Regeringen har for nyligt offentliggjort et udkast til et lovforslag der forventes at indeholde en 33% beskatning (solidaritetsbidrag) af visse energiselskabers selskabspligtige indkomst i indkomståret 2023, samt et loft over indtægter fra elproduktion.

  

Udkast til lov om midlertidigt solidaritetsbidrag på 33%

Lovudkastet udspringer af EU's nødindgrebsforordning af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Provenuet fra særskatten skal ifølge regeringen sendes retur til skatteyderne i form af eksempelvis hjælp til varmeregningen.

I overensstemmelse med EU-forordningens regler foreslås et midlertidigt solidaritetsbidrag, der skal betales af selskaber med aktiviteter inden for:

  • råolie- og naturgassektorerne, og
  • kul- og raffinaderisektorerne.

Det er en forudsætning for at være omfattet af regelsættet, at mindst 75 % af den skattepligtige omsætning i indkomståret 2023 stammer fra økonomiske aktiviteter inden for:

  • råstofudvinding,
  • minedrift,
  • raffinering af råolie eller
  • fremstilling af koksovnsprodukter.

Solidaritetsbidraget

Det forslås, at det midlertidige solidaritetsbidrag skal udgøre 33 % og pålignes danske fuldt skattepligtige selskaber, herunder udenlandske selskaber, der driver virksomhed i Danmark gennem et fast driftssted.

Der er tale om et midlertidigt solidaritetsbidrag, der opkræves for indkomståret 2023.

 

Beregningsgrundlaget

Beregningsgrundlaget består som udgangspunkt af den skattepligtige indkomst opgjort før eventuel modregning af sambeskatningsunderskud og negativ indkomst inden for sambeskatning i indkomståret 2023.

Der vil dog alene skulle svares 33 % solidaritetsbidrag af en del af det selskabsskattepligtige overskud, der overstiger det gennemsnitlige skattepligtige overskud før sambeskatning (stand-alone) i de første fire indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2018 eller senere, forhøjet med 20 %.

De er således tale om, at det er den såkaldte "overnormale" indtjening, der er genstand for solidaritetsbidraget, hvilket er illustreret ved nedenstående eksempel:

Mio. DKK
Skattepligtigt overskud (stand alone)   1000
Bundgrænse: Gns. skattepligtig indkomst i indkomstårene 2018-2022 500  
Indeksering, 20% 100 600
Grundlag for solidaritetsskat   400
Solidaritetsskat, 33%   132
Alm. selskabsskat, 22%   220
Skat og solidaritetsbidrag i alt   352
Nettoindkomst   648

Note: Selskabskatten for kulbrinteskattepligtige selskaber udgør 22 % plus en 3 % tillægsskat, svarende til alt 25 %.

En positiv skattepligtig indkomst vil uændret kunne nedbringes med fremførelsesberettigede skattemæssige underskud efter de sædvanlige regler

Betaling over to rater

Det midlertidige solidaritetsbidrag foreslås at skulle betales med foreløbige beløb i to rater, som forfalder til betaling henholdsvis 1. oktober 2023 og den 1. i den anden måned efter fristen for indsendelsen af oplysningsskemaet (selvangivelsen).

Betaling af solidaritetsbidrag 1. rate 2. rate
Kulbrinteskattepligtige selskaber mv. 1 oktober 2023 1 juni 2024
Alm. selskabsbeskattede selskaber mv.     
(regnskabsår = kalenderår) 1 oktober 2023 1 juli 2024

Selskaber, der er pligtige til at betale solidaritetsbidrag, skal til brug for beregning og opkrævning senest 1. juli 2023 indsende oplysninger om det forventede beregningsgrundlag for solidaritetsbidraget på et særligt skema.

Særligt for kulbrinteskattepligtige selskaber mv.

Kulbrinteindvindingsvirksomheder oppebærer sædvanligvis både almindelig selskabsskattepligtig indkomst og kulbrinteskattepligtig indkomst.

Efter udkastet gælder det, at solidaritetsbidraget pålignes både den almindelige selskabsskattepligtige indkomst og den kulbrinteskattepligtig indkomst, der oppebæres af disse virksomheder.

Modregningsadgang

Kulbrinteindvindingsvirksomheder, der i dag omfattes af kulbrinteskattelovens bestemmelser, skal efter udkastet kunne modregne det midlertidige solidaritetsbidrag i den særlige 52 % kulbrinteskat, som disse selskaber mv. allerede betaler i tillæg til en selskabsskat på 25 % (inkl. et 3 % tillæg). Det svarer til, at selskaberne mv. allerede i dag undergives en effektiv beskatning på 64 %.

Modregningsadgangen gælder kun indtægter, der beskattes efter kulbrinteskattelovens bestemmelser (kap. 2). Har selskabet mv. også indkomst, der beskattes efter selskabsskatteloven regler, vil et solidaritetsbidrag pålignet denne del af indkomsten ikke kunne modregnes i kulbrinteskatten.

Dernæst foreslås det, at kulbrinteskattepligtige selskaber mv., der har fradraget det midlertidige solidaritetsbidrag i kulbrinteskatten for indkomståret 2023 ved anvendelsen af den særlige ordning om carry-back for fradragsberettigede fjernelsesomkostninger stilles som om, der ikke er foretaget fradrag af solidaritetsbidraget. De særlige regler om betaling af det midlertidige solidaritetsbidrag vil derfor ikke påvirke kulbrinteindvindingsvirksomhedernes adgang til at udnytte carry back-ordningen.

Bortseelsesadgang

I tilknytning hertil foreslås det i lovudkastet, at kulbrinteskattepligtige selskaber mv. i indkomståret 2023 skal kunne bortse fra fremførebare skattemæssige underskud fra tidligere år ved opgørelse af den særlige kulbrinteskattepligtige indkomst, der undergives 52 % beskatning.

Det vil efter udkastet gælde i de situationer, hvor det vil være nødvendigt at bortse fra fremførelsesberettigede skattemæssige underskud fra tidligere indkomstår for at kunne udnytte adgangen til at modregne det midlertidige solidaritetsbidrag i årets betalbare kulbrinteskat vedrørende indkomståret 2023 som illustreret nedenfor:

Mio. DKK
Kulbrinteindkomst, kap. 3A   500
Modregning, fremført underskud -500  
Der bortses fra 412 -88
Kulbrinteindkomst efter bortseelse   412
Kulbrinteskat 52%   214
Solidaritetsskat, 33% x selskabsindkomst (648)   214
Kulbrinteskat, efter modregning af solidaritetsbidrag   0
Underskud til fremførelse   412

 

Ikrafttræden

Lovforslaget gælder for indkomståret 2023, og solidaritetsbidraget bortfalder ved udgangen af indkomståret 2023.

Vores observationer

Udkastet til lovforslag om 33% solidaritetsbidrag er sendt i høring med høringsfrist den 24. februar 2023. I den forbindelse ser vi frem til at høre Skatteministeriets kommentarer til de uklarheder som udkastet indeholder eksempelvis i relation til samspillet mellem lagerbeskattede aktiver (eksempelvis finansielle kontrakter og valuta m.v.), der kan medføre en vis vilkårlighed.

Det skyldes eksempelvis at en værdistigning på et lagerbeskattet aktiv i 2023 undergives solidaritetsbidrag uden at der opnås et tilsvarende fradrag i Solidaritetsbidraget i efterfølgende indkomstår som følge af et værdifald. Tilsvarende vil solidaritetsbidraget omfatte ekstraordinære éngangsindtægter, der realiseres i 2023, eksempelvis indkomst fra salg af virksomhed, aktiver, rettigheder m.v., som potentielt kan få en adfærdsregulerende effekt. 

Kontakt os!

Hvis du har spørgsmål til lovforslaget, så tøv ikke med at kontakte os.