Försäkring

Försäkring

Våra tjänster inom försäkring är ett heltäckande utbud där vi kan ta rollen som ansvarig för funktionen, regelefterlevnad eller riskkontroll.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av rådgivningstjänster inom försäkring.

Rådgivning
Vi erbjuder ett heltäckande utbud av rådgivningstjänster för regelefterlevnad och riskhantering inom försäkring. Tillsammans med våra aktuarier arbetar vi med alla försäkringsbolag, stora som små. Tjänsterna kan avse såväl operativt som strategiskt stöd för försäkringsföretag inom till exempel Solvens II eller MIFID.

Stöd till funktionen för regelefterlevnad
Vi kan utgöra er ansvarig för funktionen för regelefterlevnad gentemot Finansinspektionen eller ge stöd där behov finns. Vi erbjuder bland annat att granska och uppdatera styrdokument, rapportera skriftligen till styrelse, informera om regelverksförändringar samt att utföra och rapportera kontroller och avge rekommendationer på åtgärder.

Stöd till funktionen för riskkontroll
Vi kan agera som er ansvariga funktion för riskkontroll gentemot Finansinspektionen eller ge stöd där behov finns. Detta inkluderar att utarbeta en årsplan, granska och uppdatera styrdokument inom området för riskhantering, identifiera och analysera risker, i övrigt stötta i riskprocessen och riskhanteringen, rapportera skriftligen till styrelsen samt att utföra och rapportera kontroller och avge rekommendationer på åtgärder.

Utbildning
Vi erbjuder utbildningar och workshops i samtliga tjänsteområden inom försäkring. Allt från behovsanpassade och skräddarsydda kurser till standardiserade utbildningsprogram.

Rapportering
Vi kan stödja ert försäkringsföretag med att analysera och granska FLAOR/ORSA-rapporter, analysera de underliggande strategierna och vald företagsstyrningsmodell samt vidareutveckla eller upprätta FLAOR/ORSA-rapporter.

Granskning av Solvens II-rapportering
Vi erbjuder anpassad granskning av Solvens II-rapporteringen. Genom en effektiv metod och god kännedom om försäkringsföretagens finansiella rapportering och processer erbjuder vi en komplett lösning för att identifiera eventuella brister och förbättringspotential i god tid före Solvensinformationen ska rapporteras.

Kontakta oss