Napriek sťaženým podmienkam pretráva u investorov optimizmus a veria, že tempo investičnej aktivity ostane naďalej vysoké. Viac ako dve tretiny z nich si myslia, že rok 2023 bude z hľadiska počtu M&A transakcií minimálne rovnako dobrý alebo lepší ako ten minulý. Tieto závery vyplývajú z výsledkov prvého prieskumu spoločnosti KPMG na Slovensku, ktorý mapuje vývoj private equity prostredia na slovenskom a českom trhu.

Kľúčové zistenia

  • Spoločnosti začínajú byť atraktívne pre private equity investorov pri minimálnej investícii 1 – 5 milióna eur.
  • Nezhoda v cene je najčastejším dôvodom na neuzatvorenie transakcie.
  • Tri štvrtiny (75 %) investorov využívajú kombináciu equity a dlhu na financovanie transakcií.
  • Regionálne spoločnosti kupujú väčšinou (96 %) záujemcovia z Európy.
  • Čo sa týka počtu transakcií, v roku 2023 investori očakávajú podobne silný rok ako tie predchádzajúce, prevládať budú podľa nich najmä distressed aktíva a add-on akvizície.

Technológie a nehnuteľnosti tvoria dominantnú časť portfólia investorov

Väčšina private equity (PE) respondentov (65 %) má vo svojom portfóliu viac ako 7 spoločností. V rámci rozloženia portfólia sú najčastejšie zastúpené investície z technologického odvetvia, nasledujú nehnuteľnosti, maloobchod a energetika. Môžeme skonštatovať, že regionálni PE hráči vyvažujú vyššie riziko techologických investícií prostredníctvom podielu v nehnuteľnostiach. Takmer polovica oslovených investorov začína zvažovať investície do firiem pri minimálnej hodnote equity ticketu 1 – 5 miliónov eur. Viac ako  tretina respondentov pritom uviedla minimálnu veľkosť investície vo výške 10 miliónov eur, čo ale výrazne znižuje počet možných akvizičných cieľov zo Slovenska a Česka.

Investície so zámerom navýšenia rastového kapitálu

Takmer všetci (85 %) profesionáli zastupujúci PE sa zhodli na tom, že portfóliovým spoločnostiam poskytujú predovšetkým prístup k rastovému kapitálu. Ide predovšetkým o kapitál určený na akvizície dodatočných spoločností a dosiahnutie synergických efektov. Záujem majú najmä o kúpu majoritného podielu v cieľových firmách, zároveň však preferujú ponechanie kľúčových členov manažmentu. Ako hlavnú motiváciu M&A transakcií aktuálne vidia najmä riešenie otázky nástupníctva

Najčastejšie dôvody zlyhania transakcií

Nezhody na cene (80 %) a podmienkach (70 %) predstavujú podľa väčšiny respondentov hlavné dôvody, pre ktoré nedôjde k uzavretiu transakcie. Zistenia z due dilligence sú treťou najčastejšou príčinou (20 %), pre ktorú zlyhávajú transakcie, nasleduje zlá finančná výkonnosť firmy (20 %) a nedostatočná pripravenosť spoločnosti (10 %). 

Private equity spoločnosti sa spoliehajú na externý kapitál

Pri financovaní transakcií respondenti najčastejšie (75 %) využívajú kombináciu vlastných zdrojov a dlhového financovania. Optimálne rozloženie financovania medzi dlh a vlastné imanie im dovoľuje manažovať riziko, optimalizovať návratnosť a dosahovať svoje investičné ciele.

V dôsledku rastu úrokových sadzieb až 79 % respondentov očakáva, že dlhové financovanie bude ťažšie dostupné, avšak nemalo by to tvoriť výraznú prekážku pri investovaní.

Hlavné prekážky na realizovanie investícií

Jednou z hlavných prekážok na realizovanie investícií v regióne CEE je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, uviedlo to až 45 % respondentov v prieskume. Veľmi často sa potýkajú aj s legislatívnou nepredvídateľnosťou (40 %), nedostatkom atraktívnych investičných príležitosti (35 % ) či obmedzeniami vyplývajúcimi z veľkosti a fragmentovanosti lokálnych trhov (30 %). Štvrtina z nich pociťuje aj vplyv politickej nestability.

Vysoké nároky na návratnosť investícií

Fondy rizikového kapitálu na slovenskom a českom trhu zväčša investujú do spoločností v strednodobom horizonte (5 a viac rokov). Až 95 % oslovených profesionálov očakáva ročnú návratnosť investície nad 10 %.

Výsledky prieskumu tiež potvrdili, že väčšina private equity historicky exitovala investíciu predajom svojich podielov predovšetkým strategickým hráčom (80 %), ktorí pochádzajú hlavne z Európy – najmä z regiónu CEE. Ako druhý najčastejší typ uviedli predaj inému akcionárovi (65 %), čo je najjednoduchší spôsob exitu, avšak nemusí priniesť najvyšší potenciálny výnos pre investora.

Príde po silných rokoch zlom?

Viac ako dve tretiny (70 %) opýtaných očakávajú, že v roku 2023 prebehne rovnaký, alebo dokonca vyšší počet uzatvorených transakcií v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nadpolovičná väčšina (55 %) už mala v čase prieskumu otvorené viac ako štyri transakcie v pokročilejšom štádiu.

Lokálne fondy sa aktuálne zameriavajú na menší počet otvorených dealov súčasne, čo môže byť dôsledkom momentálnej nestability na trhu. Investičné rozhodnutia budú podľa očakávaní PE profesionálov ovplyvňovať najmä inflácia a s ňou spojený rast cien energií. 


O prieskume

Pilotný KPMG prieskum o private equity (PE) prostredí na Slovensku a v Českej republike prebiehal v januári 2023 a o svoje názory sa podelili predstavitelia 20 private equity spoločností zo Slovenska a Českej republiky.