Folketinget har vedtaget en ny lov om indførelse af rentetillæg ved korrektioner på moms- og afgiftsområdet.

Folketinget vedtog en ny lov før sommerferien, som indfører rentetillæg ved korrektioner (efterangivelser) på moms- og afgiftsområdet. Du kan læse mere om lovforslaget fra juni her.   

Tidligere har virksomheder ikke skulle betale renter ved korrektionsangivelser på moms- og afgiftsområdet. Dette har stået i kontrast til f.eks. selskabsskatteområdet, hvor der skal betales renter på skyldige beløb og ligeledes gives rentegodtgørelse for tilgodehavende hos Skattestyrelsen. Med den vedtagne lov bliver der fremover pålagt renter og renters rente på korrektionsangivelser på skyldige moms- og afgiftsbeløb. Der ydes ikke rentegodtgørelse ved for meget betalt moms. Alle korrektioner vil efter ikrafttrædelsestidspunktet være omfattet af rentetillægget. Ikrafttræden sker, så snart det er teknisk muligt for Skattestyrelsen, og dermed formentligt inden for de kommende måneder (dele af loven er allerede trådt i kraft, se nærmere herom nedenfor).

Hvordan fungerer renterne?

Renterne beregnes på baggrund af nettoændringen i afgiftstilsvaret fra den måned, hvor momsen burde være betalt, frem til tidspunktet, hvor momsen korrigeres. Dvs. at reglerne om renter på korrektionsangivelser alene omfatter efterangivelser, der medfører en postering på skattekontoen, og alene situationer, hvor der oprindeligt har været indberettet et for lavt moms- eller afgiftstilsvar.

Den ordinære genoptagelsesperiode på moms- og afgiftsområdet er 36 måneder, og med en nuværende månedlig renteberegning på 0,7% (8,4% p.a.) vil der blive beregnet et rentetillæg på op til næsten 30% af korrektioner, der vedrører den ældste periode (36 måneder).

Renterne pålægges udelukkende virksomheder, der har betalt for lidt i moms eller afgifter. Det betyder, at hvis en virksomhed ikke har afregnet nok salgsmoms eller har fradraget for meget i moms, og disse forhold korrigeres, bliver der pålagt renter for den ”forsinkede” afregning til skat.

Hvornår pålægges renter på korrektionsangivelser?

Virkningstidspunktet for rentetillæg ved korrektioner af moms- og afgiftsangivelser skal fastlægges af skatteministeren. Vi forventer, at dette sker ultimo 2022. Der er ikke vedtaget overgangsregler, hvorfor rentetillægget også påvirker afregningsperioder, der ligger før ikrafttrædelsestidspunktet af loven. Der er således fortsat et vindue til at foretage korrektioner af tidligere indberettede moms- og afgiftsangivelser, uden at de gøres til genstand for et rentetillæg indtil reglernes ikrafttræden. Det skal bemærkes, at sagsbehandlingen hos Skattestyrelsen ikke afbryder renteberegningen. Derfor anbefaler vi, at eventuelle korrektioner søges afdækket og foretaget snarest muligt. Det er samtidig væsentligt at være opmærksom på, hvordan korrektionerne foretages.

Hvordan skal korrektionerne foretages?

Når en virksomhed ønsker at lave en moms- eller afgiftskorrektion, skal denne korrektion ske i den korrekte indberetningsperiode. F.eks. hvis en virksomhed har taget et for stort momsfradrag eller afregnet for lidt salgsmoms som følge af kantineleverancer. Her skal korrektionen ske i den korrekte periode. Korrektioner må således ikke medtages i en efterfølgende angivelse, men skal periodiseres i den rigtige angivelse. Det betyder derfor også, at har man konstateret en generel fejl i sin bogføring i forhold til periodisering eller lignende, skal der ske korrektion i alle de åbne perioder (eksempelvis 36 måneder/angivelser). Har man derfor taget et for stort momsfradrag vedrørende en faktura fra juli måned 2020, skal korrektionen altså ske ved at lave en efterangivelse for momsperioden, som vedrører juli 2020.  

Særligt for uregistrerede virksomheder

Dele af loven er allerede trådt i kraft. Det gælder for virksomheder, der endnu ikke er registreret for eksempelvis moms eller lønsumsafgift, men som har registreringspligtige aktiviteter. Her vil afregningen af skyldige beløb allerede være rentebelagt.

Denne type forpligtelser er således allerede rentebærende, og en tidlig håndtering vil kunne nedbringe, men dog ikke imødegå, renteomkostningen.

I hvilke situationer kan Skattestyrelsen opkræve renter?

Vi anbefaler at se nærmere på nedenstående eksempler på aktiviteter, der traditionelt har medført behov for korrektioner. Nogle af disse eksempler vil vi også gennemgå på vores forestående seminar. 

Manglende transportdokumentation

I tilfælde, hvor en virksomhed har foretaget momsfrie EU varesalg, men mangler den nødvendige transportdokumentation for, at varen er kommet til et andet EU-land, kan Skattestyrelsen opkræve dansk salgsmoms for varen. Det skyldes, at virksomheden ikke kan godtgøre, at varen faktisk har forladt Danmark, og dermed berettiger det ikke til et momsfrit EU varesalg. I et sådant tilfælde vil Skattestyrelsens korrektion og opkrævning af dansk salgsmoms også blive pålagt renter. 

Momsfradrag – Udgifter til etablering og drift af parkeringspladser

Som praksis er i dag, kan virksomheder ikke fratrække momsbelagte omkostninger for den del vedrørende parkeringspladser, hvor der holder hvidpladebiler. Det gælder både for omkostninger til drift og anlæg af parkeringspladsen. Det skyldes, at denne omkostning, jf. praksis, er bundet op på bilens fradragsret.

Delvis fradragsprocent

I det tilfælde, hvor en delvis fradragsprocent er opgjort forkert og resulterer i en lavere fradragsprocent end anvendt aconto, og der skal foretages en korrektion, vil denne korrektion udløse en rentebetaling. Det samme gælder, hvis omkostninger omkvalificeres fra fuldt fradrag til delvist fradrag.

Skønsmæssige fradrag – Multimedier m.v.

For moms på omkostninger, hvor der er foretaget et skønsmæssigt fradrag, er der risiko for, at Skattestyrelsen i forbindelse med en kontrol kan udfordre skønnet. Det gælder eksempelvis bærbare pc’er og telefoner, der anvendes privat. Vi gør opmærksom på, at der skal være tale om for virksomheden konkrete skøn. Anvendelse af generelle ”regler” kan lettere udfordres, og fradraget dermed nedbringes.

Faktura medtaget i forkert periode

Der vil fremadrettet være et forøget fokus på den enkelte afgiftsperiode og grundlaget for denne. Det betyder, at en korrektion af en tidligere periode ikke kan ske i en efterfølgende ordinær angivelse. Der er således fare for, at fakturaer medtaget i forkerte perioder i praksis kan anses for unddragelse af et rentetillæg.

Det er derfor vores anbefaling, at processerne omkring indrapportering og særligt korrektion af moms- og afgiftstilsvar vedrørende transaktioner i tidligere perioder vurderes, og eventuelle fejl rettes. 

Fritagelse for rentebetaling

Der er i den vedtagne lov åbnet op for, at Skattestyrelsen i visse tilfælde kan indrømme fritagelse for opkrævningen af rentetillægget på korrektionsangivelser. Vi forventer, at fritagelsesmuligheden vil få meget begrænset anvendelse. Selv ved opkrævning af renter, hvor hjemlen mangler, er Skattestyrelsen i øjeblikket ikke i stand til fritage for opkrævningen. 

Hvad skal gøres nu?

Vi har et stærkt team, der står klar til at hjælpe din virksomhed med at få styr på moms- og afgifter, inden disse korrektioner bliver omfattet af rentetillæg. Der er stadig nogle måneder tilbage til at få rettet op på eventuelle fejl m.v. Ræk endelig ud for en uforpligtende snak om, hvordan loven kommer til at påvirke din virksomhed, og hvad du kan gøre for at undgå rentetillæg.