Steve Punch

Giám đốc, Tư vấn Rủi ro

KPMG Việt Nam