Selvom CEO'erne fortsat har tillid til fremtiden for den globale økonomi, har deres syn på, hvad der udgør en risiko for deres virksomhed, ændret sig markant. Den vedvarende forandring i global politik, handelsdynamik og internationale relationer har krævet et nyt niveau af modstandsdygtighed fra CEO'erne. De revurderer deres strategiske prioriteter og fokuserer på fremkomsten af nye teknologier, herunder generativ AI, talentstyring og høje forventninger fra interessenter til håndtering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige spørgsmål (ESG).

Tilliden til den globale økonomi er stort set uændret fra år til år og overgår tillidsniveauet fra før pandemien. Næsten tre ud af fire globale CEO'er (73 procent) har tillid til økonomien i de næste tre år, sammenlignet med 71 procent sidste år. Det afspejler en klar modstandsdygtighed og et kollektivt fokus på at få verden tilbage på en bæredygtig, langsigtet vækstbane. CEO'ernes tillid til deres egen virksomheds vækstudsigter er dog på det laveste niveau i tre år; i starten af 2020 havde 85 procent af CEO'erne tillid til deres virksomheds vækstudsigter, sammenlignet med 77 procent i år.

Dette ledsages af et markant skift i, hvad CEO'erne ser som risici for deres virksomheders vækst. CEO'erne rangerer nu geopolitik og politisk usikkerhed som den største risiko for deres virksomheds vækst - hvad enten det drejer sig om at navigere i en virksomheds tilstedeværelse i en konfliktzone eller at forsøge at navigere i forstyrrede forsyningskæder og håndtere prisudsving. Dette skift indikerer, at CEO'erne har indset, at geopolitisk risiko ikke kun er en kortsigtet overvejelse. I en geopolitisk fragmenteret verden bliver CEO'er ofte de facto politiske aktører. Deres tilgang bør løfte politik op på dagsordenen i bestyrelseslokalet og samtidig skabe en strategi omkring geopolitisk risiko, der omfatter specialiseret indsigt, scenarieplanlægning og stresstest.

CEO'erne står over for kortsigtede barrierer for at skabe vækst i løbet af de næste 12 måneder. For eksempel siger mere end tre ud af fire (77 procent), at stigende renter og strammere pengepolitik kan forlænge eventuelle eller nuværende recessioner, mens 77 procent mener, at pres på leveomkostningerne vil påvirke deres organisations velstand negativt i løbet af de næste tre år.

Når CEO'erne navigerer i og reagerer på disse udfordringer, erkender de, at personlig integritet er nøglen til at opbygge tillid, og et flertal (71 procent) siger, at de er parate til at afhænde en rentabel del af deres virksomhed, hvis den skader deres omdømme. Efterhånden som geopolitik kommer på dagsordenen i bestyrelseslokalerne, siger 61 procent af CEO'erne, at de ville tage offentlig stilling til et politisk eller socialt kontroversielt emne på trods af bestyrelsens bekymringer.

Kunstig intelligens (AI) forandrer næsten alle områder af menneskers indsats og er indlejret i flere og flere aspekter af hverdagslivet, virksomheder og samfundet. I takt med at værktøjer som Bard og ChatGPT har vundet frem, anerkender globale CEO'er i stigende grad generativ AI's tilsyneladende ubegrænsede potentiale og holder foden på speederen i forhold til deres investeringer og udforskning af teknologien.

Globale CEO'er gør generativ AI til en topprioritet for investeringer. Undersøgelsen viser, at 70 procent investerer kraftigt i generativ AI som deres konkurrencefordel i fremtiden, og de fleste (52 procent) forventer at se et afkast af deres investering inden for tre til fem år. Faktisk blev øget rentabilitet nævnt som den største fordel ved at implementere generativ AI i en organisation (22 procent).

Ifølge vores seneste KPMG Global Tech Report svarede 55 procent af organisationerne, at fremskridtene mod automatisering er blevet forsinket på grund af deres bekymringer om, hvordan AI-systemer træffer beslutninger.

På trods af viljen til at gå videre med deres investeringer anerkender globale CEO'er, at nye teknologier kan medføre risici, som bør håndteres. 57% nævner etiske udfordringer som den største bekymring, når det handler om at implementere generativ AI, tæt efterfulgt af manglende regulering. Efterhånden som kontrollen og reguleringen af AI øges, kan organisationer få brug for politikker og praksisser, som de kan formulere og anvende med tillid.

CEO'er kæmper også med, hvordan AI-teknologier har øget cybersikkerhedsrisici. På trods af at AI kan hjælpe med at opdage cyberangreb, mener 82 procent, at det også kan medføre nye farer ved gøre nye angrebsstrategier mulige. Og selv med al den opmærksomhed, der har været på cybersikkerhed i de sidste par år, er mere end en fjerdedel (27 procent) af CEO'erne stadig ikke forberedt på et muligt cyberangreb (op fra 24 procent sidste år), mens mere end halvdelen (53 procent) siger, at de er det.

Det er vigtigt, at CEO'er går forrest og sikrer, at deres organisationer indfører ansvarlige, robuste AI-frameworks og fokuserer på beskyttelse og styring.

Dette års udfordrende globale landskab understreger det pres, CEO'er føler for at træffe beslutninger om en række kritiske emner - og de påvirker, hvordan CEO'er planlægger at støtte og tiltrække talent i løbet af de næste tre år.

Især er de globale CEO'er standhaftige, når det gælder om at signalere deres støtte til arbejdsmetoder fra før pandemien, og et flertal (64 procent) forventer, at en fuld tilbagevenden til arbejdet kun er tre år væk. Dette er i overensstemmelse med deres synspunkter i CEO Outlook 2022. Desuden siger 87 procent af CEO'erne, at de sandsynligvis vil belønne medarbejdere, der gør en indsats for at komme på kontoret, med favorable opgaver, lønforhøjelser eller forfremmelser.

Selvom der er bred enighed om vigtigheden af inklusion, diversitet og lighed (IDE), er der fortsat bekymring over tempoet i fremskridtene. To tredjedele af de globale CEO'er (66 procent) mener, at fremskridtene inden for inklusion og diversitet er gået for langsomt i erhvervslivet, og et stort flertal (72 procent) siger, at det at opnå diversitet på arbejdspladserne kræver, at man gennemfører en ændring på tværs af det øverste ledelsesniveau.

ESG bliver i stigende grad anerkendt af CEO'er for, hvad det er: en uundværlig del af deres virksomhedsstrategi, der hjælper med at sikre, at deres virksomhed er modstandsdygtig og kan levere langsigtet vækst - selv når de står over for mange geopolitiske og økonomiske udfordringer.

På trods af en polariserende debat omkring begrebet ESG anerkender CEO'erne, at det stadig er en integreret del af deres forretningsdrift og virksomhedsstrategier - og de har en mere resultatbaseret tilgang. Mere end to tredjedele (69 procent) af de globale CEO'er har fuldt ud integreret ESG i deres forretning som et middel til at skabe værdi. Det er også vigtigt at bemærke, at 35 procent af CEO'erne siger, at de har ændret det sprog, de bruger til at henvise til ESG både internt og eksternt, hvilket afspejler et skift i dialogen om ESG og signalerer en tendens til at prioritere de områder, der giver mest mening for deres organisationer.

Mens globale CEO'er mener, at de stadig er et par år fra at se et afkast af deres ESG-investeringer, anerkender de den betydning, det har for deres kunder og for deres brand. Næsten en fjerdedel (24 procent) mener, at ESG i løbet af de næste tre år vil have den største indflydelse på deres kunderelationer, og yderligere 16 procent mener, at det vil hjælpe med at opbygge deres brands’ omdømme.

Globale CEO'er er meget opmærksomme på nye regler og skiftende politikker, når det gælder ESG. På trods af dette angiver 68 procent, at deres nuværende ESG-fremskridt ikke er stærke nok til at modstå potentiel granskning fra interessenter eller aktionærer. 

Udforsk vækstmuligheder inden for tre kerneområder

Teknologi

  • Omfavn generativ AI på en måde, der er etisk, giver mest mening for din virksomhed og holder dine medarbejderes og kunders behov som en topprioritet.

  • Hold dig opdateret på cyberangrebsstrategier, så du og dine medarbejdere ikke udsætter virksomheden for risiko.


Talent

  • Se langsigtet på medarbejdernes ønske om hybrid- eller fjernarbejde for at sikre, at talenterne bliver støttet og motiveret.

  • Slå tonen an i toppen. Den øverste ledelse bør gøre IDE til en erklæret prioritet, sætte reelle mål, finansiere initiativer og udpege ledelsen til at lede programmer med et klart ansvar.


ESG

  • Placer ESG som en drivkraft for værdiskabelse når det gælder forretningsvækst, snarere end som en risiko, der skal håndteres. Nye veje åbner sig, når ESG tages med i samtaler om vækst.

  • Vær opmærksom på ESG-reguleringer for at bevare din virksomheds omdømme og kunderelationer.

  • Fokuser ESG-investeringer på områder, der er i tråd med dine og virksomhedens værdier.


Metodologi

Om KPMG 2023 CEO Outlook

Den 9. udgave af KPMG CEO Outlook, der blev gennemført med 1.325 CEO'er mellem 15. august og 15. september 2023, giver et unikt indblik i CEO'ernes tankegang, strategier og planlægningstaktikker.

Alle respondenter har en årlig omsætning på over 500 millioner USD, og en tredjedel af de adspurgte virksomheder har en årlig omsætning på over 10 milliarder USD. Undersøgelsen omfattede ledere fra 11 markeder (Australien, Canada, Kina, Frankrig, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien og USA) og 11 vigtige industrisektorer (kapitalforvaltning, bilindustri, bankvæsen, forbruger- og detailhandel, energi, infrastruktur, forsikring, biovidenskab, produktion, teknologi og telekommunikation).

BEMÆRK: Nogle tal summerer muligvis ikke til 100 procent på grund af afrunding.