• 1000

Generatívna umelá inteligencia mení budúcnosť práce a môže byť hnacím motorom vzniku nových prevádzkových modelov v spoločnostiach. Výskum spoločnosti KPMG, Future of work 2023, preskúmal názory zamestnancov na celom svete a zisťoval, ako efektívne sa podľa nich ich firma pripravuje na budúcnosť práce. Prieskum na vzorke 4 197 zamestnancov preto analyzoval kroky, ktoré budú musieť firmy podniknúť pre nastavenie nového fungovania zamestnancov v spolupráci s umelou inteligenciou.

Technológie zvýšia produktivitu zamestnancov, priveľa nástrojov však môže mať opačný efekt

Až 66 % zamestnancov očakáva vďaka generatívnej umelej inteligencii zvýšenie produktivity, no 38 % sa obáva, že to negatívne ovplyvní ich pohodu a duševné zdravie. Panujú obavy, že nové technológie zamestnancov preťažia. Dôvodom však môže byť to, že zatiaľ nie sú dostatočne vybavení ich plne využívať. Podniky by mali preto dbať na to, aby ľudí nezaťažovali čoraz väčším množstvom technológií a nových nástrojov, ale aby ich testovali a implementovali postupne.

Zamestnanci čoraz viac pociťujú neistotu - takmer tretina z nich (31 %) sa domnieva, že nové technológie spôsobia, že ich práca bude zastaraná. Túto neistotu má za následok nejasná komunikácia spoločností o tom, ako plánujú v budúcnosti využívať nové nástroje. 

Viac ako špecifické vedomosti sa musíme učiť používať nové technológie

Tempo a dynamika zmien, ktoré ovplyvňujú organizácie, spolu s technickým pokrokom umocnili význam potreby kontinuálneho vzdelávania zamestnancov. 72 % respondentov súhlasí s tým, že vzdelávanie a zvyšovanie svojej kvalifikácie bude pre nich kľúčové, aby si udržali relevantnosť vo svojom odbore. To sa odráža aj v ich očakávaniach od zamestnávateľov. 62 % respondentov tvrdí, že postoj firiem ku vzdelávaniu má vplyv na to, či nastúpia, odídu alebo zostanú v zamestnaní.

Je ľahké dospieť k záveru, že umelá inteligencia odstráni ľudí z pracovných procesov. Tak jednoznačné to však nie je. Pravdepodobnejším scenárom je, že sa mnohé pracovné pozície iba zmenia a ľudský faktor bude stále dôležitý. 

future of work

„Dochádza k posunu od vedomostného vzdelávania ku vzdelávaniu, ktoré nás naučí efektívne využívať a tvoriť nástroje. Špecifické znalosti potrebné pre danú rolu poskytne umelá inteligencia každému zamestnancovi vtedy, keď ich potrebuje. Dôležité preto je naučiť sa s ňou pracovať,“ vysvetľuje Rudolf Sedmina.

Generatívna umelá inteligencia má potenciál najviac ovplyvniť pracovné pozície, ktoré vyžadujú kreativitu, technické a špecifické znalosti. Čím vyššie vzdelanie pozícia vyžaduje, tým viac ju môže ovplyvniť umelá inteligencia. Firmy sa preto budú musieť zamyslieť nad tým, ako transformovať meniace sa pracovné pozície.

Firmy musia pochopiť požiadavky svojich pracovníkov, no zároveň myslieť na biznis

Okrem nových technológií, ktoré formujú spôsob práce, stále pretrváva napätie v otázke pracovných modelov. Organizácie sa snažia zaviesť jasné hranice a vysvetliť ich dôvody. Z prieskumu KPMG vyplynulo, že 50 % zamestnancov pracuje plne v kancelárii, hoci len 30 % chce pracovať v kancelárii.

Podľa prieskumu KPMG 2023 CEO Outlook, 64 % generálnych riaditeľov očakáva úplný návrat k predpandemickému modelu práce v kancelárii. Zamestnanci si naopak chcú zachovať flexibilitu, ktorú mali počas pandémie. Takéto výsledky poukazujú na to, že firmy nerealizujú svoje stratégie formovania pracovnej sily podľa potrieb a želaní zamestnancov. Ak chcú firmy prilákať a udržať talent musia vyvážiť požiadavky zamestnancov s potrebami biznisu. 

Ako môžu lídri spoločností skĺbiť potenciál umelej inteligencie s potenciálom svojich zamestnancov?

Využite potenciál umelej inteligencie


Manažéri by mali experimentovať s generatívnou umelou inteligenciou, aby ju dokázali čo najlepšie využiť vo svojich spoločnostiach. Mali by tiež vybaviť svojich zamestnancov správnymi nástrojmi, ktoré môžu zlepšiť ich prácu a zároveň ponúknuť možnosti rozvoja, aby boli pripravení na budúcnosť.


Formujte pracovnú silu budúcnosti


Pri dostupných nových možnostiach by mali firmy zvážiť najoptimálnejšie využitie umelej inteligencie. Pri skladaní pracovnej sily bude potrebné vyvážiť prijímanie zamestnancov s novými zručnosťami s preškolením aktuálnych zamestnancov.

Vzdelávajte sa priebežne


Vzhľadom na rýchly pokrok technologických zmien by sa podniky a zamestnanci mali zamerať na kontinuálne vzdelávanie. Aby udržali krok s novými technológiami a aby boli ich schopnosti stále relevantné, zamestnancov bude potrebné priebežne školiť na používanie nástrojov umelej inteligencie.

Zmena začína v strede


Manažéri na strednej úrovni, ktorí sú prostredníkom medzi vrcholovým vedením a zamestnancami, môžu vo svojich tímoch pomôcť pretaviť technologické stratégie do konkrétnych krokov a do výsledkov. Musia však na to byť vybavení a kvalifikovaní.

Zamestnanci musia cítiť, že je ich práca zmysluplná

Pri výbere pracoviska ľudia stále viac hľadia aj na hodnoty spoločnosti. Mnohí totiž prehodnocujú tradičné spôsoby práce aj života a hľadajú naplnenie a väčší zmysel.

Podľa štúdie KPMG The Future of HR 61 % vedúcich pracovníkov na oddeleniach ľudských zdrojov uviedlo, že musia aktualizovať svoju strategickú a hodnotovú ponuku zamestnávateľa v reakcii na zmeny na trhu. Zamestnanci považujú kultúru, hodnoty, účel a spravodlivé odmeňovanie za kľúčové faktory, ktoré ovplyvňujú ich výber a lojalitu voči zamestnávateľovi. Trojicou hlavných dôvodov pre opustenie zamestnania sú zlá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, nedostatočné finančné ohodnotenie a neflexibilný pracovný čas.

Umelá inteligencia môže byť nástrojom na riešenie týchto problémov. Jej implementácia môže eliminovať rutinné úlohy, zlepšiť prístup k informáciám, podporiť kreativitu a šetriť čas. 64 % zamestnancov zaznamenalo zvýšenie pracovnej záťaže, pričom 70 % by bolo otvorených delegovaniu úloh na umelú inteligenciu. Pokrokové spoločnosti sa preto budú sústrediť na zosúladenie ľudských schopností a umelej inteligencie. Prioritou pritom nemá byť znižovanie nákladov, ale podpora produktivity a inovácií.

O prieskume

Prieskum KPMG Future of Work je prieskum zameraný na názory zamestnancov a ich očakávania, čo sa týka budúcnosti práce. Prieskumu sa zúčastnilo 4 000 zamestnancov veľkých podnikov (s viac ako 5 000 zamestnancami) z rôznych odvetví v Austrálii, Kanade, Nemecku, Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických.