Yeşil Dönüşüm Nedir?

Gerek AB Yeşil Mutabakatı ve ilgili mevzuatların Türkiye’deki dış ticareti üzerindeki etkisi, gerek yatırım ve finansmanda sürdürülebilirlik kriterlerinin finansman kaynakları için önemli hale gelmiş olması çevresel etki kavramını ve karbonsuzlaşma faaliyetlerini öncelikli gündem maddesi haline getirmiştir. 

Yeşil dönüşüm, çevresel etkiyi azaltmayı ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeyi hedefleyen bir dönüşüm sürecidir. Bu dönüşüm, karbonsuzlaşma faaliyetlerini, enerji ve kaynak verimliliğini artırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik etmeyi, atık yönetimini iyileştirmeyi ve sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini benimsemeyi içerir.

Paris Anlaşması’nın 2021’de Meclis tarafından kabulü ve daha sonra 2022’de gerçekleşen iklim zirvesi COP27’de ülkemizin azaltım taahhüdünün açıklamasını takiben Türkiye’de Sanayide Yeşil Dönüşüm büyük bir ivme kazanmıştır. Yeşil Dönüşüm kapsamında, kurumların Sürdürülebilir Yönetim Sistemlerini oluşturmaları ve sera gazı salımını azaltma, özetle karbonsuzlaşma öne çıkmaktadır.

Yeşil Dönüşüm

 1. Karbonsuzlaşma Stratejisi
  Karbonsuzlaşma projeleri, uçtan uca değer zincirinin tüm aşamalarını kapsamaktadır.
 2. Sürdürülebilir ve Yeşil Finansman
  Sürdürülebilir finans, yatırımcılara finansman sağlanırken ESG konularının göz önünde bulundurulduğu finansmanken, yeşil finansman ise iklim değişikliği ve çevre ile ilgili sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerin finansmanıdır.
 3. Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
  Sürdürülebilir yönetim sistemi (SYS), şirketin sürdürülebilirlikle ilgili hedeflerini gerçekleştirmek için oluşturulmuş tüm politikalarını uygulamak üzere geliştirilmiş süreç ve uygulamalar bütünüdür.
 4. Sürdürülebilir Tedarik Zinciri
  Kapsam 3 karbon salımı hesaplamasının, TFCD, CRSD gibi çerçevelerin, AB Tedarik Zinciri Yasası kapsamındaki düzenlemelerin ortak amacı, firmaları sürdürülebilir tedarik zincirine teşvik etmektedir
 5. Sürdürülebilirlik Dereceleri ve Endeksleri
  Sürdürülebilirlik endeksleri ve derecelendirmeleri, ESG odaklı ve ESG risklerini göz önünde bulundurmak isteyen yatırımcıların yatırım kararları için bir referans noktası oluşturmaktadır.
 6. Yeşil Dönüşüm için Dijital Çözümler
  Kurumların sürdürülebilirlik ve karbonsuzlaşma stratejilerini oluştururken çalışanların da bir parçası olacağı günlük karar alma süreçlerine etki eden, benimsenmesi kolay, anlaşılır ve organizasyon genelinde bir yöntem izlenmesi esastır.
 7. Analitik ve Sürdürülebilirlik
  Elde edilen verilerin analitik çalışmalara girdi olarak kullanılması sayesinde ileri seviye analizler yapılarak, verimlilik, gelir artışı ve maliyet azaltılması sağlanmaktadır.

Sanayide Yeşil Dönüşüm

Sanayide Yeşil Dönüşüm kapsamında şirketler için kullanılmak üzere uluslararası mutabakatlarla 3 milyar 158 milyon USD tutarında fon sağlanmıştır. Söz konusu fonun kullanımı için firmaların yeşil dönüşüm kriterlerini sağlamış ve kredi süresince sağlayacak olmaları önem taşımaktadır. 20 Nisan 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile dijital dönüşümle beraber, yeşil dönüşüm, düşük karbonlu ve döngüsel ekonomiye geçişe yönelik yapılacak yatırımlara Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında finansal teşvik sağlanacaktır.

Türkiye Genel Bakış

Türkiye’de sürdürülebilir finans alanında bankacılık sektöründe farkındalık giderek artmakta, çok sayıda banka tarafından bu alanda uygulamalar geliştirilmekte ve kapasite oluşturulmaktadır. Sektör payı %62’yi bulan 15 banka tarafından proje ve müşteri özelinde risk değerlendirmesi yapmak üzere çevresel ve sosyal risk değerlendirme sistemi oluşturulmuştur.

Özellikle büyük ölçekli bankalar başta olmak üzere bazı bankalarca skorlama, ısı haritası, stres testi, senaryo analizi gibi portföy düzeyinde analizler yapılmakta ya da bu yönde kapasite oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Yeşil finansman alanında, Türk bankacılık sektörü özellikle iklim değişikliği ile mücadelede kritik öneme sahip olan yenilenebilir enerji konusunda hatırı sayılır ölçüde finansman sağlamaktadır. 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla yenilenebilir enerjiye sağlanan toplam nakdi finansman bakiyesi 200 milyar TL’ye ulaşmıştır. Söz konusu tutar Türk bankacılık sektörünün toplam kredilerinin %4,9’una ve toplam aktiflerin %2,8’ine tekabül etmektedir. 

Sanayide yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için hayati bir öneme sahiptir. Geleneksel endüstriyel uygulamaların çoğu, kaynak tüketimi, enerji kullanımı ve karbon salımları gibi çevresel etkileri yüksek olan süreçlere dayanmaktadır.

Yeşil dönüşüm, yenilikçi teknolojilerin, verimlilik önlemlerinin ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini içeren bir yaklaşımdır. Bu dönüşüm, atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması gibi hedefleri destekler. Sanayide yeşil dönüşümün benimsenmesi, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkıda bulunur.

Download PDF

Sanayide Yeşil Dönüşüm

KPMG Türkiye olarak sanayi şirketlerini sürdürülebilirlik fonlarına sahip finansal kurumlarla bir araya getirerek, finansmanın sağlanmasında dokümantasyon hazırlığından kredi sözleşmelerinin imzalanmasına kadar olan süreçte profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz.PDF'i indirin ⤓İletişime geçin