• 1000

Vážne znepokojenie ohľadom našej budúcnosti inšpirovalo vlády, spoločnosti a investorov, aby sa téma udržateľnosti stala jednou z hlavných priorít pri podnikaní. V rámci Európskej zelenej dohody chce Európska Únia naštartovať zelenú transformáciu presmerovaním súkromného kapitálu do zelených investícií a naviesť tak banky a firmy k udržateľnejším spôsobom fungovania a financovania. 

Cieľom je podporiť hospodársky rast a zároveň znižovať tlak na životné prostredie, a pomôcť tak dosiahnuť klimatické a environmentálne ciele EÚ, pričom sa berú do úvahy sociálne a riadiace aspekty. Zohľadnenie vplyvu na životné prostredie a spoločnosť je dôležité rovnako pre udržanie konkurencieschopnosti podnikov a budovanie ich odolnosti voči následkom zmien klímy. Oblasť ESG teda prináša mnoho príležitostí pre súkromný sektor zamyslieť sa nad aktuálnymi činnosťami a smerovaním do budúcna. 

Čo sa skrýva za skratkou ESG?

Koncept ESG bol prvýkrát predstavený Organizáciou Spojených národov vo svojich Zásadách zodpovedného investovania (Principles for Responsible Investment) z roku 2006, ale v posledných rokoch sa stal rozšírenejším. Skratka ESG je spojením anglických slov „Environmental, Social, Governance“, pričom ide o kritériá a normy pre činnosti spoločností z hľadiska životného prostredia, sociálneho vplyvu a ich riadenia a vedenia. Samotný koncept ESG je postavený na spoločensky zodpovednom podnikaní a odráža potrebu investorov získať prehľad o správaní podnikov po environmentálnej, riadiacej a spoločenskej stránke. 

„E“ ako Environmentálne

Základom posudzovania spoločností z environmentálneho hľadiska sú vplyvy na zmierňovanie a adaptáciu na zmenu klímy (aktuálne najpopulárnejšie v rámci vykazovania). Dôležité sú však aj dopady na životné prostredie v širšom zmysle, napríklad podpora zachovania biodiverzity, predchádzanie znečisťovaniu, obehové hospodárstvo, spotreba energií alebo pripravenosť na zmeny právnych predpisov ohľadom životného prostredia.

Podľa prieskumu KPMG z roku 2022 medzi 250 najväčšími spoločnosťami na svete podľa obratu (tabuľka 1) sa za posledných 5 rokov zvýšil podiel spoločností, ktoré uvádzajú environmentálne problémy ako riziko pre podnikanie, zo 48 percent v roku 2017 na 64 percent v roku 2022. Zároveň len 36 percent spoločností nevníma zmenu klímy ako riziko podnikania. Iba 13 percent z G250 používa praktiku modelovania potenciálnych dopadov klimatických zmien pomocou analýzy scenárov. Väčšina reportingu je však vedená naratívnou formou (47 percent) oproti publikovaniu kvantitatívnych alebo finančných údajov týkajúcich sa dopadov (4 percentá).

prehlad ESG

Tabuľka 1: Výsledky prieskumu KPMG z roku 2022 o vykazovaní informácií o udržateľnosti (Big Shifts, Small Steps)

Svetové ekonomické fórum každoročne pripravuje hodnotenie globálnych rizík zoradených podľa závažnosti v krátkodobom (ďalšie 2 roky) a dlhodobom horizonte (nasledujúcich 10 rokov). Nasledujúce desaťročie bude, podľa publikácie vydanej v roku 2024, charakterizované environmentálnymi a spoločenskými krízami, poháňanými aktuálnymi geopolitickými a ekonomickými trendmi. Strata biodiverzity a kolaps ekosystémov ako aj extrémne prejavy počasia sa považujú za najrýchlejšie zhoršujúce sa globálne riziká v nasledujúcom desaťročí. Zároveň viac ako ½ svetového HDP je vysoko alebo stredne závislá od prírodných zdrojov.

Keďže súčasné krízy odvádzajú zdroje a pozornosť od rizík vznikajúcich v strednodobom až dlhodobom horizonte, zaťaženie prírodných ekosystémov bude rásť vzhľadom na ich stále podceňovanú úlohu v globálnej ekonomike a celkovom zdraví planéty. Strata prírody a zmena klímy sú pri tom blízko prepojené. Bez výraznej zmeny politiky alebo investícií vzájomná súhra medzi vplyvmi zmeny klímy, stratou biodiverzity, potravinovou bezpečnosťou a spotrebou prírodných zdrojov urýchli kolaps ekosystémov, ohrozí dodávky potravín a živobytie v ekonomikách citlivých na klímu, zosilní dopady prírodných katastrof a obmedzí ďalší pokrok pri zmierňovaní dôsledkov zmien klímy. 

„S“ ako Sociálne

Sociálne hľadisko sa týka otázok nerovnosti, diverzity a začlenenia, pracovných vzťahov a wellbeingu zamestnancov, investícií do ľudí a ich zručností a komunít, ako aj otázok ľudských práv a zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca. Globálny vplyv COVID-19 ukázal, ako sme prepojení a upriamil pozornosť na potenciál spoločenských faktorov ovplyvniť fungovanie spoločností a hodnotu, ktorú vytvárajú. Sociálny aspekt ESG sa teraz stáva stredobodom pozornosti, posun k riešeniu sociálnych problémov sa však ešte musí premietnuť do komplexného systému zverejňovania informácií o udržateľnosti podnikov.

V nadchádzajúcich rokoch sa očakáva naštartovanie podávania správ o sociálnych faktoroch, keďže spoločnosti budú spĺňať nové požiadavky, akou je návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Očakávané prijatie CSDDD v roku 2024 bude vyžadovať, aby príslušné spoločnosti vykonávali náležitú starostlivosť a prevzali zodpovednosť za porušovanie ľudských práv a poškodzovanie životného prostredia v rámci svojich globálnych hodnotových reťazcov.

Okrem toho sa v oblasti ESG budú podniky aj naďalej riadiť meniacimi sa spotrebiteľskými preferenciami pre udržateľné produkty a služby, reagovať na sociálne hnutia a iniciatívy a napĺňať svoju úlohu pri spravodlivom prechode na zelenú ekonomiku.

„G“ ako Riadiace

Riadenie verejných a súkromných inštitúcií, vrátane riadiacich štruktúr, vzťahov so zainteresovanými stranami a odmeňovania vedúcich pracovníkov, zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečovaní začlenenia sociálnych a environmentálnych hľadísk do rozhodovacieho procesu. Riziká riadenia sú také riziká, ktoré môžu mať vplyv na dodržiavanie predpisov alebo integritu podnikania, ako je úplatkárstvo a boj proti korupcii, protikonkurenčné správanie alebo politické príspevky. Governance pilier sa teda týka najmä riadenia a vedenia podniku, etických štandardov a transparentnosti, ale napríklad aj rozmanitosti predstavenstva, práv akcionárov alebo daňovej stratégie, vrátane štruktúry výborov pre audit, interných kontrol a regulačných zásad. 

Prečo je oblasť ESG dôležitá

Budúcnosť planéty a ľudí sa stala prioritou pre ekonomiky, vlády a komunity. Firmy si uvedomujú potenciálny vplyv ich činností na životné prostredie, spoločnosť či zamestnancov a začínajú aktívne minimalizovať tieto vplyvy a hľadať príležitosti na inovácie. Zároveň musia zohľadniť vplyvy vonkajších faktorov (napr. nová legislatíva, prírodné udalosti, ceny energií) na vlastné finančné výsledky (koncept dvojitej významnosti). Oblasť ESG sa stáva kľúčovou nielen pre dodržiavanie predpisov, ale aj pre výkonnosť podniku. Zodpovedné a transparentné vykazovanie informácií o udržateľnosti môže znížiť náklady na financovanie a získava záujem od investorov, spotrebiteľov, finančných inštitúcií a komunít.

Spoločnosti, ktoré vynikajú v oblasti ESG, majú lepšie povedomie o podnikateľských rizikách, prijímajú opatrenia na ich zmiernenie a sú odolnejšie voči nestálosti trhu. Tieto spoločnosti majú potenciál vytvárať nové obchodné modely a produkty, čím otvárajú príležitosti pre vstup na nové trhy. Spoločnosti so silnou výkonnosťou v oblasti ESG majú takisto predpoklad pre zvýšenie prevádzkových marží, keďže často robia komplexnejší a dlhodobý pohľad na vyhodnocovanie a riadenie prevádzky, čo im umožňuje fungovať efektívnejšie a získať prístup k výhodnejšiemu financovaniu a kapitálu.

Udržateľnosť a ESG – aký je rozdiel?

Udržateľnosť vyjadruje schopnosť udržiavať alebo podporovať proces alebo činnosť v priebehu času. Stojí na ekonomickom, environmentálnom a sociálnom pilieri a berie do úvahy zachovanie života a prírodných zdrojov pre ďalšie generácie. Kým udržateľnosť môže byť vnímaná primárne cez rôzne formy zníženia negatívneho dopadu činnosti spoločností na svoje okolie, oblasť ESG je špecifická a merateľná.

Udržateľnosť predstavuje vzťah medzi spoločnosťou a životným prostredím a okruh, na základe ktorého sa investovanie vykonáva. ESG sa stalo preferovaným pojmom pre kapitálové trhy a dostáva sa do povedomia investorov, ktorými nemusia byť len vlastníci, ale aj banky poskytujúce úvery alebo investori kupujúci dlhopisy.

Pokiaľ ide o zverejňovanie a porovnávanie údajov, v skutočnosti je medzi udržateľnosťou a ESG významný rozdiel. Hoci sa diskusia začala udržateľnosťou, rozsah, postupy a relevantnosť ESG pre finančné príležitosti viedli k podstatnému posunu v spôsobe, akým spoločnosti merajú a zverejňujú svoju výkonnosť. ESG predstavuje rámec, ktorý pomáha investorom vyhodnocovať riziko, výkonnosť a vplyvy spoločnosti na základe environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií. Na druhej strane, udržateľnosť je princíp, ktorý podporuje zodpovedné a etické obchodné praktiky zohľadňovaním súhry environmentálnych, sociálnych a ekonomických faktorov.

Autori článku

Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG

Petra Semjanová
Consultant, ESG

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.