• 1000

Corona Virüs (Covid-19) haberleri gündemi yoğun bir şekilde meşgul ediyor. Bu durum hem kuruluşları, hem çalışanlarını, hem de iş yapış şekillerini önemli bir biçimde etkiliyor. Belirsizliğin hakim olduğu bu dönemde kuruluşların; bu tehdidin çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları için olası etkilerini anlamaları ve hızlı bir şekilde aksiyon almaları çok önemli. Kısa zaman dilimi içinde köklü değişiklikler gerektiren mevcut durum, günlük iş hayatının bir parçası olan seyahatleri ve toplantıların geleceğini sorgulatırken evden çalışma seçeneğini bugüne kadar hiç olmadığı şekilde popüler hale getirdi. 

Bu bağlamda kuruluşlar ilk olarak çalışan sağlığını güvence altına almak adına harekete geçmeliler. İkinci olarak ise finansal planlamalar ve iş ortakları ile sürdürülecek aktiviteler yeniden gözden geçirilmeli. Salgına global çapta bakıldığında ise birçok kuruluşun çeşitli tedbirler aldığı görülüyor. Bu önlemler doğrultusunda üretimin yavaşlaması/durdurulması, seyahatlerin sınırlanması/yasaklanması, sınır kontrollerin güçlendirilmesi gibi durumlarla karşılaşmaktayız. 

Kuruluşlar ilk olarak çalışan sağlığını güvence altına almak adına harekete geçmeliler. İkinci olarak ise finansal planlamalar, operasyonlar, müşteriler ve tedarikçiler ile ilgili faaliyetler yeniden gözden geçirilmeli.

Küresel Salgın Karşısında Önerilen Aksiyonlar

Şimdi

 • Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için İK uzmanlığını devreye al, seyahat, otomasyon, uzaktan/evden çalışma için düzenlemeleri uygula
 • Sosyal sorumluluk kapsamında çalışanlar, çevre, toplum, ekonomi ve piyasalar için sorumluluklarını gözden geçir ve uygun aksiyonları al
 • Kriz durumunun yönetimi için yönetişim yapısını ve karar verme mekanizmasını belirle
 • Kriz yönetimi için müdahale ekiplerini belirle ve harekete geçir 
 • Çalışanlar, müşteriler, operasyonlar ve tedarik zinciriyle ilgili önemli riskleri belirle
 • Temel gıda, hijyen ve maske/dezenfektan gibi sağlık ürünleri için tedarik sağla
 • Tedarik zinciri konusunda ihtiyacı tarayacak, riskleri değerlendirecek ve aksiyonları takip edecek dedike bir ekip belirle 
 • Talep edilen satış kapasitesini karşılamak için önemli ürünleri ve malzemeleri belirle, bunların temini ve üretimine öncelik ver, maliyetin optimize edilmesi için en uygun alternatifleri belirle
 • Müşteri ve tedarikçi sözleşmelerini gözden geçirerek kapasite ile ilgili yasal sorumlulukları değerlendir
 • Envanter durumunu tarayarak yeterli kapasitenin olup olmadığını değerlendir, üretim planlamasını buna göre düzenle
 • Nakit akışını ve işletme sermayesini gözden geçir ve arz/envanter tahminlerine göre planlama yap
 • Fonlama ve finansal piyasalardaki düşüşten ötürü etkileri değerlendir
 • Olası tüm finansal ve iş senaryolarını (normale dönüş, piyasaların düşüşü, artan kısıtlamalar, küresel karantina ve muhtemel kıtlık senaryoları) değerlendirerek alınacak aksiyonları belirle
 • Ulusal düzeydeki bilgilendirme, yönlendirme ve kararları takip ederek kuruluşun kararlarını tutarlı olarak almasını sağla

Orta / uzun vade

 • Operasyonlar, ulaşım, lojistik ve tedarikçilerle ilgili telafi edici aksiyonlara ve alternatif yöntemlere karar ver
 • Müşteriler, çalışanlar ve diğer tüm paydaşların sürekli olarak bilgilendirilmesini sağla
 • Olayın çalışanlar ve iş gücü üzerindeki etkisini değerlendir ve orta vadedeki önemleri hayata geçir
 • Olası kesintileri aza indirgemek için dijital platformları ve otomatize edilmiş süreçleri hayata geçir 
 • Farklı senaryolar için (çalışanlar, müşteri operasyonları, tedarik, envanter) kriz simülasyonları hazırla ve hayata geçir
 • Kriz dönemindeki tecrübelere göre kısıtlı tedariğe sahip kaynakları belirle ve uzun vadeli alternatif (örn. mikro-tedarik zinciri) modelleri için planları oluştur 

 

Her bir kategorideki uzun vadeli aksiyonlara yayınımızdan ulaşabilirsiniz

İş Sürekliliği Çerçevesi

Her şeyin ötesinde, kuruluşlar Covid-19 salgınını kriz yönetimi konusunda kendilerine bir sınav olarak görmeliler. Virüsle baş etme çabası aynı zamanda kuruluşların diğer kriz durumlarında nasıl davranacaklarını yansıtıyor. 

Hızla gelişen teknoloji, ortaya çıkan yeni iş süreçleri ve iş girişimleri, beraberinde iş süreçlerini kesintiye uğratabilecek riskleri doğurmaktadır. Bugünün iş dünyasında; organizasyonların uzun süreli kesintilere, yavaş tepki sürelerine, maliyeti fazla sistem güncellemelerine ve esnek olmayan iş süreçlerine toleransı bulunmamaktadır.

Her şeyin ötesinde, kuruluşlar COVID-19 salgınını kriz yönetimi konusunda kendilerine bir sınav olarak görmeliler. Virüsle baş etme çabası aynı zamanda kuruluşların diğer kriz durumlarında nasıl davranacaklarını yansıtıyor.

Doğal afetler, sistem ve telekomünikasyon kesintileri, hırsızlık, siber güvenlik saldırıları ve küresel salgınlar gibi bir dış etken sonrasında operasyonların kesintiye uğraması, kuruluşların kritik iş süreçlerini kesintiye uğratabili

Organizasyonun temel faaliyetlerinde yaşanacak olası kesintiler halinde; müşteri, itibar, çalışan memnuniyeti, veri ve pazar payı kaybı yanı sıra mali zarara uğrama riski de yüksektir. Bu nedenle iş sürekliliği planlamasının amacı, potansiyel kayıplar/riskler karşısında bu kayıpları/riskleri engellemenin maliyetini dengeleyen bir süreklilik çözümü üretmek ve kesinti sonrasında kuruluşların doğru ve hızlı bir şekilde aksiyon almalarını sağlamaktır. 

İş Sürekliliği Yönetimi çerçevesi, bir kuruluşun, yaşamını etkileyebilecek her türlü kesinti durumunda uygulaması gereken süreç, kural, karar ve etkinliklerden oluşur.

Kriz Yönetimi

Beklenen ve öngörülemeyen birçok etkiyi içinde bulunduran bu durum iş sürekliliğinin ve parçası olan kriz yönetiminin önemini bir kez daha vurgulamış oldu. Etkin bir İş Sürekliliği Yönetimi çerçevesi aynı zamanda güncel ve detaylı bir Kriz Yönetimi yaklaşımı da içermelidir. Bu yaklaşım, sektörünüz ve kuruluşunuz için spesifik olarak belirlenecek tehdit senaryolarını ve bunlara karşı hazırlık, müdahale ve değerlendirme adımlarını bünyesinde barındırmalıdır. Yaşanmakta olan salgın durumu karşısında Kriz Yönetimi Çerçevesi’nde yer alan değerlendirme alanlarına odaklanılmasını öneriyoruz.

Çok yönlü etkilerinin olacağı ilk gün itibarıyla belli olan virüse karşı kuruluşların mevcut iş sürekliliği ve kriz yönetimi planlarının güncellemeleri ve bulundukları sektöre özel yaklaşımlar oluşturmaları önem arz ediyor. Kısa ve orta vadede etkilerin sağlıklı olarak öngörülememesi nedeniyle yönetim yönetim ve müdahale takımlarına çok önemli görevler düşüyor. Kuruluşların halihazırdaki kriz yönetimi yönetişim ve organizasyon/takım yapısını, karar alma ve iletişim mekanizmalarını, tehdit/etki analizlerini, süreçlerini ve kurtarma yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor. Bunu yaparken, hazırlık, müdahale, tatbikat ve değerlendirme aşamalarında yürütülecek faaliyetler hayati öneme sahip. 

İş sürekliliği ve kriz yönetim süreçleri hazırlanırken, kriz durumlarının tatbikatının yapılması neredeyse gerçekleştirilen hazırlıklar ve alınan aksiyonlar kadar önemli.

Kriz Simülasyonu

Tüm bunları yaparken, krizin tatbikatının yapılması neredeyse gerçekleştirilen hazırlıklar ve alınan aksiyonlar kadar önemli. Bu nedenle virüs salgınına ilişkin senaryoların Kriz Simülasyonu yöntemiyle belirlenmesi ve tatbik edilmesini öneriyoruz. Kriz simülasyonu çalışmaları için aşağıdaki adımların izlenmesini öneriyoruz: 

 • Kriz yönetimi süreçlerini gözden geçir
 • Kriz senaryolarını oluştur
 • Odaklı bir çalışma grubuyla simülasyona hazırlık yap
 • Simülasyon öncesi katılımcıları belirle ve bilgilendir
 • Operasyon, teknik, yönetim ekipleri ve kriz yönetim ekibiyle simülasyonu gerçekleştir
 • Simülasyon sonrası değerlendirme yap
 • Final raporu oluştur ve üst yönetimi bilgilendir

İş sürekliliği yönetimi çerçevesi, kriz yönetimi ve kriz simülasyonu konularıyla ilgili ek bilgiye yayınımızdan ulaşabilirsiniz.