Naďalej ostáva viacero oblastí, kde je potrebný pokrok.

Najnovšie zistenia spoločnosti KPMG ukazujú, že popredné svetové spoločnosti sú čoraz aktívnejšie vo vykazovaní aktivít v oblasti udržateľnosti a tzv. ESG aspektov pokrývajúcich environmentálne a sociálne otázky, ako aj oblasť riadenia. Správy o udržateľnosti pripravuje už 79 % korporácií.

Výrazné zlepšenie nastalo najmä vo vykazovaní cieľov zameraných na znižovanie emisií uhlíka. Napriek tomu však ostáva viacero kľúčových oblastí, ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Prieskum okrem iného poukázal na nesúlad medzi vyjadrenou naliehavosťou riešení klimatických zmien v kontexte sociálnej rovnosti a "skutočnými výsledkami", ktoré podniky reportujú. V tejto súvislosti navrhuje KPMG sériu odporúčaní, v rámci ktorých apeluje aj na to, aby sa spoločnosti pri presadzovaní zmien a vykazovaní opatrení odklonili od naratívneho prístupu a opierali ich viac o dáta. 

KPMG prieskum o vykazovaní udržateľnosti 2022 – KPMG Survey of Sustainability Reporting, ktorý bol prvýkrát publikovaný v roku 1993, sa zostavuje každé dva roky. Tohtoročné vydanie obsahuje analýzu správ o udržateľnosti a opatreniach v oblasti životného prostredia, sociálnych otázkach a aspektoch riadenia (tzv. ESG) od 5 800 spoločností z 58 krajín.

Takmer všetkých 250 najväčších spoločností na svete – známych ako G250 – pripravuje určitú formu reportingu, pričom 96 % z nich sa zameriava práve na udržateľnosť alebo ESG. Rovnako sa zvyšuje aj počet správ vydávaných spoločnosťami z tzv. N100 skupiny (ide o stovku najväčších spoločností v každej analyzovanej krajine). Keď pred desiatimi rokmi vydávali správy o udržateľnosti len približne dve tretiny spoločností z N100, dnes už to je 79 %.

Klimatické zmeny dominujú

Spoločnosti si čoraz viac uvedomujú, že majú významnú úlohu pri dosahovaní klimatických cieľov. Až 71 % spoločností z N100 a 80 % spoločností z G250 si stanovilo ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka. Uvedomujú si tiež, že na dosiahnutie svojich uhlíkových cieľov musia znížiť vlastné emisie a nespoliehať sa len na uhlíkové kredity. Napriek tomu, správa odhaľuje aj niektoré oblasti, v ktorých je potrebný rýchlejší pokrok. Napríklad, len 64 % spoločností G250 formálne uznáva, že zmena klímy predstavuje riziko pre ich podnikanie, a menej ako polovica z nich považuje za riziko stratu biodiverzity.

Vykazovanie udržateľnosti optikou ESG

Prieskum tento rok poukázal aj na ďalšie výzvy, ktorým čelia najväčšie svetové spoločnosti pri reportovaní aktivít v oblasti ESG. Len menej ako polovica týchto spoločností sa vo svojich správach zamerala na sociálne aspekty (ako napr. moderné otroctvo, diverzita, inklúzia a rovnosť, zapojenie komunity či pracovné otázky). Toto zistenie je v kontraste s rastúcimi povedomín o vzájomnom vzťahu medzi klimatickou krízou a sociálnou nerovnosťou.

Riziká v oblasti správy a riadenia zverejnila podobne menej ako polovica spoločností, týka sa to napr. korupcie a boja proti nej, nesúťažného správania alebo politických príspevkov. Len tretina spoločností N100 má vo svojom riadiacom tíme člena výhradne zodpovedného za udržateľnosť a menej ako štvrtina týchto spoločností spája udržateľnosť s odmeňovaním vo vedením podniku.

Zverejňovanie informácií o aktivitách v oblasti ESG je v prevažnej miere založené na popise stavu, namiesto zverejňovania kvantitatívnych alebo finančných údajov o vplyvoch. Toto je jednoznačne oblasť, ktorú by mali spoločnosti na celom svete zlepšiť.

Výzva k aktivite

Nové požiadavky ESG vedú k odlišnej perspektíve a súboru diskusií v predstavenstvách a dozorných radách, ktoré nútia vedúcich predstaviteľov spoločností k tomu, aby rozšírili svoje myslenie. Ich úlohou je zabezpečiť, aby boli prijaté strategické rozhodnutia, ktoré viac zohľadňujú klimatické a širšie aspekty ESG.

Správa KPMG obsahuje sériu odporúčaní pre spoločnosti, ako zainvestovať a zlepšiť reporting v oblasti udržateľnosti, týka sa to napr.:

  • Pochopenia očakávaní zainteresovaných strán;
  • Začlenenie posudzovania materiality do vykazovania;
  • Zosúladenie vykazovania s povinnými alebo dobrovoľnými rámcami;
  • Investovanie do kvalitného riadenia nefinančných údajov;
  • Pochopenie vplyvu klimatických zmien a sociálnych otázok na podnikanie.

Očakáva sa, že tlak na podniky, aby podávali správy o nefinančných ukazovateľoch, bude s vývojom predpisov len narastať. Ak budú spoločnosti konať už teraz, môžu sa stať hnacou silou zmien nevyhnutných k tomu, aby si posilnili pozíciu dobrého korporátneho občana.

O prieskume

Globálny prieskum KPMG Survey of Sustainability Reporting, týkajúci sa správ o udržateľnosti, sa realizuje každé dva roky od roku 1993. Cieľom je objasniť, ako najväčšie svetové spoločnosti reagujú na klimatickú krízu a širšie sociálne otázky a ako o nich informujú. Aktuálne – 12. vydanie – je doteraz najrozsiahlejším. Ponúka hĺbkové "vysvedčenie" o stave vykazovania udržateľnosti v roku 2022.

Zatiaľ čo bolo vykazovanie aktivít v oblasti udržateľnosti za posledné dve desaťročia dobrovoľné, s prichádzajúcou reguláciou čaká túto oblasť radikálna zmena. Zistenia v tejto správe zároveň odhaľujú medzery a prezentujú úvahy o obchodnej stratégii, ktoré môžu spoločnostiam pomôcť splniť regulačné očakávania a generovať hodnotu.