• 1000

Podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na Slovensku pre štátneho príslušníka tretej krajiny je komplexný proces, ktorý si vyžaduje presnosť a pozornosť počas celej doby jeho trvania. Tento proces môže trvať aj niekoľko  mesiacov. Pri príprave dokumentov záleží na každom detaile, aj maličkosť môže spôsobiť neprijatie alebo neskoršie zamietnutie žiadosti o udelenie pobytu.

Spísali sme pre vás 5 zdanlivých detailov, na ktoré treba pri podávaní žiadosti o pobyt myslieť.

1. Miesto podania žiadosti

Ešte pred začatím prípravy dokumentov k žiadosti o udelenie pobytu je dôležité ujasniť si, kde sa bude táto žiadosť podávať. Občania tretích krajín, ktorí chcú požiadať o udelenie prechodného pobytu na Slovensku tak môžu urobiť na zastupiteľskom úrade SR v ich domovskej krajine alebo v krajine ich bydliska. Ak sú na to oprávnení, môžu podať žiadosť aj priamo na oddelení cudzineckej polície na Slovensku. Týka sa to najmä občanov krajín, ktoré nemajú vízovú povinnosť na vstup na územie Slovenska.

Tip: Občanom krajín s vízovou povinnosťou nestačia na podanie žiadosti o udelenie pobytu na Slovensku Schengenské víza. Je potrebné najskôr požiadať o udelenie národných víz na účel podania žiadosti o udelenie pobytu na území Slovenska.

Autor článku


Maria Hrdlickova

Mária Hrdličková
Senior Immigration Consultant
Daňové a právne oddelenie

2. Preklepy a nepresnosti v menách a názvoch

Meno, priezvisko či adresa trvalého pobytu žiadateľa o pobyt môže byť kameňom úrazu najmä pri prepise týchto údajov do latinky z iného písma. Záväzný je vo väčšine prípadov prepis mena v cestovnom doklade žiadateľa, ktorý treba dodržiavať pri prepise údajov do všetkých dokumentov.

Tip: Dôležité je vždy riadne skontrolovať aj úradné preklady dokumentov, či sú v nich zhodné všetky prepisy mien a údajov.

3. Exspirované dokumenty

Podľa zákona o pobyte cudzincov nesmú byť dokumenty k žiadosti o udelenie pobytu staršie ako 90 dní v deň podávania tejto žiadosti. Týka sa to hlavne výpisov z registrov trestov, zamestnávateľských dokumentov, či potvrdenia o poskytnutí ubytovania.

Tip: Vydanie výpisu z registra trestov a jeho následná legalizácia môže trvať aj niekoľko týždňov, v závislosti od krajiny pôvodu žiadateľa. Preto je dôležité správne načasovanie získavania týchto dokumentov a samotného podávania žiadosti o pobyt.

4. Legalizácia dokumentov

Dokumenty vydané v domovskej krajine žiadateľa o prechodný pobyt na Slovensku musia byť spravidla legalizované, aby sa zaručila ich originalita a platnosť. Pre zmluvné strany Haagskeho dohovoru sa na tento účel využíva tzv. apostille, dokumenty z ostatných krajín musia byť superlegalizované. Táto podmienka sa zvyčajne vzťahuje na výpisy z registrov trestov, doklady o vzdelaní, rodné listy alebo sobášne listy.

Tip: Apostilované alebo superlegalizované dokumenty je následne potrebné dať úradne preložiť do slovenčiny (prípadne češtiny), aby mohli byť prijaté spolu so žiadosťou o udelenie pobytu.

5. Zamestnávateľské dokumenty

Občania tretích krajín, ktorí žiadajú o udelenie prechodného pobytu za účelom zamestnania, musia k svojej žiadosti priložiť aj dokumenty podpísané budúcim zamestnávateľom. Zvyčajne ide o Prísľub na prijatie do zamestnania alebo Potvrdenie o výške dohodnutej mzdy. Podpisy na týchto dokumentoch nemusia byť overené, podmienkou však je originál podpisu osoby oprávnenej konať v mene zamestnávateľa a odtlačok pečiatky tejto spoločnosti.

Tip: Ak osoba oprávnená konať v mene spoločnosti splnomocní na tieto úkony svojho zástupcu, je potrebné k dokumentom podpísaným týmto zástupcom doložiť aj kópiu plnomocenstva.

Zamestnávate ľudí z tretích krajín? Prijímate vyslaných pracovníkov zo zahraničia? Radi Vám a Vašim zamestnancom pomôžeme v imigračnom procese, a to pri získaní víz, pracovných povolení či povolení na pobyt.  

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.