Küresel pazarın daha karmaşık ve rekabetçi hale gelen atmosferi üçüncü taraflarla yapılan ticarette maliyetlerin düşürülmesi ve kapasitenin artırılması gibi konuları geçmişte olduğundan daha önemli bir hale getirdi. Etkili üçüncü taraf işbirlikleri, müşteri deneyiminin geliştirilmesine, pazara giriş hızının artırılmasına veya itibar sağlanması gibi konularda rol oynayabilmektedir. Ancak, üçünü taraf kullanımının avantajları olmakla birlikte, yoğun işbirlikleri operasyonları daha girift hale getirmekte ve işletmenizin risk profilini de karmaşıklaştırmaktadır.

Yerel ve uluslararası düzenleyici yapıların beklentilerinin neredeyse anlık olarak değişmesi, her zamankinden daha değişken olan ticari iklim, üçüncü taraf risklerinin yönetilmesi için güçlü bir risk yönetimi ve kontrol sistemi gereksinimini doğurmaktadır.

Üçüncü taraflarla olan ilişkilerinizi kontrol altına almak, riskleri ölçümlemek ve yönetebilmek için KPMG olarak aşağıdaki hizmet türleri ile yanınızda olmayı hedefliyoruz.

Tedarikçi Risk Yönetimi ve Tedarikçi Denetimleri

Tedarikçi Risk Yönetimi, bir tedarikçi veya tedarikçi grubuna dair bilgileri değerlendirme, işletmenin iş ilişkisini analiz etme ve çıktıları karar mekanizmalarında parametre olarak kullanmaya verilen genel bir ifadedir. Bu süreç tedarikçilerin, işletmenin hedefleri ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğunu belirlemek, tedarik zinciri performansını ölçmek, riskleri belirlemek, tedarikçi performansını değerlendirmek ve stratejik kararlar almada kullanılmaktadır.

KPMG olarak, tedarikçilerinize ilişkin riskleri sürekli olarak izleyebileceğiniz bu yapının kurulması için danışmanlık hizmetleri sağlamaktayız.

Ayrıca aşağıda belirtilen özelleşmiş konu başlıklarında tedarikçi denetimleri gerçekleştirmekteyiz.

 • Finansal veya finansal olmayan raporlamalarının doğruluğu
 • Tedarik zinciri performansı
 • Kalite ve işçi hakları politikaları
 • Ürün ve hizmetlerin mevzuata uygunluğu
 • Yasal ve etik yükümlülüklere uyum
 • Müşteri memnuniyeti
 • Operasyonun sürdürülebilirlik ve çevre açısından etkileri 

Medya Harcaması İncelemeleri

Medya harcaması incelemeleri, bir işletmenin pazarlama faaliyetlerine ayırdığı kaynakların etkin ve doğru şekilde harcandığını kontrol etmeyi amaçlayan bir çalışmadır.

Medya harcaması incelemeleri genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Veri Toplama: Reklam faaliyetleri için kullanılan medya kanal verilerinin toplanması (konvansiyonel ve dijital mecralar)
 2. Veri Analizi: toplanan verilerin, genellikle geriye dönük bir kampanya dönemi ve yılı içerecek şekilde toplanan verilerin analiz edilmesi
 3. Performans Ölçümü: Analiz sonuçlarına göre, medya kanallarının performans ölçümü, hedef kitlelere ne kadar etkili bir şekilde ulaştığının belirlenmesi ve mali süreçlerin sözleşmede yer alan kriterlere uygunluğunun tespiti
 4. Raporlama: Elde edilen verilerin raporlanması ve işletmeye, reklam faaliyetleri için harcadığı bütçenin doğru bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair bir sonucun sağlanması

Medya harcaması incelemeleri, işletmelerin pazarlama stratejilerini optimize etmelerine ve gelecekteki kampanyaları daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Ayrıca, işletmelerin medya kanallarında harcadıkları bütçenin doğru ve uygun bir şekilde kullanıldığının değerlendirilmesine ve reklam harcamalarında tasarruf etmelerine yardımcı olur.

Müşteri, Distribütör, Bayi, Teknik Servis, Acente İncelemeleri

Müşteri, distribütör, bayi, teknik servis, acente incelemeleri, bir işletmenin satış ve hizmet ağının farklı unsurlarının, ihtiyaca binaen değerlendirilmesini ifade eder. Bu incelemeler, işletmenin müşteri memnuniyeti, satış performansı ve müşteri hizmetleri kalitesi gibi konularda bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.

Müşteri incelemesi, bir işletmenin müşterileri ile yaptığı sözleşmede yer alan hususlar göz önünde bulundurularak iş süreçlerinin uygunluğunu karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yapılan bir değerlendirme sürecidir. Bu tür çalışmalarda genellikle müşteri ile yapılan sözleşmelerdeki edimler göz önünde bulundurularak işlemlerin akışı ve sözleşmeye uygunlukluları araştırılır. yapılır. (Örneğin: gizlilik, insan hakları, son kullanıcı taahhütleri gibi yükümlülükler)

Distribütör, bayi, teknik servis ve acente incelemeleri, işletmenin satış ağındaki iş ortaklarının performansının ve sözleşmeye uyum durumunun tespiti için gerçekleştirilen özel kapsamlı bir denetim faaliyetidir. Bu incelemeler, iş ortaklarının satış performansının, satış ve servis kanallarının etkililiğinin, ciro primi, indirim, komisyon vb. hakedişlerin sözleşmede anlaşılan koşullara ve genel kabul görmüş ticari uygulamalara uygun olup olmadığının belirlenmesini amaçlar.

İşlem Durum Tespiti (Transaction due diligence)

İşlem Durum Tespiti, genellikle şirket devralma veya birleşme öncesinde hedef şirketin etik değerlere ilişkin mevcut politika ve prosedürlerinin, rüşvet ve yolsuzluğu önleme mekanizmalarının ve suistimal karşıtı altyapısının incelendiği bir çalışmadır. Bu çalışmalarda şirketin genellikle nakit paraya dokunan süreçleri ve geçmiş işlemleri titiz bir şekilde incelenerek, şirketin rüşvet yolsuzluk riskleri ve var ise geçmiş dönemlerde gerçekleşen olağandışı işlemleri tespit edilir.

Bu tür çalışmalar alıcı tarafından talep edilebileceği gibi zaman zaman satıcı taraf da şirket değerini desteklemek amacı ile bu raporlara ihtiyaç duyabilmektedir.

Finansal veya Finansal Olmayan Raporlama İncelemeleri

Günümüzde iştiraklerden temin edilen finansal veya finansal olmayan raporların yanı sıra pek çok ticari ilişkide de raporlama önemli rol oynamaktadır almaktadır. İştiraklerin veya çözüm ortaklarının raporlamalarına göre aşağıda örneklendirilen pek çok kritik karar alınabilmektedir:

 • İştirak yöneticilerinin prim hakedişleri
 • Kar paylaşımı tutarları ve oranları
 • Tedarikçi ile ilişiğin kesilmesi
 • Yeni yatırım yapılması
 • Zehirli madde içeren bir ürün serisinin geri çağrılması
 • Şirket satışı sonrası şartlı ödemelerin yapılması veya yapılmaması

İşletmelerin kararlarında önemli rol oynayan finansal veya finansal olmayan tüm raporlamaların doğruluğundan şüphe edildiği noktada, incelemeler gerçekleştirip müşterilerimizin doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olmaktayız.

Franchisee, Royalite, Patent ve Lisans İncelemeleri

Franchisee, Royalty, Patent ve Lisans ilişkilerinde mali konular genellikle alış-satış hacimleri gibi nicel ve kalite, müşteri memnuniyeti gibi nitel değişkenler üzerinde kurgulanmaktadır. Bu başlık altında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, ticari ilişkinin mali sonuçlarına etki edecek nitel ve nicel değişkenlerin kaynağında kontrolünü ve hesaplanan royalite/komisyon/patent bedellerinin doğru olup olmadığın tespit edilmesini sağlar.

Otel, Alışveriş Merkezi (AVM) ve Konut Sitesi İşletme İncelemeleri


Gizli Müşteri Ziyareti

Kiracı-outlet ciro incelemeleri, işletme ile görüşmeler, kaynağından veri temini, gizli müşteri ziyaretleri ve istatistiksel analizler yapılarak gerçekleştirilmektedir.

Ciro Denetimi

Kiracı-outlet ciro incelemeleri, ticari tesislerdeki (AVM, Otel vb.) kiracıların ve kar paylaşımı ilişkisinde bulunulan tarafların, performansını ölçmek ve sözleşmelerindeki ciro payı/kar payı hükümlerine uygunluklarını izlemek amacıyla yapılır. İşletmelerin performansları, kira gelirlerini/kar payı miktarını doğrudan etkilediği için mülk sahipleri tarafından sık sık takip edilmelidir.

Otel ve Alışveriş Merkezi Nakit Bütünlüğü Denetimleri

Otel zincirleri ve lüks tatil köyleri gibi işletmeler belirli periyotlarda, hem finansal hem de operasyonel alanlarda incelemelere tabi tutulmalıdır. İşletmenin konaklama, restaurant, SPA, spor salonu, minibar, kurutemizleme vb. gelirleri veya işletme içerisinde içinde yer alan üçüncü taraflardan elde ettiği gelirler kâğıt üzerinde makul ve/veya karlı olsa da, bazı gizli riskler ve suistimal emareleri barındırabilir.

Ekibimiz bu alandaki deneyimiyle risk ve suistimalleri tespit edebilmek için bir otel işletmesinde yaşanabilecek çeşitli senaryolar ve ziyaretler vasıtasıyla detaylı bir inceleme gerçekleştirir. İncelemeler esnasında tespit edilebilecek bazı gizli riskler ve suistimaller şunlar olabilir:

 • Müşteri bazlı indirimler
 • Müşteriye sağlanan ek faydalar
 • Faturasız işlemler
 • Ödeme işlemlerindeki kayıt ve takip hataları
 • Nakit bütünlüğünün bozulması
 • Görevin uygunsuz kullanımı
 • Hizmetlerin doğru sunulmaması

Bu incelemeler, işletmenin sağlıklı bir şekilde yönetildiğinden ve potansiyel risklerin önceden tespit edildiğinden emin olmak için hayati öneme sahiptir.

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Bölümü; farklı endüstri tecrübelerine ve uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşmaktadır.