I de senere år har vi set en stigning i antallet af aktiebaserede incitamentsprogrammer, hvor bestyrelse, direktion, medarbejdere og leverandører bliver vederlagt i aktier, anparter eller kontanter baseret på udviklingen i værdien af selskabet.

Fælles for disse typer af aftaler er, at reglerne for aktiebaseret vederlæggelse gør sig gældende.

Årsregnskabsloven indeholder ikke specifikke bestemmelser for indregning og måling af aktiebaseret vederlæggelser, hvorfor der hentes vejledning og fortolkning i IFRS 2 Share-based Payment

Overvej konsekvenserne fra et regnskabsmæssigt perspektiv

Når der indgås aktiebaserede vederlæggelsesprogrammer overvejes de juridiske og skattemæssige konsekvenser ofte inden aftalerne forelægges modparten, men vi ser en tendens til, at virksomheder overser de regnskabsmæssige konsekvenser i udarbejdelsen af programmerne.

Det kan blandt andet betyde, at programmer designes således, at modparten løbende optjener en andel af den samlede portion af aktier eller anparter. Dette er en fordel for medarbejderen, da disse løbende over optjeningsperioden opnår ret til en portion af aktierne eller anparterne. Regnskabsmæssigt vil det dog betyde, at hver portion skal indregnes særskilt, med individuel dagsværdi ved tildeling samt optjeningsperiode.

Udover betydeligt øgede administrative krav til håndteringen af programmet, betyder det også at omkostningerne til programmet forfalder i begyndelsen af perioden, som illustreret nedenfor, hvilket typisk ikke er hensigten ved programmet:

Illustrationen ovenfor tager udgangspunkt i ét program hvor en medarbejder tildeles 50.000 aktier med en dagsværdi på 10 kr. pr. aktie for at være ansat i 5 år. Medarbejderen har ved slutningen af hvert år optjent retten til 10.000 aktier. 

De forskellige portioner kan i visse tilfælde medføre, at der skal opgøres en særskilt dagsværdi for hver portion.

Ovenstående er blot ét eksempel på, hvordan betingelserne i et aktiebaseret incitamentsprogram kan have en overraskende regnskabsmæssig effekt.

Få et samlet billede af konsekvenserne

Hos KPMG har vi stor erfaring med rådgivning i konsekvenser ved design af aktiebaserede incitamentsprogrammer, og kan hjælpe jer med at få det fulde overblik over både de regnskabsmæssige, skattemæssige, og forretningsmæssige konsekvenser.

Ved allerede at inddrage os i designet af programmerne, kan vi sikre, at programmerne får den tilsigtede effekt, og der ikke opstår uhensigtsmæssige overraskelser ved gennemførelsen af programmerne.

Er I ved at udvikle programmer, eller har spørgsmål til kommende eller eksisterende programmer, er vi klar til at hjælpe jer.

Kontakt os for at høre mere