KPMG samarbejder med Evida om gennemførelsen af en markedsdialog, der fokuserer på behovet for en CO2-infrastruktur i Danmark. Så hvis din virksomhed overvejer at fange, lagre eller anvende CO2, har I nu mulighed for at give jeres mening til kende.

Et bredt politisk flertal vedtog i december 2021 en CCS-strategi for Danmark, som er nødvendig for indfrielsen af Danmarks klimapolitiske mål i 2050. For at indfri denne kan en CO2-infrastruktur spille en væsentlig rolle.

CO2’s potentiale for fangst, lagring og videreanvendelse har fået stor opmærksomhed internationalt og ikke mindst i Danmark, hvor potentialet er blevet en stor del af de seneste års klimaaftaler. I denne markedsdialog ønsker vi at få besvarelser fra et bredt udsnit af de danske virksomheder, som arbejder med fangst, lagring og anvendelse af CO2 – både hvad angår typer af projekter, modenhed og den geografiske beliggenhed.

Markedsdialogen anvendes som et væsentligt input til at forstå behovet for en CO2-infrastruktur i Danmark. Foruden denne survey foretages også en række kvalitative interviews med et bredt udsnit af aktører. Hvis du er interesseret i at deltage i et kvalitativt interview, kan du tilkendegive dette senere i undersøgelsen her. Du vil derefter blive kontaktet, såfremt profilen på jeres virksomhed eller jeres projekt bidrager til at sikre et bredt udsnit af deltagere.


Om deltagelse i markedsdialogen :

Med spørgeskemaet forsøger vi at indhente information enten pr. projekt, hvis jeres virksomhed har defineret et sådant, eller for virksomhedens samlede arbejde med enten CO2-fangst, anvendelse eller lagring. Hvis din virksomhed således er en aktør med flere projekter med forskellige samarbejdspartnere, vil vi gerne bede dig udfylde spørgeskemaet for hvert projekt. Hvis din virksomhed derimod har en projektportefølje med et eller flere interne projekter, kan I blot udfylde spørgeskemaet én gang dækkende over alle projekterne. Når du svarer på spørgeskemaet, vil vi bede dig om at tage udgangspunkt i de antagelser og forudsætninger, som jeres projekt eller virksomhed har anvendt i jeres business case om fangst, lagring og/eller anvendelse af CO2, herunder eventuelle antagelser om adgang til en CO2-infrastruktur.

Spørgeskemaet forventes at tage ca. 15-25 minutter at udfylde. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål af faktuel karakter (såsom forventet fangst, lagring og/eller anvendelse af CO2, geografisk placering af anlæg mv.) samt en række vurderingsspørgsmål eksempelvis om barrierer for at kunne arbejde med CO2-fangst, -lagring eller -anvendelse i Danmark.

Resultaterne fra de enkelte besvarelser vil blive behandlet af KPMG og Evida i fortrolighed, og resultater vil blive rapporteret aggregeret for deltagerne uden reference til enkelte selskaber eller projekter. Din besvarelse vil således ikke blive refereret til i andre sammenhænge.

Vi skal modtage din besvarelse senest 4. november.Baggrund for undersøgelsen

Regeringen og et bredt politisk flertal blev i december 2021 enige om en aftale om fangst, transport, lagring og anvendelse af CO2 i Danmark. Som følge af denne aftale er der oprettet klyngesamarbejder i flere større danske byer om udviklingen af infrastruktur til og transport af CO2. De store punktkilder for CO2 ligger relativt koncentreret, og der kan være en række stordriftsfordele i at tænke den lokale infrastruktur omkring disse punktkilder sammen.

Samtidig har Danmark i 2022 oplevet, at flere aktører offentligt har tilkendegjort at de arbejder med CO2 fangst og anvendelse, hvilket har givet et behov for dels at skabe et overblik over den samlede aktivitet og dels give et input til hvordan en rørinfrastruktur til CO2 kan hjælpe markedsaktørerne.

Denne markedsdialog er derfor et første skridt i at skabe indsigt i behovet for en rørinfrastruktur til transport af CO2 i forhold til forventet anvendelse af infrastruktur, geografisk placering af CO2 projekter, behov for lagring, samt eventuelle barrierer for de enkelte aktørers fangst- lagrings eller anvendelsesprojekter.

Som ejer af gasdistributionsinfrastrukturen i Danmark har Evida igangsat en markedsdialog med nuværende og potentielle CO2-aktører, som foretages i samarbejde med KPMG. Markedsdialogen skal afdække, hvordan en CO2-infrastruktur bedst mulig støtter op om at realisere hhv. fangst-, anvendelses- og lagringsprojekter i Danmark.

Foruden denne survey foretages også en række kvalitative interviews med et bredt udsnit af aktører. Hvis du er interesseret i at deltage i et kvalitativt interview, kan du tilkendegive dette senere i denne undersøgelse. Du kan derefter blive kontaktet, såfremt profilen på jeres virksomhed eller jeres projekt bidrager til at sikre et bredt udsnit af deltagere.