Bostadsrättsföreningar: Nytt allmänt råd från BFN

BFN beslutade den 12 december 2023 om allmänna råd som innehåller utökade krav för BRFer.

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 12 december 2023 om allmänna råd för bostadsrättsföreningar (BFNAR 2023:1) som innehåller utökade krav på informationsinnehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. Det allmänna rådet gäller för alla bostadsrättsföreningar oavsett om föreningen tillämpar K2 eller K3 och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.


Det nya allmänna rådet föranleds av de ändringar i årsredovisningslagen (ÅRL) som gjorts beträffande innehållet i bostadsrättsföreningars årsredovisning. Enligt ÅRL är det obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att upprätta kassaflödesanalys för årsredovisningar för räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2022. ÅRL kräver också att information ska lämnas i förvaltningsberättelsen om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, däribland:

 • årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
 • skuldsättning per kvadratmeter
 • sparande per kvadratmeter
 • räntekänslighet
 • energikostnad per kvadratmeter


Utöver de nyckeltal som krävs av ÅRL kräver det nya allmänna rådet att bostadsrättsföreningar även ska lämna upplysning om följande nyckeltal i förvaltningsberättelsen.

 • skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
 • årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

Det allmänna rådet innehåller mer vägledning om hur de olika nyckeltalen ska beräknas.

 

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla följande information:

 • om föreningen är eller inte är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen,
 • om föreningen innehar marken med tomträtt eller med äganderätt (inklusive kompletterande upplysningar avseende tomträtten),
 • om föreningens fastighet eller tomträtt har del i en samfällighet,
 • om föreningen har eller inte har en aktuell underhållsplan 
 • uppgift om vad eventuell samfällighet förvaltar


ÅRL kräver vidare att information ska lämnas om verksamhetens resultat innebär en förlust om vad förlusten innebär för föreningens möjligheter att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Enligt det allmänna rådet ska det framgå på vilket sätt finansiering kommer att ske. Du kan hitta mer information på BFNs hemsida.


Om man blickar framåt, är det värt att notera att det finns ett förslag hos BFN om att bostadsrättsföreningar ska tillämpa K3 från och med 2025. Om förslaget antas, skulle de bostadsrättsföreningar som i dagens läge tillämpar K2 bland annat behöva göra en analys över sin byggnad för att göra en komponentuppdelning, ett arbete som brukar kräva tid och resurser. Beslutet i frågan kan man dock förvänta sig tidigast till sommaren 2024. 

Har du frågor eller vill ha stöd i detta arbete är du varmt välkommen att höra av dig till oss!