Skatteministeren har fremsat et nyt lovforslag (L 75), der bl.a. indeholder forslag om yderligere rapportering for virksomheder, som har aktiviteter, der er momsfritaget efter momslovens § 13.

Lovforslaget lægger op til, at alle virksomheder fremover skal angive, om de har momsfritagne aktiviteter, og i givet fald angive størrelsen af virksomhedens delvise fradragsret.

Virksomheder med momsfritagne aktiviteter skal som udgangspunkt opgøre en delvis momsfradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1. Oplysninger om virksomheders momsfritagne aktiviteter og delvise momsfradragsprocent har ikke hidtil skullet rapporteres som selvstændige oplysninger til Skattestyrelsen. 

Historisk har Skattestyrelsen hovedsageligt opnået kendskab til momsfritagne aktiviteter gennem kontrolindsatser. Med det nye lovforslag ønsker Skattestyrelsen at forøge virksomhedernes opmærksomhed på konsekvensen af deres eventuelle momsfritagne aktiviteter samt at gøre kontrolindsatsen mere effektiv og målrettet.

Hvem er omfattet af rapporteringsforpligtelsen?

Momsregistrerede virksomheder, der har momsfrie aktiviteter omfattet af momslovens § 13, stk. 1, der medfører, at der skal opgøres en delvis fradragsret efter § 38, stk. 1.

En virksomhed kan godt have momsfritaget §13-aktiviter, uden virksomheden skal opgøre en delvis fradragsret. Lovforslaget lægger op til, at disse virksomheder ikke er omfattet af rapporteringsforpligtelsen. Det er eksempelvis, hvis §13-aktiviterne er ‘bitransaktioner’, som ikke skal begrænse momsfradraget. Herudover eksemplificeres det, at virksomheder, der har § 13-aktiviteter, hvor den delvise fradragsret er 100%, fordi man oprunder til nærmeste hele tal (dvs., eksempelvis 99,20% oprundes til 100%), heller ikke er omfattet.

Hvor ofte og hvordan skal du rapportere?

En gang årligt i forbindelse med en momsangivelse, som foretages via TastSelv. Det specifikke tidspunkt og relevante informationsfelter vil fremgå af TastSelv.

Hvad skal du oplyse?

Der skal oplyses om:

  1. Virksomheden har § 13-aktiviteter, der medfører, at virksomheden skal opgøre en delvis fradragsret,
  2. Størrelsen af den delvise fradragsprocent samt
  3. Slutdatoen i det regnskabsår, som vedrører den delvise fradragsprocent.

Hvornår foreslås reglerne at træde i kraft?

Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen, og ikraftrædelsestidspunktet er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Skal typen af § 13-aktiviteter angives?

Der lægges ikke op til, at man skal angive de specifikke momsfritagelserne, som en virksomhed har.

Hvilken betydning har det for dig?

Vi anbefaler, at alle virksomheder forbereder processer, der giver mulighed for at foretager en årlig erklæring om omfanget af momsfritagne aktiviteter på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Vi er klar til drøfte hvilken betydning lovforslaget har for jer, og hvordan I kan indrette jer på bedst mulige måde med henblik på at opfylde det foreslåede lovkrav. 

Vores anbefalinger til dig

Rapporteringsformen ligger endnu ikke fast, men vi anbefaler at:

  • Virksomheder, der i dag ikke opgør en delvis momsfradragsret, forbereder processer, der giver mulighed for, at virksomheden årligt vil kunne erklære, at virksomheden i løbet af rapporteringsperioden ikke har haft aktiviteter, der er momsfritagne efter momslovens § 13, og at virksomheden derfor ikke har opgjort en delvis momsfradragsret.

 

  • Virksomheder, der allerede opgør en delvis momsfradragsret kan benytte lejligheden til at vurdere processerne omkring opgørelsesmetoden og opgørelsestidspunktet til brug for den fremtidige rapportering.