På baggrund af en beslutning i EU’s momsudvalg har Skattestyrelsen offentliggjort et udkast til styresignal omkring ændring og fastlæggelse af praksis for den momsmæssige behandling af tankkortordninger.

Beslutningen berører ikke direkte benzinselskabernes ”egen” udstedelse af kredittankkort, men styresignalet vil formentlig medføre, at fx leasingselskaber fremover efter nærmere givne betingelser kan anses som momspligtige mellemhandlere af brændstoffet.

Efter den hidtidige momspraksis er leasingselskaber eller tilsvarende mellemhandlere af brændstof, dvs. virksomheder, der anvender kreditkort udstedt af fx benzinselskaber til tankning hos disse, som selv fakturerer kunden (brændstofforbrugeren) direkte, ikke blevet anset for at levere nogen momspligtig vare (levering af brændstof), men derimod en momsfri finansiel ydelse. 

Denne status har afgiftsmæssigt været til ulempe for leasingselskaberne m.fl.

Det nye i styresignalet er, at leasingselskaberne godt kan anses som momspligtige mellemhandlere af brændstoffet, hvis de opfylder nærmere givne betingelser. Det skal bl.a. fremgå klart af aftalerne, dels mellem benzinselskaber og leasingselskabet og dels med leasingselskabet og brændstofforbrugeren, at aftalen omfatter levering af brændstof og hjælpeydelser mv. Leasingselskabet skal endvidere som i dag modtage betalingen fra brændstofforbrugeren.

Det nye for leasingselskabet er, at de over for brændstofforbrugeren skal tage ansvar, hvis der er fejl i leveringen (f.eks. diesel frem for benzin).

Internationale kreditkortsystemer

Den nuværende praksis om internationale kreditkortsystemer vil fortsat finde anvendelse. Fremadrettet skal der dog være personsammenfald mellem fakturaudsteder og den, der momsmæssigt anses for sælger.

Den nuværende praksis om internationale kreditkortsystemer vil også fortsat finde anvendelse jf. udkastet til styresignal, hvis der er tale om tredjepartsfakturering, hvor faktureringspligten anses for opfyldt, når en tredjeperson står for udstedelse af en faktura til modtageren af en vare eller tjenesteydelse på vegne af sælger. Her er det en betingelse, at faktureringen sker i sælgerens navn og for dennes regning.

Ændringen af den beskrevne praksis om internationale kreditkortsystemer har virkning 6 måneder fra offentliggørelsen af styresignalet på skat.dk.

Fastlæggelsen af praksis om anvendelsen af momslovens § 4, stk. 3, nr. 1 i forbindelse med tankkortordninger har virkning fra 20. oktober 2023, hvor retningslinjerne om tankkortordninger blev offentliggjort på EU Momsudvalgets hjemmeside.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp eller support til dette område, så er vi et helt team, der står klar til at hjælpe dig.