Pandemin, klimatförändringarna och ett utmanande geopolitiskt läge driver den globala tillverkningsindustrins ledare att fokusera ännu tydligare på en dubbel transformation – med lika mycket tyngd på smart digitalisering som på klimat, hållbarhet och socialt ansvar. Det bekräftas i en ny rapport från KPMG.

Det har stått klart sedan coronapandemins början att tillverkningsindustrin har två stora utmaningar. Dels den avgörande nyttan av en hållbar tillverkningskedja, dels behovet att investera i ny teknik för att öka verksamhetens totala motståndskraft. Allt för att kunna stå emot och klara av globala och ekonomiska krislägen samt att öka konkurrenskraften.

– Det här ser vi tydligt hos våra kunder, att man lägger ännu mer kraft på att framtidssäkra. Supply chain är självklart ett ständigt aktuellt och kritiskt område i tillverkningsindustrin, men med klimatfrågan i fokus och en ständigt pågående transformation på tech-sidan så har ledarna i den här sektorn också andra utmaningar, och möjligheter, framför sig. Kombinationen av pandemin och klimatförändringarna och nu också det geopolitiska läget har verkligen accelererat den digitala transformationen, när företag efterlyser verktyg och metoder att mildra eller till och med förutse nya risker samtidigt som man vill maximera nya möjligheter, säger Peter Lindström, Partner, Head of Industrial Markets på KPMG i Sverige.

Några nyckelsiffror ur rapporten:

  • Mer än två tredjedelar av de tillfrågade vd:arna har som mål att säkerställa motståndskraften i bolagets supply chain, för att kunna hantera kommande globala kriser.
  • 67 procent säger att verksamhetens primära mål är det långsiktiga värdet för aktieägarna, nästan fem gånger fler än de som satte ekonomisk vinning främst.
  • 77 procent av respondenterna säger sig ha en djupare känslomässig koppling till bolagets syfte sedan pandemins början.
  • Fler än nio av tio uppger att en känsla av mening och syfte kommer att ha den största påverkan på kundrelationerna framöver.
  • 71 procent ser “globala utmaningar” såsom inkomstskillnader och klimatförändringar som det största hotet mot långsiktig tillväxt. 

Rapporten bygger på en global undersökning bland omkring 150 företagsledare inom tillverkningsindustrin, från elva länder runtom i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet. 

Kamp om talanger en kritisk faktor

Även kampen om talangerna är en kritisk faktor att addera till tillverkningsindustrins utmaningar relaterat supply chain och digital transformation. Behovet av ingenjörer och tekniker, i alla branscher, ökar i högre takt än utbudet, vilket leder både till ökade kostnader och svårigheter att rekrytera rätt personer.

– I studien ser vi att 84 procent av de tillfrågade ledarna planerar att öka antalet anställda under de närmaste tre åren, och vi får samma indikation när vi träffar kunder. Samtidigt är det svårare än någonsin både att rekrytera och behålla personal. För att ha engagerade och motiverade medarbetare handlar det inte bara om lön och förmåner utan om att lägga fokus på medarbetarnas välmående, och att som bolag tydligt våga ta ställning i viktiga frågor, så som jämställdhet och miljö. I en sektor som tillverkningsindustrin handlar det dessutom inte bara om att rekrytera och behålla, det finns ytterligare en utmaning när en stor andel av personalen måste fortbildas och utvecklas löpande, i takt med den tekniska utvecklingen, säger Theresa Lagerbielke, Director, Head of People & Change på KPMG.

"Mycket att vinna på en dubbel transformation"

Avslutningsvis antyder KPMG:s globala rapport att ledarna i tillverkningsindustrin ännu inte haft tiden och utrymmet att till fullo utforska relationen mellan digital transformation och ESG (environmental, social & governance), men att det nu är det självklara nästa steget.

– Jag delar den bilden utifrån samtalen vi på KPMG har med våra kunder. Tillverkningsbolagen har mycket att vinna på att fokusera på en dubbel transformation, med intelligent digitalisering parallellt med ambitiösa mål inom ESG-området. Om man lyckas utveckla båda delarna på ett effektivt sätt kan de förstärka varandra och bidra både till en mer konkurrenskraftig verksamhet och en mer hållbar planet, säger Peter Lindström.