Vad innebär BEPS-projektet?

I en allt mer komplex värld har nationell skattelagstiftning inte kunnat hålla jämna steg med den globala marknad som företag verkar på idag, den digitala ekonomin och flödet av kapital.

De nationella lagstiftningarna har hittills möjliggjort för företag att allokera intäkter mellan olika länder. G20-länderna menar att denna möjlighet nyttjas till att allokera intäkter till länder med låg eller ingen skatt alls istället för att tas upp i de länder där aktiviteten verkligen äger rum, vilket undergräver den rättvisa och integritet som eftersträvas i skattesystemen. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, har därför sedan 2013 arbetat med att ta fram ett förslag på åtgärder för att förhindra detta, det s k BEPS-projektet (Base Erosion and Profit Shifting). OECD presenterade sina slutliga rekommendationer i tretton olika rapporter i oktober 2015. 

Rekommendationerna syftar till att de enskilda ländernas skattebas inte ska eroderas i samma takt som idag. OECD har identifierat 15 särskilda åtgärder (t ex hybrid-instrument, immateriella tillgångar, och internprissättning), vilka är tänkta att verka som instrument för regeringar att använda, för att undvika att skattebasen urholkas i det enskilda landet. Åtgärderna kommer att kräva ett närmare internationellt samarbete, ökad öppenhet, information och rapporteringskrav. BEPS-projektet är en följd av debatten kring företags möjligheter att i viss mån planera sin skattebelastning. Debatten har dock blivit tuffare och idag blir det allt mer viktigt för företag att vara transparenta, tax transparency, vad gäller skatter samt att följa den allmänna opinionen om vad som anses moraliskt korrekt, tax morality. Det är således inte lagtextens ordalydelse, som sätter ramen, utan ett vidare perspektiv bör beaktas av företagen. Detta ställer givetvis stora krav på företagsledning och styrelse att hela tiden vara 'a jour med rådande moraliska värderingar.

Vad kan KPMG hjälpa ditt företag med?

Vi anser att det är viktigt att förstå de tänkbara effekter BEPS-projektet kan få på er organisation, så att ni är förberedda på de eventuella ändringar som kan komma att bli nödvändiga i framtiden. När det gäller den allt mer intensiva debatten om tax transparency och morality kan KPMG hjälpa er att förbereda er organisation för de nya krav och prövningar som debatten medför.

Kontakta oss gärna för en diskussion kring hur BEPS och debatten om skatter kan komma att eller redan påverkar ert företag.

Kontakta oss

Kontor i Sverige

Kontakta oss