Pokiaľ spoločnosť pristúpi na predaj a spätný prenájom majetku z dôvodu zabezpečenia externého financovania, môže ísť o účinný nástroj na jeho získanie. Pri využívaní tohto nástroja však treba myslieť aj na daňové implikácie, ktoré sa s ním môžu spájať. 

Ak by šlo o takéto transakcie v rámci skupiny spoločností, správca dane by predaj a spätný prenájom majetku mohol posúdiť ako snahu neopodstatnene si znížiť základ dane, keďže namiesto potenciálne daňovo neuznaných úrokov by si spoločnosť uznávala náklady na nájomné. Zároveň, ak by išlo o cezhraničné transakcie, veľmi pravdepodobne by podliehali povinnosti oznámiť ich správcovi dane podľa legislatívy DAC6.

Zisk dosiahnutý pri predaji investičného majetku je zdaniteľný, pričom strata je daňovo uznateľná, až na niekoľko výnimiek. Ide napríklad o pozemky nedotknuté ťažbou, ktoré nie je možné odpisovať, ako aj osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2, motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné vozidlá s motorom zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52, rekreačné a športové člny zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.12, lode a plavidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.11, lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.3, motocykle a ich modifikácie zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.91, bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1 a budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6 (napríklad bytové domy, hotely alebo administratívne budovy) okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine. 

Autor článku

Pri predaji investičného majetku predávajúci v roku predaja neuplatní daňový odpis majetku. Pri vyradení majetku predajom je potrebné porovnať účtovnú zostatkovú cenu majetku a jeho daňovú zostatkovú cenu a o rozdiel upraviť základ dane predávajúceho.

Kupujúci majetok zaradí medzi svoj investičný majetok v roku nadobudnutia majetku, pričom v roku nadobudnutia majetku môže uplatniť pomernú časť daňového odpisu podľa počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých majetok používal. 

modern business center at night

Pri prenájme majetku formou operatívneho lízingu prenajímateľ naďalej majetok daňovo odpisuje, pričom si môže uplatniť len daňové odpisy neprevyšujúce príjem z prenájmu. U kupujúceho nájomné predstavuje daňovo uznaný náklad, ak je vynaložený v súvislosti so zabezpečením, dosahovaním a udržaním zdaniteľných príjmov. V prípade finančného prenájmu prenajímateľ majetok neodpisuje, odpisuje ho nájomca. Pri úhrade nájomného do zahraničia môže nájomné podliehať zrážkovej dani, v závislosti od krajiny, v ktorej má prenajímateľ daňovú rezidenciu. V danej súvislosti sa zároveň sleduje, či je prenajímateľ skutočným vlastníkom daných príjmov.

Nájomca môže vykonať technické zhodnotenie na prenajatom majetku s písomným súhlasom prenajímateľa a môže ho daňovo odpisovať v prípade, ak prenajímateľ potvrdí, že takéto technické zhodnotenie nebude daňovo odpisovať. Po ukončení nájmu musí prenajímateľ zostatkovú cenu technického zhodnotenia zdaniť ako svoj príjem, pokiaľ nájomca technické zhodnotenie neodstráni na svoje náklady.

Z hľadiska DPH ide o transakcie podliehajúce DPH, pokiaľ predaj nehnuteľností nie je od DPH oslobodený. Prevody majetku na Slovensku nepodliehajú dani z prevodu a prechodu majetku. V prípade nehnuteľností je však potrebné podať daňové priznanie z titulu prevodu nehnuteľností aj nadobudnutia nehnuteľností. 

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžete predaj a spätný prenájom využiť vo vašom podnikaní, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.