Juulist jõustuvad muudatused raputavad online kaubandust

E-kaubanduse valdkonda ootavad 1. juulil 2021 ees märkimisväärsed muudatused. Need mõjutavad enim online müüjaid, internetipõhiseid kauplemiskohti ning tolliagendina tegutsevaid posti- ja logistikaettevõtteid. Võimalik, et nii mõnelgi ettevõttel on tarvis üle vaadata oma käibemaksuarvestus ja ärisuund. 1. juuli muudatused puudutavad ennekõike müüki lõpptarbijale (business to customer). Juba varasemast kehtib teenustele, mille osutamine on võimalik vähese inimsekkumisega ja digitaalsete kanalite kaudu (n-ö elektroonilise side ja elektrooniliselt osutatavad teenused), käibemaksuga maksustamise erikord, mille lühendatud nimi on MOSS (mini one stop shop, ehk nn. ühe akna süsteem, mis võimaldab EL-ülesed maksuarvestusega seotud toimingud teostada ühes liikmesriigis). Nüüd laiendatakse sama maksustamise põhimõtet ka kauba müügile teises liikmesriigis asuvale lõpptarbijale.

Progogrammeerimise sektor liigub trendide tuules, mahud on taastunud ja tulevik helge

2020. aasta läheb ajalukku ja põhjuseid pole vaja kaugelt otsida. On vähe sektoreid, mis pandeemiast puutumata oleksid jäänud. COVID-19 tõi välja selge digitaalse lõhe ettevõtete vahel, kus on investeeritud digitaalsesse tegevusmudelisse ja kus seda tehtud pole. Twilio koostatud uuringu (2020) kohaselt kiirendas viirus digimuutuse tegevusi seitsme aasta võrra ning kõige olulisemaks väljakutseks ettevõtetele kujunes kliendini jõudmine. Piirangute kehtestamise järel asuti kiirkorras ehitama digikanaleid ja uuendama ärimudeleid.

Aasta eriolukorrast – mis toimub töösuhetes?

Peagi saab täis aasta eriolukorra algusest ning viimane aasta on töösuhetes olnud kindlasti erakordne. Palju on juhte, kes puutusid esmakordselt kokku näiteks töötasu vähendamise, töö märkimisväärse ümber-korraldamise ning riigi makstavate töötasu hüvitistega. Selles, tööandjate jaoks mõnevõrra ebakindlas olukorras, jõustusid 8. jaanuaril 2021 töölepingu seaduse muudatused, millega suurendati trahve erinevate töökorralduse rikkumiste eest. Kui enne oli juriidilisele isikule määratav rahatrahv erinevate töölepingu seaduse sätete rikkumise eest kuni 1300 eurot, siis jõustunud töölepingu seaduse muudatuste kohaselt on trahve suurendatud kuni 32 000 euroni ehk tegu on ligi 25-kordse tõusuga.

Digitaliseerimise teekaardi toetus

Veebruaris avanes ettevõtetel võimalus EAS-is taotleda toetust digitaliseerimise edendamiseks. Toetuse andmise eesmärk on toetada digitaliseerimise teekaartide koostamist, misläbi suureneb ettevõtja teadlikkus oma ettevõtte digitaliseerituse hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust. Digitaliseerimise teekaart toob välja tehnoloogiliste protsesside kitsaskohad ning vähemalt ühe kitsaskoha lahendamiseks ka lähteülesande, mis on sisendiks lahendust loovatele arendajatele. Maksimaalne toetus projekti kohta on 15 000 eurot, 70% projekti maksumusest (50% Tallinnas ja Harjumaal).

Majandusaasta aruannete koostamine

Majandusaasta aruannete koostamine on täies hoos. Oleme koondanud KPMG IFRS instituudi lehele palju kasulikke materjale, mis aitavad aastaaruannete koostamist lihtsustada. Kõige värskema materjalina avalikustasime eesti- ja inglisekeelsed näidistekstid 1.1.2021 ja hiljem jõustuvate IFRS muudatuste kohta, mis tuleb 2020. aasta majandusaasta aruandes avalikustada. Näidissõnastused on kättesaadavad SIIT


Tuletame meelde, et avalikustama peab aastaaruandes ainult need muudatused, mis on:
✔️Euroopa Liidu poolt vastu võetud ja on asjakohased ettevõtte jaoks
✔️Ei ole Euroopa Liidu poolt veel vastu võetud, kuid toovad kaasa olulise muudatuse ettevõtte jaoks

Juhul kui kahtlete, millist infot täpsemalt tuleb ikkagi avalikustada, võtke ühendust meie audiitorite või raamatupidamisnõustajatega, kes aitavad tuvastada teie ettevõttele asjakohased muudatused ja aidata mõju hindamisel.