• Veiko Kompus, autor |
2 mins read

Omaaktsiate ja -osade kajastamine vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile

Kuidas kajastada omaaktsiaid ja omaosasid?

Omaaktsiad ja -osad on ettevõtte poolt tagasiostetud omakapitaliinstrumendid, mida kajastatakse omakapitali vähendusena kirjel „Omaosad või -aktsiad“. Omaaktsiaid ja omaosasid mõõdetakse makstud tasu õiglases väärtuses, milleks on üldjuhul nende eest tasutud rahasumma. Omaaktsiate või osadega tehtud tehingutest (soetamine, võõrandamine või tühistamine) teenitud kasumeid ja kahjumeid kajastatakse kirjel „Ülekurss“ või kui ülekurss läheks negatiivseks, siis kirjel „Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)“.

Näide 2

Aktsiaseltsil on 100 aktsiat, mille nimiväärtus kokku on 10 000 eurot (ühe aktsia nimiväärtus on 100 eurot). Ettevõte ostab tagasi 6 aktsiat, mille eest tasub 500 eurot. Raamatupidamises tehakse järgmine kanne:

Deebet: Omaaktsiad 500

Kreedit: Raha 500

Ettevõtte võõrandab pooled tagasiostetud aktsiatest ning nende eest laekub ettevõttele 200 eurot. Raamatupidamises tehakse järgmine kanne:

Deebet: Raha 200

Deebet: Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 50

Kreedit: Omaaktsiad 250

Ülejäänud 3 aktsiat otsustab ettevõtte tühistada. Raamatupidamises tehakse järgmine kanne:

Deebet: Aktsiakapital nimiväärtuses 300

Kreedit: Omaaktsiad 250

Kreedit: Ülekurss 50

Aruandeperioodi kasumiaruandes selliseid kasumeid ja kahjumeid kajastada ei ole lubatud. Rahavoogude aruandes kajastatakse omaaktsiate või -osade eest saadud rahasummad kirjel „Laekunud omaaktsiate või -osade müügist“ ning omaaktsiate või -osade eest makstud rahasummad kirjel „Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel“.

Näide 1

Aktsiaseltsil on 500 aktsiat, mille nimiväärtus kokku on 5 000 eurot (ühe aktsia nimiväärtus on 10 eurot). Ettevõte ostab tagasi 20 aktsiat, mille eest maksab 120 eurot.

Raamatupidamises tehakse järgmine kanne:

Deebet: Omaaktsiad 120

Kreedit: Raha 120

Ettevõte võõrandab tagasiostetud 20 aktsiat ning nende eest laekub ettevõttele 150 eurot.

Raamatupidamises tehakse järgmine kanne:

Deebet: Raha 150

Kreedit: Omaaktsiad 120

Kreedit: Ülekurss 30

Tags: