Både KPMG och branschen går framåt när Svenskt kvalitetsindex (SKI) undersöker revisionsbolagen. Digitalisering och en nära dialog med kunderna är framgångsfaktorer. Betyget för kundnöjdhet i revisionsbranschen har i år ökat från 72,4 till 75,8. KPMG är bäst av Big 4.

"Det är jättekul att KPMG levererar ett högre resultat än i fjol. Allt är tack vare våra duktiga medarbetare som varje dag gör sitt yttersta för våra kunder, det gör mig stolt. Vi kan också konstatera att revisionsbranschen håller hög nivå och levererar en tjänst som värdesätts. Revisorns roll i samhället uppskattas och vi har en viktig roll även i framtiden", säger Johan Dyrefors, Head of Audit & Assurance på KPMG.

I årets rapport lyfter SKI fram branschens upphämtning efter föregående års lägre siffror. Branschen har hanterat de senaste åren bra och trots att vi fortfarande befinner oss i en tid av ekonomisk oro, inflation och allmän osäkerhet är branschresultatet det bästa sedan 2015. 

"Vi på KPMG är trovärdiga och stabila i marknadens alla lägen. Genom att ligga i framkant och ha en nära relation med våra kunder kan vi navigera i alla situationer som våra kunder ställs inför", konstaterar Johan.

Den nära dialogen med kunderna i kombination med digitaliseringen lyfter Johan som nyckelfaktorer till framgången i årets mätning. 

"Vi har en nyfiken framtoning när vi pratar med våra kunder. Målet är inte bara att leverera en revision enligt god revisionssed, vi vill också ha en pågående kunddialog där vi jobbar insiktsdrivet och skapar möjligheter. Ett exempel är frågor som rör ESG och de nya rapporteringskraven, där vi tidigt adresserade ämnet för kunder genom att involvera våra hållbarhetsexperter. Ny teknik är också en viktig del och vi har investerat kraftfullt i vår revisionsprocess under de senaste åren. Vi får mycket positiva kommentarer för det. Sen får vi får inte glömma att använda oss av gamla hederliga kommunikationssätt - att ses och prata får aldrig underskattas. Ju bättre vi känner kunden, desto mer kan vi tillföra. Det är nyckeln till en hög kundnöjdhet", avslutar Johan. 

Så här går branschmätningen till

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten inom revisionsbranschen sedan 2007. Respondenterna svarar på frågor kring upplevelsen av sin revisionsbyrå och aktörerna erbjuder tjänster inom revision, skatterådgivning och redovisningstjänster. Svenskt Kvalitetsindex har en oberoende ställning och den övergripande kundnöjdheten publiceras alltid offentligt. De fullständiga branschrapporterna är inte offentliga, utan levereras i vår kundportal till de kunder som beställt rapporten. Den innehåller bland annat information kring kundsegment och branschspecifika frågor.

Kundnöjdhetsindex kan anta värden mellan 0 och 100. Index över 75 är mycket bra medan betyg under 60 tyder på ett stort missnöje bland kunderna. (Svenskt kvalitetsindex 2023).