• 1000

Kasvavad intressimäärad toovad muuhulgas seotud isikute vaheliste finantstehingute siirdehinnad teravamalt fookusesse.

Teatavasti peavad seotud isikute vahelised tehingud olema tehtud turutingimustel, et vältida maksukohustuse tekkimist. Finantstehingutes tähendab see ennekõike, et rakendatav intressimäär peab olema turutingimustega kooskõlas ehk selline, mida rakendaksid iseseisvad, omavahel sõltumatud osapooled sarnastel tingimustel sõlmitud finantstehingutes. Võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsuseid jätkata intressimäärade tõstmist ning tõusvaid turuintressimäärasid, on ettevõtjatel oluline üle vaadata oma olemasolevad seotud isikute vahelised finantstehingud. Samuti on väga oluline silmas pidada, et uued finantstehingud sõlmitakse kooskõlas kehtivate turutingimustega.

Alljärgnevalt on toodud mõned asjaolud, mida tõusvate intressimäärade taustal arvestada.

Kontsernikonto lahendused

Kontsernides laialt kasutusel olevate kontsernikonto lahenduste osas tuleb silmas pidada, et kontsernikonto tehingutes rakendatud intressimäärad on vajalik kasvavate turuintressimäärade tingimustes üle vaadata. Eelnevate aastate madalate intressimäärade keskkonnas on olnud tavapärane, et hoiustele rakendatakse nullmäära. Siinkohal on oluline, et Eesti ettevõtted, kes hoiustavad oma vabad rahalised vahendid kontsernikontol, veenduksid, et teenitav hoiuseintressimäär on kooskõlas kasvava intressitõusuga. Kui Eesti ettevõte ei teeni kontsernikontol hoiustatud rahalistelt vahenditelt turuväärtusele vastavat intressimäära, kaasneb sellega siirdehindade maksurisk hoiustajale ehk Eesti ettevõttele. Saamata jäänud intressitulu maksustatakse Eestis tulumaksuga.

Vastupidiselt on Eesti ettevõtetel oluline jälgida, et kontsernis laenuintresside tõusu liiga hoogsalt ei rakendataks ning kontsernikonto rahaliste vahendite kasutamisel kehtiv intressimäär ei tõuseks turutingimustest kõrgemaks. Turuintressi ületava intressi tasumine toob samuti Eesti ettevõtte jaoks kaasa tulumaksu tasumise kohustuse.

Laenutehingud

Seotud isikute vahelistes laenutehingutes rakendatav intressimäär peab olema kooskõlas kehtivate turutingimustega. Üldjuhul määratakse turuväärtusele vastav intressimäär laenutehingu sõlmimisel. Intressi saab muuta vastavalt kokkulepitud laenutehingu tingimustele ning sel juhul tuleb aluseks võtta intressi muutmise hetkel kehtiv turuintressimäär.

Kasvavate intressimäärade taustal on oluline veenduda, et uutes sõlmitavates laenutehingutes kokkulepitav intressimäär vastab turutingimustele. Kindlasti on soovitav määrata turuintressimäär enne laenutehingu sõlmimist ning dokumenteerida intressi määramine, et hiljem oleks tehingu turuväärtust ka maksuhaldurile lihtsam tõendada.

Juba sõlmitud laenulepingute osas tuleb lähtuda sellest, mida tehingupooled on intressi osas kokku leppinud. Kui intressi ülevaatamist ei ole lepingus kokku lepitud, ei ole vajalik intresside turuväärtust tehingu kehtivuse ajal uuesti hinnata. Siinkohal on siiski oluline, et tehingu sõlmimise hetkel kokku lepitud intressimäär vastas turuväärtusele ning see on maksukontrolli korral tõendatav.

Fikseeritud intressimääraga laenutehingutes, mis tuleb tagastada nõudmisel, võib laenuandja algatada uued intressimäära läbirääkimised. Siinjuures on oluline aru saada, millised täpselt on poolte vahel sõlmitud laenulepingu tingimused ning otsustada, kas tuleks muuta hinnastamist või mis tahes lepingu tingimusi, et vähendada intressimäära tõusu mõju.

Finantseerimisettevõtete kasumlikkus

Tihti on kontserni struktuuris eraldi finantseerimisettevõte, kelle ülesandeks on muuhulgas kontserni liikmetele vajaliku finantseeringu tagamine. Kui finantseerimisettevõtet ennast finantseeritakse muutuva intressimääraga laenuga (sisese või välise laenuga), mõjutab intressimäära kasv tema intressikulu. Kui finantseerimisettevõte annab kontserni liikmetele laenu fikseeritud intressimääraga, puudub finantseerimisettevõttel võimalus oma intressitulu tõsta. Finantseerimisettevõtte kahjumid võivad langeda maksuhalduri huviorbiiti. Vastupidiselt, kui finantseerimisettevõte tõstab kontsernisiseste laenude intressimäära, võib maksuhaldur tõstatada küsimuse, kas see on laenu saaja aspektist turuväärtusele vastav. Siin on oluline analüüsida lepingulisi tingimusi, kuid samuti muid faktoreid, näiteks kuidas finantsriski kontsernis kontrollitakse.

Kalendriaasta lõpp on lähenemas, mis ühtlasi tähistab paljudele ettevõtetele majandusaasta lõppu. Nii on praegu õige aeg kaaluda, kuidas turuintressimäärade tõus mõjutab seotud isikute vahelisi siirdehindade kokkuleppeid ning veenduda finantstehingute turuväärtuses nii siirdehindade aastalõpu ülevaatusel kui ka tulevaste tehingute hinnastamisel.

On tõenäoline, et seotud isikute vaheliste finantstehingutega seotud siirdehindade riskid äratavad lähiaastatel maksuhalduri suuremat tähelepanu. Ettevõtjatel on soovitav olla üks samm ees ning võimalikuks maksukontrolliks valmis, veendudes oma finantstehingute siirdehindade poliitika turuväärtuses ning koostades asjakohase siirdehindade dokumentatsiooni.