KPMG:s redovisningsspecialister beskriver de områden som kan behöva beaktas när den första kvartalsrapporten för 2022 enligt IFRS upprättas. 

Vilka redovisningsmässiga effekter som kriget i Ukraina får beror på bolagsspecifik fakta och omständigheter, inklusive i vilken omfattning företagets verksamhet är exponerad för påverkan av marknadsförhållandena. Detsamma gäller effekter av de sanktioner som införts mot Ryssland.

Om kriget i Ukraina förändrar förutsättningarna företaget verkar i så kan det påverka upplysningarna om risker och osäkerhetsfaktorer i kvartalsrapporten. Beroende på i vilken omfattning som förutsättningarna förändrats kan även ytterligare upplysningar behövas.

För bokslut per 31 mars 2022 är kriget i Ukraina en händelse som ska beaktas. Det innebär således att den ska beaktas vid exempelvis nedskrivningsprövningar. Den kan även få effekter på bedömningen av företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet enligt fortlevnadsprincipen. 

Under 2021 beslutade IASB att förlänga lättnadsregeln i IFRS 16 om redovisning av hyreslättnader för leasetagare till att avse betalningar som förfaller till betalning 30 juni 2022 eller tidigare. Lättnadsregeln innebär att leasetagare kan välja att tillämpa eller inte tillämpa modifieringsregeln på hyreslättnader som förfaller till betalning fram till 30 juni 2022 eller tidigare. Tillämpning av lättnadsregeln kan innebära lättnader i två avseenden:

  • Leasetagare behöver inte bedöma om hyreslättnader är en modifiering av respektive avtal eller om de snarare ryms till exempel inom force majeure-klausuler och därför inte utgör en modifiering av avtalet.
  • Leasetagare behöver inte justera leasingskulden och nyttjanderättstillgången baserat på de nya överenskomna hyrorna och med ny diskonteringsränta, utan kan redovisa hyreslättnaderna som variabla leasingavgifter.

Även i RFR 2 har en förlängning gjorts av lättnadsregeln för de företag som inte tillämpar IFRS 16 i juridisk person avseende leasingavgifter som förfaller till betalning 30 juni 2022 eller tidigare. Lättnadsregeln innebär att rabatten redovisas i den period som den avser.

Från och med den 1 januari 2022 är ändringar av IFRS 3 Rörelseförvärv; IAS 16 Materiella anläggningstillgångar; IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar så väl som Årliga förbättringar 2018–2020 tillämpliga.

IFRS 3 Rörelseförvärv

I IFRS 3 har bland annat ett tillägg gjorts avseende att en förvärvare inte ska redovisa eventual-tillgångar i ett rörelseförvärv.

IAS 16 Materiella anläggningstillgångar

Ändringar av IAS 16 Materiella anläggningstillgångar förbjuder ett företag att minska anskaffningsvärdet på materiella anläggningstillgångar med intäkter som erhållits från att sälja varor som producerats medan företaget förbereder tillgången för dess avsedda användning. I stället ska ett företag redovisa sådana försäljningsintäkter och relaterade kostnader i resultaträkningen.

IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ändringen av IAS 37 anger vilka kostnader ett företag ska inkludera vid bedömningen av ett förlustkontrakt. IASB har inför uppdateringen utvärderat två alternativ för urval av kostnader. Dels ”Incremental cost approach” som omfattar kostnader som inte skulle uppstå om man inte hade kontraktet, dels ”directly related cost approach” som omfattar både ”incremental costs” och en allokering av andra kostnader för aktiviteter som krävs för att fullfölja kontraktet. IASB har vid uppdateringen av IAS 37 angivit ”directly related cost” ska tillämpas vid redovisning av förlustkontrakt.

Årliga förbättringar 2018–2020

De årliga förbättringarna gör mindre ändringar av:

  • IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas – ett dotterföretag får vid övergången till IFRS välja att använda den omräkningsdifferens som redovisades vid moderföretagets tidpunkt för övergång,
  • IFRS 9 Finansiella instrument – ett förtydligande av vilka avgifter ett företag ska inkludera i 10 procentstestet för att avgöra om det skett en utsläckning av skuldinstrument,
  • IFRS 16 Leasingavtal – vägledning kring hur förmåner (lease incentives) ska redovisas tas bort från exempel 13,
  • IAS 41 Jord och skogsbruk – kravet på att exkludera kassaflöden hänförliga till beskattning vid beräkning av verkligt värde tas bort.

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion ska tillämpas på fusioner med fusionsdag efter den 31 december 2021. Det nya allmänna rådet tillämpas på fusioner enligt aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

De gamla allmänna råden BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag samt BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion med tillhörande vägledning upphör att gälla fr.o.m. 1 januari 2022. Det nya allmänna rådet behandlar även nedströmsfusioner, vilket har föranlett att RedR 9 Redovisning vid nedströmsfusioner drogs tillbaka per den 1 januari 2022. 

Styrelsen för PRI Ideell förening har beslutat om förändringar i beräkningsgrunderna gällande ålderspension för ITP-planens avdelning 2, som är tryggad i egen regi. Förändringarna gäller från och med den 1 januari 2022 och avser en sänkt diskonteringsränta, ett förändrat livslängsantagande och en sänkt konsolideringsreserv. Sammantaget kommer de förändrade antagandena att för de flesta företag öka den totala pensionsskulden per den 1 januari 2022.

Förändringarna påverkar inte pensionsskulder värderade enligt IFRS/IAS19.

Hör av dig med dina frågor

Har du några funderingar kring hur områdena påverkar ditt företag eller vill veta mer, hör av dig till någon av våra redovisningsspecialister.