsete IT‑kulude vältimiseks.