Pavan Kapoor

Thành viên Điều hành, Bộ phận Tư vấn Thương vụ, Trưởng Bộ phận Thẩm định

KPMG in Vietnam

  • MBA - London Business School

  • MSc Communication Engineering - University of Manchester (UK)

  • ACT (Association of Corporate Treasurers), UK

  • ACA (Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

  • Manufacturing

  • Consumer goods (QSR)