Den 22 december 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till direktiv för att motverka användningen av s k skalföretag (”shell entities”) för otillbörliga skatteändamål.

Direktivet innebär bland annat nya regler avseende rapporteringsplikt för företag inom EU som uppfyller vissa kriterier, s k "gateways". Ett företag som anses sakna tillräcklig substans ska nekas skatteförmåner enligt skatteavtal, moder- och dotterbolagsdirektivet eller ränte- och royaltydirektivet.

Vidare föreslås informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i EU:s medlemsländer avseende rapporterade uppgifter samt eventuella straffavgifter för företag som underlåter sin rapporteringsplikt. De nya reglerna kommer följaktligen att öka transparensen kring användningen av skalföretag.

Direktivet träffar alla företag, oavsett juridisk form, som har skatterättslig hemvist i något EU-land och som uppfyller följande tre kriterier, s k "gateways":

  • Mer än 75 % av företagets inkomster de föregående två beskattningsåren utgörs av s.k. relevant inkomst vilket i huvudsak är passiva inkomster, såsom utdelning, ränta m m. 
  • Majoriteten av företagets transaktioner är gränsöverskridande, och
  • Företagets dagliga ledning och administration har varit outsourcad under de två föregående beskattningsåren.

Ovan kriterier fungerar således som en sorts filter för de företag som ska omfattas av direktivet. Det finns även ett specifikt undantag för bl a noterade företag och vissa reglerade finansiella företag. 

Ett företag som uppfyller ovannämnda kriterier är skyldig att rapportera vissa uppgifter i samband med inlämnande av deklarationen för att visa att företaget uppfyller uppställda minimikrav på substans (s k substans-kriterier). Om företaget inte kan visa att minimikraven på substans är uppfyllda uppstår en presumtion som innebär att företaget anses sakna tillräcklig substans och är ett skalföretag (”shell entity”).

Notera att ett företag kan motbevisa presumtionen om otillräcklig substans genom att underbygga affärsmässiga skäl för dess verksamhet inom den aktuella medlemsstaten. Bevisbördan ligger alltjämt på företaget.

Om företaget anses sakna tillräcklig substans så medför detta bl a att:

  • Andra medlemsstater ska neka förtaget att del av skattelättnader och diverse fördelar som följer av skatteavtal m m. Vidare ska tillämpningen av moder- och dotterbolagsdirektivet och ränte- och royaltydirektivet begränsas. 
  • Om företaget har aktieägare inom EU ska dessa beskattas som om de fått företagets inkomster direkt, med avräkning för skatter som betalats av skalföretaget.
  • Medlemsstaten där företaget är hemmahörande ska vägra att utfärda hemvistintyg, alternativt utfärda ett intyg som anger att företaget inte längre är berättigat till de förmåner som följer av skatteavtal eller relevanta EU-direktiv. 

En central databank kommer att finnas tillgänglig för medlemsstaterna av rapporterade uppgifter och kommer därmed säkerställa informationsutbyte. Därtill ska en medlemsstat kunna begära att en annan medlemsstat genomför en skatterevision av varje företag som rapporterar i den aktuella staten. Genom förslaget införs även en möjlighet för medlemsländerna att ta ut en straffavgift på minst 5 procent av ett företags omsättning för företag som underlåter att rapportera alternativt lämnar in felaktiga rapporter.

Reglerna föreslås implementeras av EU:s medlemsländer senast den 30 juni 2023 och träda i kraft den 1 januari 2024. 

KPMG:s kommentar

EU-kommissionen aviserade i sin kommunikation om Business Taxation for the 21st Century i maj 2021 att den avsåg införa rapporteringskrav för att motverka missbruket av aggressiv skatteplanering genom skalföretag och komma med förslag om detta i slutet av 2021.

Direktivet är endast på förslagsnivå och överlämnas nu till EU-parlamentet för vidare beredning. Ändringar i direktivtexten är sannolikt att vänta. Vidare krävs att alla medlemsstater är överens för att direktivet ska antas. Om samtliga länderna inte kan komma överens kan EU-kommissionen istället välja att publicera reglerna i form av en ej bindande rekommendation.

Bedömningen av om ett företag är rapporteringspliktigt ska göras med beaktande av inkomster och transaktioner de två föregående åren, vilket innebär att förhållanden redan nu i januari 2022 kan få betydelse om reglerna träder i kraft som planerat den 1 januari 2024.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Läs mer
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv med regler för att motverka missbruk av bolag som saknar substans av skatteskäl samt ändring av direktiv 2011/16/EU, COM(2021) 565 (PDF)

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.