Seekordses numbris kajastame järgmisi teemasid:

  • Kokkuvõte kohtulahendist 

Head lugemist!

Kohtulahendid

Kokkuvõte Tartu Ringkonnakohtu 2021. aasta 11. veebruari otsusest haldusasjas nr 3-19-1129

Ringkonnakohus analüüsis olukorda, kus Maksu- ja Tolliamet (MTA) nõudis maksukuriteo toimepanemises süüdi mõistetud isikult maksuintressi tasumist selle perioodi eest, mil tema rahalised vahendid olid kriminaalmenetluse ajal maksukohustuse täitmise tagamiseks arestitud. Isik taotles MTA intressinõude tühistamist, argumenteerides, et tema olukorras on intressi arvestamine ebaõiglane.

Intressivõla kustutamise asjaolusid analüüsides toetus ringkonnakohus riigikohtu praktikale, mille järgi on maksuvõla kustutamise eelduseks maksukohustuslasest mitteolenevatest asjaoludest tingitud ebaõiglus. Kui ebaõiglus ei leia kinnitust, ei ole ka tegemist erandliku asjaoluga, mis õigustaks tekkinud intressivõla kustutamist. Ringkonnakohus jõudis järeldusele, et selle juhtumi puhul ei saa asjaolusid pidada erandlikeks.

Samas nõustus ringkonnakohus, et MTA intressinõue tuleb tühistada. Põhjus seisnes selles, et kui isik oli intressinõude vaidlustanud, jättis MTA otsuse tegemisel oma kaalutlusõiguse osaliselt teostamata. See viga oli nii oluline, et viis isiku õiguste rikkumiseni ning ka maksuhalduri kaalutlusotsuse tühistamiseni.

  • Kõigepealt ei kaalunud MTA võimalust intressivõlga kustutada, ehkki sellel konkreetsel juhtumil kaasnes intressi arvestamisega majandusliku topeltmaksustamise oht. Seda riski on pikemalt selgitatud riigikohtu 26. märtsi 2019 otsuses nr 3-16-2514. Lühidalt kokku võttes käib intressi arvestamisega kaasas majandusliku topeltmaksustamise oht, sest intressikohustuse tekkimise vältimiseks võib maksumaksja olla sunnitud topelt täitma samadest faktilistest asjaoludest tulenevat rahalist kohustust. Riigikohtu hinnangul võib see küll olla õiguspärane, kuid ei ole lubatav.
  • Lisaks ei võtnud maksuhaldur arvesse seda, et kui isiku vara on maksukohustuse täitmise tagamiseks arestitud, ei täida maksuintress täies mahus oma eesmärke. Maksuintressi eesmärgid on: 1) tagada riigile tasu õigel ajal maksmata maksusumma kasutamise eest ja viivitamisega tekitatud võimaliku kahju hüvitamine, 2) motiveerida maksumaksjat oma kohustusi õigel ajal täitma.
  • Viimaks oleks MTA pidanud analüüsima sedagi, kas intressivõla kustutamine võis olla põhjendatud näiteks osaliselt.

Kohtulahendiga saab tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Olga Lavrova, olavrova@kpmg.com