Seekordses numbris kajastame järgmisi teemasid:

  • Tulumaksuseaduse muudatused
  • Lihtsustub töötajate prillide hüvitamise ja nägemiskontrolli saatmise kord

Head lugemist!

Tulumaksuseaduse muudatused

Kehtestatakse koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetelu

Märtsis 2021 võeti vastu eelnõu, mille peamine eesmärk on asendada tulumaksuseaduse (TuMS) §-ga 10 kehtestatud madala maksumääraga territooriumi regulatsioon ELi loeteluga maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide kohta. Praegu on ELi loetellu kantud järgmised riigid: Ameerika Samoa, Anguilla, Dominica, Fidži, Guam, Belau, Panama, Samoa, Seišellid, Trinidad ja Tobago, USA Neitsisaared ning Vanuatu. Loetelu uuendati viimati 2021. aasta veebruaris ning edaspidi uuendatakse seda kaks korda aastas – veebruaris ja oktoobris.

Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

E-post

2019. aastal kinnitati maksuvaldkonnas koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes suunised, mille järgi peavad ELi liikmesriigid kohaldama vähemalt ühte järgmistest kaitsemeetmetest:

1) kulude mahaarvamise keeld;
2) välismaiseid kontrollitavaid äriühinguid käsitlevad reeglid;
3) kinnipeetava tulumaksu või vabastusmeetodi rakendamise piirangud.

Kuna Eesti on juba need meetmed kasutusele võtnud, siis seadusemuudatusega vaid laiendatakse neid ELi loetellu kantud jurisdiktsioonidele. Muudatus jõustub 1. juulil 2021.

Võrdsustatakse residendi ja mitteresidendi maksuvaba tulu arvestus

Teise muudatusena võrdsustatakse Eesti residendist füüsilise isiku ja muu Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi (TuMS § 11 lg 3) residendist füüsilise isiku maksuvaba tulu arvestus. Ka senise tulumaksuseaduse alusel sai muu lepinguriigi füüsilisest isikust resident teha Eestis teenitud tulult samu mahaarvamisi kui Eesti residendist füüsiline isik, aga maksuvaba tulu arvestamise puhul koheldi neid erinevalt: Eesti resident sai, aga muu lepinguriigi resident ei saanud taotleda maksuvaba tulu arvestamist jooksvalt ning ta pidi tegema kõik mahaarvamised möödunud kalendriaasta kohta esitatavas füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Samuti sätestatakse, et nagu Eesti resident ei pea ka muu lepinguriigi residendist füüsiline isik esitama tuludeklaratsiooni, kui tema tulu ei ületa maksuvaba tulu määra või kui maksustamisperioodi tulult ei ole vaja täiendavalt tulumaksu tasuda (v.a juhul, kui ta saab Eestist maksustatavat ettevõtlustulu või soovib kasutada tulumaksu ümberarvestamise õigust). Muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2022.

Laiendatakse teatud ametite makstavate päevarahade ja teiste kulude maksuvabastust

Lisaks vabastatakse tulumaksust nendele ametnikele ja töötajatele makstav päevaraha, kes osalevad Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) pikaajalisel lähetusel või lühiajalisel kohapeale suunamisel ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) varjupaigatugirühma lähetusel, kui päevaraha ei ületa nende ametite kehtestatud päevaraha ülemmäära. Peale selle vabastatakse tulumaksust ka nende sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitised. Muudatuse eesmärk on võrdne kohtlemine, et tagada nii ELi institutsiooni või asutuse juures riiklike ekspertide hüvitiste kui ka tsiviilmissioonidel osalemise hüvitiste ühesugune maksustamine. Muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2021.

Eelnõuga saab lähemalt tutvuda siin.

Lisainfo: maksunõustaja Ave Rego, averego@kpmg.com

Lihtsustub töötajate prillide hüvitamise ja nägemiskontrolli saatmise kord

Valitsus kinnitas veebruaris kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuete määruse muudatused, mis jõustusid 1. märtsil 2021 ja mille järgi:

  • saab tööandja korraldada töötajale silmade ja nägemise kontrolli ka tervisekontrolli vahepealsel ajal;
  • saab silmi ja nägemist kontrollida lisaks töötervishoiuarstile ja silmaarstile optometristi juures;
  • laiendatakse kulude hüvitamist üldisemalt nägemishäiretele (varasema määruse sõnastuse järgi hüvitati kulusid ainult kuvariga töötamisest põhjustatud nägemishäirete korral);

peab tööandja töötajale vajaduse korral hankima kuvariga töötamiseks prillid või muud nägemisteravust korrigeerivad abivahendid või kokkuleppel töötajaga hüvitama nende maksumuse. Tööandja maksab hüvitise välja tõendi alusel (optometristi otsus, silmaarsti retsept või töötervishoiuarsti otsus). Varasem maksuvabastus, mis kehtis kulude kandmise ja hüvitamise korral, laieneb nüüdsest ka optometristi määratud abivahenditele.

Muudatustega saab lähemalt tutvuta siin.

Lisainfo: maksunõustaja Ave Rego, averego@kpmg.com