2022 yılı için bazı damga vergisi nispetleri ve maktu tutarlar

Her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

66 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar  
A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
2.Kira mukavelenameleri (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,89
3.Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9,48
4.Tahkimnameler vesulhnameler Binde 9,48
5.Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler) Binde 1,89
6.Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrineilişkin sözleşmeler Binde 1,89
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1.Tahkimnameler 132,30TL
2.Sulhnameler 132,30TL
Tahkimnameler 132,30TL
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (belli parayı ihtiva edenler dahil) 744,10TL
II.Kararlar ve mazbatlar  
1.Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a)Belli parayı ihtiva edenler Binde 9,48
b)Belli parayı ihtiva etmeyenler 132,30TL
2.İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları Binde 5,69
III.Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1.Ticari ve mütedavil senetler:  
a)Emtia senetleri:  
aa)Makbuz senedi (Resepise) 45,40TL
ab)Rehin senedi(Varant) 26,80TL
ac)İvda senedi 4,20TL
ad)Taşıma Senedi 1,00TL
b)Konşimentolar 18,10TL
c)Deniz ödüncüsenedi Binde 9,48
d)İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 9,48
2.Ticari Belgeler  
a)Menşe ve Mahreç şahadetnameleri 45,40TL
b)Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:  
ba)Bilançolar 102,70TL
bb)Gelir tabloları 48,70TL
c)Barnameler 4,20TL
d)Tasdikli manifesto nüshaları 19,80TL
e)Ordinolar 1,00TL
f)Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 19,80TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
a)Resmi daireler tarafından yapılanmal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar Binde 9,78
b)Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınanparalar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişileradına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emirve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar Binde 7,59
c)Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler Binde 7,59
d)İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 7,59
2.Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
b)Vergi beyannameleri:  
ba)Yıllık gelir vergisi beyannameleri 132,30TL
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri 176,70TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri 87,30TL
bd) Muhtasar beyannameler 87,30TL
be)Diğer vergi beyannameleri(damga vergisi beyannameleri hariç) 87,30TL
c)Gümrük idarelerine verilen beyannameler 176,10TL
d)Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 64,80TL
e)Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 64,80TL
f)Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle Oluşturulan beyanname 103,50TL
3.Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri 1,00TL