Aké sú vhodné výnimky pre spracúvanie zdravotných údajov a čo by sa zamestnávatelia nemali pýtať svojho zamestnanca, ak príde reč na zdravie. 

Ako ste sa mohli dočítať v prvom článku o GDPR , údaje týkajúce sa zdravia patria medzi tzv. osobitnú kategóriu osobných údajov. GDPR ustanovuje všeobecný zákaz pre spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, zároveň však obsahuje aj katalóg výnimiek, v ktorých je možné spracúvať túto kategóriu. Bez existencie takejto výnimky by spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia zamestnancov bolo považované za nezákonné, čiže by bolo realizované v rozpore s GDPR.

Vhodné výnimky pre spracúvanie zdravotných údajov

Vo všeobecnosti sa ako vhodné výnimky pre spracúvanie uvedenej osobitnej kategórie osobných údajov javia najmä možnosti spracúvania osobných údajov z dôvodu:

  • verejného záujmu v oblasti verejného zdravia (na základe práva EÚ alebo členského štátu),
  • plnenia povinností zamestnávateľa v oblasti pracovného práva (ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov),
  • súhlasu dotknutej osoby.

Meranie telesnej teploty

V prípade merania telesnej teploty zamestnancov pripadá do úvahy aj možnosť spracúvania osobných údajov z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, a to na základe práva Európskej únie alebo práva členského štátu.

V kontexte právneho poriadku Slovenskej republiky by takýmto prameňom práva mohlo byť aj Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 174 z 27. marca 2020, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky povinnosť vydať opatrenie, ktorým sa odporučí merať telesnú teplotu pri vstupe do priemyselných podnikov. Hlavný hygienik následne vydal Usmernenie ako postupovať pri meraní telesnej teploty a pri odhalení zvýšenej telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a do priemyselných podnikov. Avšak vyššie uvedené uznesenie vlády a usmernenie hlavného hygienika riešia výlučne situáciu merania telesnej teploty pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov, nedajú sa teda automaticky aplikovať na akéhokoľvek zamestnávateľa. Zamestnávatelia, na ktorých sa uvedené akty nevzťahujú, teda musia využiť inú vhodnú výnimku pre spracúvanie zdravotných údajov. 

Nevyhnutnosť a primeranosť

Spracúvanie uvedených osobných údajov musí byť primerané sledovanému účelu (definovanému zamestnávateľom) a musí byť obmedzené na rozsah nevyhnutne potrebný na dosiahnutie tohto účelu.

Napríklad otázky zamestnávateľa smerujúce k indikácii pobytu zamestnanca v  oblastiach označených ako vysoko rizikové z pohľadu možnosti nákazy COVID-19, prípadne k možnému kontaktu s osobou s podozrením na ochorenie COVID-19, budú s vysokou pravdepodobnosťou v kontexte aktuálnej situácie považované za primerané, a to bez ohľadu na veľkosť alebo odbor pôsobnosti zamestnávateľa.

Iná situácia môže vzniknúť v kontexte merania telesnej teploty pri vstupe do priestorov zamestnávateľa vo vzťahu k vyššie uvedenému uzneseniu vlády SR a opatreniu hlavného hygienika SR, nakoľko sa týkajú výlučne nemocníc a priemyselných podnikov. Na tieto akty sa teda nebudú môcť automaticky odvolávať všetci zamestnávatelia. Zamestnávatelia, na ktorých sa uvedené akty nevzťahujú, teda musia odôvodniť nevyhnutnosť a primeranosť merania telesnej teploty svojich zamestnancov na základe iných skutočností.

Taktiež otázky týkajúce sa potenciálnych symptómov indikujúcich možnosť nákazy COVID-19 môžu byť podľa nášho názoru problematické z pohľadu dodržiavania zásady minimalizácie osobných údajov.

Technické a organizačné opatrenia v súvislosti s GDPR

Spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia zamestnancov kladie zvýšené nároky aj na opatrenia, ktoré by mal zamestnávateľ prijať za účelom zabezpečenia ich primeranej bezpečnosti, vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním. Tieto opatrenia je potrebné prijať v kontexte riadenia rizík pre práva a slobody dotknutých osôb.

Bude sa jednať najmä o opatrenia týkajúce sa ich zberu a uchovávania, opatrenia na obmedzenie okruhu osôb s prístupom k takýmto údajom, ako aj opatrenia na minimalizáciu možnosti ich neoprávneného vyzradenia alebo zverejnenia.

Záznamy o spracovateľských činnostiach

Spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia zamestnancov v kontexte boja proti šíreniu COVID-19 je špecifickou situáciou, ktorá si môže vyžiadať aj úpravu aktuálnych alebo definovanie nových špecifických účelov spracúvania. Zamestnávatelia by preto nemali zabudnúť ani na aktualizáciu záznamov o spracovateľských činnostiach, nakoľko je povinnosťou prevádzkovateľa udržiavať tieto záznamy aktuálne.

Pružné reakcie na aktuálnu situáciu

Niektoré z opatrení prijatých zamestnávateľom, napr. meranie telesnej teploty pri vstupe vo výrobných podnikoch, sú priamo viazané na trvanie výnimočnej situácie, ďalšie súvisia s aktuálnym a budúcim vývojom trendu šírenia nového koronavírusu. Zamestnávatelia by mali pravidelne vyhodnocovať potrebu a rozsah prijatých opatrení, najmä v kontexte zásady minimalizácie uchovávania, a v prípade potreby tieto opatrenia vhodne upraviť.

Autor článku

Martin Konvit, konzultant na oddelení poradenstva

V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tejto téme, neváhajte ma kontaktovať – Martin Konvit, konzultant na oddelení poradenstva.

Spojte sa s nami