Thomas Uldahl

Partner, CFO Advisory

KPMG i Danmark