Med den nye bogføringslov er der kommet væsentlige ændringer og forpligtelser for virksomheder.

For momspligtige virksomheder betyder det, at virksomheden skal foretage afstemning af de relevante momspligtige transaktioner, der er nødvendige for at sikre et ajourført grundlag for momsangivelsen.

Afstemningen skal ske inden udarbejdelsen af momsangivelsen – senest på datoen for udløbet af angivelsesfristen. 

Afstemning

Da bogføringsloven i sig selv ikke indeholder en nærmere definition af begrebet ”afstemning”, kan det udledes fra lovbemærkningerne og Erhvervsstyrelsens vejledning om beskrivelsen af bogføringsprocedurer, at afstemning foretages ved at gennemgå de relevante konti med henblik på at sikre, at alle momsrelaterede køb og salg er bogført i den rigtige periode.

Disse løbende afstemninger skal kunne dokumenteres og anses derfor som en del af virksomhedens regnskabsmateriale.

Det er derfor ikke længere tilstrækkeligt kun at udarbejde afstemninger i forbindelse med årsafslutningen.

Virksomhedens ledelse er ansvarlig for opfyldelse af bogføringsloven. Overtrædelse af bogføringsloven kan straffes med bøde, medmindre anden lovgivning giver strengere straf.

Ovenstående er blot minimumskrav – hvad der anses for nødvendige afstemninger for netop din virksomhed afhænger af karakteren af virksomhedens forhold.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde en model for den løbende afstemning.

   


Hvorfor vælge os?

Vi tilbyder løbende at stå til rådighed for at løse problemer med indirekte skatter og opbakning i forhold til moms-, punktafgifts- og toldspørgsmål i forbindelse med dine revisioner, eller hvor du blot har brug for rådgivning f.eks. med hensyn til udenlandske momsregistreringer.