Integrera hållbarhet i företagets kärnaffär

Att sätta en strategi för hållbarhetsarbetet och integrera det i ditt företags övergripande strategi är idag nödvändigt. Våra hållbarhetsexperter hjälper dig att ta ut riktningen, identifiera möjligheter och risker, samt analysera ditt företags värdeskapande för samhället – för att begränsa och fokusera ert hållbarhetsarbete. I strategiarbetet ingår även att titta på hur affärsmodellen påverkas på sikt av globala trender och vilka nya möjligheter som kan uppstå längs vägen.

Vi hjälper ditt företag att:

 • Kartlägga företagets mognadsgrad och jämföra med branschpraxis
 • Utveckla strategier för stärkt positionering/varumärke, ökade innovationsmöjligheter och tydligare kunderbjudande och kanalval
 • Utveckla handlingsplaner, mål och mätetal för att minska riskexponering
 • Mäta effekt (värderingsanalys) och påverkan av marginal- och resultat (ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande, SRoI, samhällsinvesteringar m.m.)
 • Utvärdera transaktioner (Due Diligence)
 • Integrera hållbarhetsrisker i ordinarie riskhanteringssystem och processer (ERM)

Ta hjälp av intressentdialoger för att förstå nuläget

Står din verksamhet inför ett viktigt beslut, undrar ni över ert anseende, eller om ni prioriterar rätt frågor ur era intressenters perspektiv? Kanske söker ni nya partnerskap och önskar vidga era vyer tillsammans med andra?

KPMG har lång erfarenhet av att utföra intressentdialoger. Både inom ramen för strategi- och affärsplanutveckling – men också i syfte att driva innovation och etablera nya samarbeten.

Vi kan exempelvis hjälpa dig att:

 • Kartlägga intressenter och mappa trender
 • Genomföra djupintervjuer i samtalsform och kvantitativa undersökningar med större urval
 • Skapa strategier för att förändra intressenters inställning till företaget
 • Genomföra intressentdialoger i workshopformat – för att hitta nya partnerskap och lokal förankring i andra marknader, exempelvis genom KPMGs tjänst Innovation Factory
 • Utveckla koncerngemensamma modeller för intressentdialog

Få en framgångsrik start på hållbarhetsarbetet med en dubbel väsentlighetsanalys

Dubbel väsentlighetsanalys (DMA) handlar om att avgöra vilka hållbarhetsaspekter som bör prioriteras – och är obligatorisk för dig som omfattas av CSRD-direktivet. Relevanta frågeställningar är de som berör verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala avtryck och som kan påverka intressenters beslutsfattande.

Du kan använda den dubbla väsentlighetsanalysen som grund för ett strukturerat arbete, för att tydliggöra hållbarhetsaspekter i den övergripande strategin – eller för att upprätta en fokuserad rapportering.

Vi på KPMG har utvecklat metoder och processer anpassade för ditt bolags storlek, verksamhet och mål – så att du lättare kan integrera resultatet av den allt viktigare väsentlighetsanalysen i din affärsplan och verksamhetsstyrning.

Utvärdera och hantera hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrelaterade risker kopplas i dag inte endast ihop med ryktesrisker som kan påverka varumärket negativt, utan även finansiella och operationella risker i hela värdekedjan. Att vara medveten om risker i leverantörsleden, inom den egna verksamheten och i distributions- och användarleden, är grundläggande för att kunna hantera och applicera kontroller för att adressera riskerna.

Få stöd kring hållbarhetsrisker

Vår approach utgår vanligtvis i en trestegsprocess, där KPMG kan bistå med stöd i specifika eller samtliga steg:

1.    Identifiering och kartläggning av signifikanta hållbarhetsrisker i värdekedjan

2.    Implementering av aktiviteter, processer och åtgärder för att hantera identifierade hållbarhetsrisker

3.    Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av hållbarhetsrisker samt befintlig riskhantering

KPMG kan bistå med exempelvis identifiering, prioritering och validering av hållbarhetsrisker, kartläggning och analys av risker i värdekedjan, exempelvis genom en riskprofil per leverantör, samt genomförande av leverantörsgranskningar

För mer information om hur vi kan hjälpa till angående hållbarhetsrisker – kontakta våra hållbarhetsexperter!