International hotline

International hotline

KPMG's internationale hotline er et redskab, som KPMG-partnere, KPMG-ansatte, kunder og andre parter kan anvende til i fortrolighed at indberette eventuelle bekymringer, som de måtte have angående aktiviteter hos KPMG International, dets ansatte eller hos et givent Leadership Team i et KPMG-medlemsfirma. Se nedenfor for yderligere information om, i hvilke tilfælde og hvordan hotlinen kan anvendes, og om hvordan det indberettede forhold vil blive behandlet.
 

Indberetning kan ske på følgende vis:

— Online: www.clearviewconnects.com
- Tyskland (vælg KPMG Tyskland)
- Korea
- Holland (vælg KPMG Holland)
- Norge (vælg KPMG Norge)
- Sydafrika
- Spanien
- Schweiz
- Tyrkiet (vælg KPMG Tyrkiet)
- Storbritannien (vælg KPMG Storbritannien)
- USA


— Fysisk post til:
Clearview Connects TM
Postboks 11017
Toronto, Ontario
M1E 1NQ
Canada
 

I hvilke tilfælde kan KPMG's internationale hotline anvendes?

Indberetninger via denne hotline kan kun foretages angående:

— Regnskabsmæssige forhold
— Interne regnskabsmæssige kontroller
— Revision
— Banksvindel
— Finansiel svindel
— Bestikkelse (herunder i relation til en kunde hos et KPMG-medlemsfirma, i det omfang at det berører KPMG).

Derudover kan hotlinen anvendes til at indberette forhold, hvor enten personale hos et KPMG-medlemsfirma eller arbejde udført af disse vurderes at være i strid med faglige, regulatoriske eller juridiske forhold. Vi opfordrer i særdeleshed til, at hotlinen anvendes til at indberette forhold vedrørende:

- KPMG International ("KPMGI") eller dets ansatte eller
- vedrørende et Leadership Team i et relevant medlemsfirma.

Der påhviler ikke den enkelte nogen forpligtelse om at indberette via hotline-faciliteten, og den enkelte kan ikke være genstand for sanktioner, hvis denne vælger ikke at anvende hotlinen til indberetning.

Misbrug af hotlinen kan resultere i, at der anlægges en sag mod dem, der har udøvet misbruget. Hvis brugerne af systemet imidlertid handler i god tro, vil de ikke blive genstand for sanktioner.

Udover denne hotline har en række KPMG-medlemsfirmaer deres egne formelle whistleblower-procedurer. Oplysninger herom kan findes på deres respektive websites eller i aftalebreve. Hvis din indberetning angår et af vores medlemsfirmaer, bedes du gennemgå nedenstående liste over vores nationale hotlines, før at KPMGI hotlinen anvendes, for at se, om der er et andet website eller e-mailadresse, som passer bedre til dit behov.

Af regulatoriske hensyn kan KPMG's internationale hotline ikke anvendes i Frankrig.

Hvordan kan der indberettes?


Der kan indberettes på følgende måder via hotlinen:

— Gratis opkald til et givent telefonnummer
— Online-løsning på www.clearviewconnects.com (vælg KPMG International)
— Fysisk post til:
Clearview Connects TM
Postboks 11017
Toronto, Ontario
M1E 1NQ
Canada

Online-løsningen og telefonnummeret kan anvendes hele døgnet alle ugens dage og følger samme struktur med hensyn til indsamling af informationer. Uanset på hvilken måde indberetningen foretages, behandles alle indberetninger fortroligt, i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til KPMGI's krav om at undersøge og adressere det indberettede forhold.

Grundet de foranstaltninger, der er på plads med hensyn til at sikre fortrolighed omkring indberetninger og oplysninger omkring de personer, der foretager indberetninger, opfordrer vi til at oplyse dit navn og kontaktoplysninger ved indberetningen. Din identitet forbliver hemmeligholdt på alle stadier i processen og vil ikke blive afsløret til tredjeparter eller personer, som er genstand for din indberetning. Undtagelser herfra er de tilfælde, hvor det er nødvendigt at give diverse oplysninger til personer, som er involveret i den videre undersøgelse af sagen, hvor disse oplysninger er påkrævet i en efterfølgende retssag, og eller hvor en given myndighed kræver adgang til disse oplysninger. Hvis du imidlertid ønsker at foretage en anonym indberetning enten via websiden eller ved et telefonopkald, vil du modtage et password, som vil gøre det muligt for dig at tilgå sagshåndteringssystemet "Clearview Connects". Dette vil gøre det muligt for os at kommunikere direkte med dig, selvom at din identitet forbliver anonym. Hvis du glemmer eller mister dit password, skal du afgive en ny indberetning for igen at få adgang til systemet. Hvis dette er tilfældet, ville det være fordelagtigt, hvis du kan henvise til den tidligere afgivne indberetning for at kunne drage den rette sammenhæng.

Behandling af indberetning

Din indberetning vil blive gennemgået af KPMG International Global Compliance Manager, som vil fastsætte de nødvendige tiltag. Hvis din indberetning vedrører et medlem af Global Quality & Risk Management ("CQ&RM"), har du mulighed for at stile din indberetning direkte til et medlem af KPMG International Office of General Counsel. Vi ved fra erfaring, at mange forhold bør indberettes via lokale whistleblower-ordninger samt undersøges og adresseres af det pågældende medlemsfirma. Hvis vi har mulighed for at kommunikere med dig (enten via Clearview-systemet eller direkte), vil vi sædvanligvis informere dig, hvis vi stiler din indberetning til en specifik medarbejder i det pågældende medlemsfirma. Hvis du er medarbejder hos KPMGI eller et medlemsfirma, sikrer vi, at der foreligger en gældende politik for gengældelse mod whistleblowere, eller at der udarbejdes en sådan for dette specifikke tilfælde.

Hvis det ikke er hensigtsmæssigt, at medlemsfirmaet selv undersøger forholdet (eksempelvis i de tilfælde, hvor det angår den øverste ledelse i det pågældende medlemsfirma), vil forholdet bliver undersøgt af KPMGI.

Fortrolighed

KPMGI samarbejder med Clearview Strategic Partners i Canada, som er en tredjepartsadministrator af telefon- og webaserede hotlineydelser, omkring driften af organisationens hotline. En ekstern leverandør sikrer fortrolighed til enhver, som foretager en indberetning, og anonymitet til whistleblowere, som ønsker at forblive anonyme.

Når dette er sagt, skal whistleblowere være klar over, at det kan være nødvendigt for os at oplyse andre parter om indholdet i en given indberetning for at muliggøre en passende undersøgelse af forholdet. I sådanne tilfælde kan whistleblowerens identitet blive afsløret, hvilket bør tages i betragtning før indberetning.

ClearView ConnectsTM er et registreret varemærke hos ClearView Strategic Partners Inc.