• Maike Leppik, autor |
3 mins read

Raamatupidamisteenuse turg jätkab selget kasvu

2021. aastal on raamatupidamisbüroode müügitulu kasvanud 78 miljoni euroni, mis on 14,4% enam kui 2020. aastal. Samal ajal on olulise kasvuhüppe teinud kasum, mis on saavutanud 11,6 miljoni euro taseme ning on võrreldes aasta varasemaga kasvanud 65%.

Kasumi kasv on olnud oluliselt kiirem müügitulu kasvust ning kasv on märkimisväärne. See näitab kindlasti raamatupidamisbüroode tegevuse efektiivistamist, kuid teisalt ka üldist turukeskkonda ja kõrget nõudlust.

Ettevõtted on valmis raamatupidamist sisse ostma

Meie praktika näitab, et üha rohkem on ka suuremaid ettevõtteid valmis raamatupidamise funktsiooni täielikult või osaliselt väljast sisse ostma. Ühe peamise initsiaatorina jääb silma ettevõtete soov efektiivistada oma raamatupidamise funktsiooni ehk tagatoas ei soovita hoida enam istumas raamatupidajat, kelle tööaeg ei ole mõistlikult ülesannetega kaetud. Siin tuleb selgelt mängu teenusbüroode eelis, mis võimaldab tasuda täpselt vastavalt tehtud tööde mahule.

Järjest kasvav kompleksnõustamise vajadus

Teiseks oluliseks aspektiks on ettevõtete kasvav kompleksnõustamise vajadus. Üha rohkem teenuspäringuid ei ole enam seotud ainult raamatupidamisega, vaid hõlmavad näiteks nii maksu- kui õigusalast nõustamist või ka spetsiifilist raamatupidamisalast nõustamist. Tihti saabki teenus alguse hoopis näiteks raamatupidamise arvestuspõhimõtete ülevaatamisest ja alles seejärel järgneb jooksev raamatupidamise töö. See annab selget tunnistust, et ühelt poolt regulatsioonid, teiselt poolt ettevõtete ärimudelid ja tehingud on muutumas üha keerukamaks ning ettevõtete vajadus välise toe järele kasvab.

Otsitakse alternatiive ajale jalgu jäänud tarkvarale

Ettevõtete uued ärimudelid on teisalt toonud kaasa uue väljakutse raamatupidamisteenuste valdkonnas ning see on seotud raamatupidamise tarkvaradega. Turul pakutavate tarkvarade arendus on ajale jalgu jäänud ega toeta raamatupidamise vajadusi ning see on kasvavaks probleemiks. Ühtlasi on see sundinud mitmeid raamatupidamisteenuse pakkujaid oma tarkvara arendama. Võib hinnata, et kui enamlevinud tarkvarade arenduses lähiajal olulisi arenguhüppeid ei tule, asub üha rohkem raamatupidamisbüroosid arendusalternatiive otsima.

Automatiseerimine on toonud kaasa oskuste hääbumise

Üha kasvava tarkvarade arenduse ja automatiseerimise vajadusega on aga hakanud kaasnema uus nn „programm tegi“ trend. Mugavusest või oskamatusest usaldatakse pimesi sisseseatud automaatikat. Murelikuks teeb siinjuures asjaolu, et kaduma on hakanud oskus teatud arvestusi või kandeid ise teha.

"On suuresti küsitav, kuidas tagatakse raamatupidamise ja maksuarvestuse kvaliteet, kui puudub oskus sisuliselt kontrollida. Paraku näeme seda ehmatavalt tihti tööde ülevõtmisel ning ka uute töötajate värbamisprotsessis. Automaatika on tore, kuid kontroll peaks siiski jääma mõtlevale inimesele."

Kvalifitseeritud raamatupidajate puudus ning kulude kasv

Sektori töötajate arvu kasv on aeglustunud. 2021. aastal kasvas töötajate arv sektoris 3,2%, mis jääb alla 2020. aasta kasvule (3,5%) ning veelgi suuremalt alla 2018. ja 2019. aasta kasvule (kasv vastavalt 6,3% ja 7,6%). Kvalifitseeritud raamatupidajatest on turul selgelt puudus. Pakkumised raamatupidajate üle meelitamiseks on turuosaliste vahel igapäevased ning raamatupidajad liiguvad rohkem kui varem.

Palgakasv jääb 2021. aastal 2020. aasta tasemele (7,7% 2021. aastal vs 7,8% 2020. aastal), kuid ületab selgelt palgakasvu 2018. ja 2019. aastal (vastavalt 5,4% ja 5,3%). Palgasurve on jätkunud 2022. aasta esimeses pooles. Kõrge kasumlikkuse tingimustes on ruumi, mille arvelt kõrgemaid kulusid katta, kuid see ei saa olla pikaajaline protsess. Lisaks tööjõukuludele on hoogsalt kasvamas ka muud tegevuskulud.

On huvitav jälgida, mida toob kaasa 2022. aasta sügis-talv ning kuidas mõjutavad sektori käekäiku käimasolev sõda, koroona ja üldine majandusseis. Kulude järsk prognoositav kasv võib mõjutada negatiivselt väikeettevõtete käekäiku. See aga omakorda hakkab mõjutama negatiivselt neile teenust osutavate raamatupidamisbüroode käekäiku.

 

NB! Vaata ülevaadet lähemalt Äripäeva Infopanga koostatud raamatupidamisbüroode konkurentsiraportist https://pood.aripaev.ee/raamatupidamisburood