Spoločnosti investujúce na Slovensku majú možnosť získať od štátu regionálnu investičnú pomoc. Výška pomoci, o ktorú môžu žiadať ministerstvo hospodárstva SR, záleží od konkrétneho regiónu, v ktorom bude investícia umiestnená. Prioritou je podpora zavádzania inovatívnych technológií, znižovania nezamestnanosti a hospodárskeho rozvoja menej rozvinutých regiónov. O pomoc sa môžu uchádzať veľké aj malé podniky a tiež podnikatelia, ktorí pôsobia, prípadne zvažujú pôsobenie na našom trhu. Oprávnenými pre účely žiadosti sú projekty rozšírenia alebo diverzifikácie existujúcej produkcie a tiež projekty zriadenia novej prevádzkarne, a to v priemyselnej výrobe, technologických centrách alebo centrách podnikových služieb.

S účinnosťou od 15. 01. 2023 platia nové podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci v súvislosti s energetickou krízou a jej negatívnymi vplyvmi.

Úprava nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z. uvoľňuje v roku 2023 podmienky v porovnaní so štandardnými požiadavkami pre kvalifikáciu sa na investičnú pomoc. Napríklad:

 • minimálna výška hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je znížená na polovicu,
 • minimálny počet vytvorených nových pracovných miest sa znižuje na polovicu,
 • maximálny podiel obstaraných strojov, prístrojov a zariadení v priemyselnej výrobe, ktoré môžu byť umiestnené v doplnkových miestach realizácie investičného zámeru sa zvyšuje na 40 %,
 • za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach priemyselnej výroby považujú všetky investičné zámery realizované v priemyselnej výrobe,
 • za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach technologických centier považujú všetky investičné zámery realizované v technologickom centre,
 • za investičné zámery realizované v prioritných oblastiach centier podnikových služieb považujú všetky investičné zámery realizované v centre podnikových služieb.

Vyššie uvedené úpravy sa aplikujú na žiadosti o regionálnu investičnú pomoc predložené po 15. januári 2023 a na žiadosti o regionálnu pomoc, ktoré boli predložené pred 15. januárom 2023 a nebolo ešte vydané rozhodnutie v konaní o žiadosti.

Medzi ďalšie úpravy, ktoré sa pripravujú v súvislosti s poskytovaním regionálnej investičnej pomoci s predpokladanou účinnosťou od 1. apríla 2023 patria nasledujúce opatrenia:

 • lehota na začatie prác na investičnom projekte sa predĺži z 12 na 24 mesiacov,
 • lehota na ukončenie všetkých prác na projekte, na ktorý bola investičná pomoc poskytnutá, sa predĺži z troch na päť rokov (pri veľkých projektoch z piatich na sedem rokov),
 • minimálna hodnota nárastu výroby alebo služieb pri projektoch rozšírenia výroby sa zníži z 15 % na 5 %,
 • tolerancia minimálnych nákladov, ktoré budú zo strany podniku investované do projektu sa upravuje z 85 % na 70 % pre 2023 a 2024,
 • tolerancia minimálneho nárastu pracovných miest projektu sa upravuje z 90 % na 80 % pre 2023 a 2024.

Tieto úpravy však predstavujú len návrh a nie sú platné. Úpravu legislatívy musí najskôr prerokovať a schváliť Národná rada SR.

Kontaktujte nás

V prípade, že máte záujem o bližšie vysvetlenie týchto úprav alebo o dodatočné informácie k nim, naši odborníci z KPMG radi odpovedia na Vaše otázky.