Dette hæfte giver dig et overblik over, hvorledes nye IFRS-standarder mv. kan påvirke din IFRS-delårsrapport i 2023.

Dette er vores IFRS-delårspublikation, hvor vi illustrerer de nye regler, der er obligatoriske for 2023 for delårsrapporter, der aflægges efter IFRS (IAS 34) og yderligere danske krav til del-årsrapporter.

Ingen af de nye standarder og fortolkningsbidrag, der er obligatoriske for IFRS-aflæggere i EU for 2023, medfører nye eksplicitte oplysningskrav i delårsregnskabet. Vi har derfor valgt udelukkende at præsentere de primære opgørelser, indledningen til anvendt regnskabsprak-sis, som skal tilpasses med de nye standarder og fortolkningsbidrag, der implementeres i delårsregnskabet.

I appendiks finder du bl.a. en oversigt over de ændringer, der påvirker 2023, oversigt over mulige regnskabsmæssige konsekvenser afledt af de usikre tider, som påvirker globalt på nuværende tidspunkt, der kan have betydning for delårsrapporten samt vores tjekliste til delårsrapporten aflagt efter IAS 34 med tillæg af danske oplysningskrav.