UPPDATERAD 2022-01-11


Till följd av de nya smittskyddsåtgärderna som infördes i förra veckan förbereder regeringen nu tre stöd som ska kunna återinföras i syfte att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin för näringslivet. De stöd som regeringen nu ämnar återinföra är det ordinarie omställningsstödet, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag samt tillfälligt utökade skatteanstånd. 

Återinförandet av det ordinarie omställningsstödet och omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare är tänkt att återinföras för december månad, men regeringen öppnar även för en eventuell förlängning av stödet.

För ordinarie omställningsstödet innebär förslaget att företag som haft ett omsättningstapp överstigande 30 procent jämfört med en referensperiod ska kunna använda sig av stödet och att staten då tar kostnaden för icke-täckta fasta kostnader upp till 70 eller 90 procent, beroende på företagets storlek. Löner och hyror anses vara stödgrundande fasta kostnader som tidigare. För omsättningsstödet gäller nettoomsättningstapp överstigande 30 procent jämfört med en referensperiod. Regeringen kommer att ansöka om statsstödsgodkännande från EU-kommissionen för förlängningen.

Regeringen föreslår även utökad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatt. Förslaget innebär bland annat att företag ska kunna få anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter för högst nio redovisningsperioder. Vidare föreslås även anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis för högst tre redovisningsperioder, vilket skiljer sig mot dagens två, samt att företag ska kunna beviljas anstånd för redovisningsperioder infallande oktober-december 2021. Möjligheten till retroaktivt beviljat anstånd föreslås kvarstå. 

Skatteverket föreslås ta över Tillväxtverkets handläggning av korttidsstöd

Vidare har regeringen i en proposition till riksdagen den 16 december föreslagit att Skatteverket från och med 1 april 2022 ska ta över som handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete. Ärenden som initierats hos Tillväxtverket före 1 april 2022 ska fortsatt handläggas av myndigheten. 

Uppdatering 2021-21-22

Omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs till januari och förslag gällande borttagande av karenstid för korttidsstöd remitteras

Till följd av de nya restriktionerna som igår presenterades av regeringen vid en presskonferens har regeringen nu meddelat att omställningsstödet och omsättningsstödet förlängs till januari 2022. Precis som tidigare riktar sig stödet till företag som haft ett omsättningstapp överstigande 30 procent jämfört med en referensperiod. Regeringen inväntar nu EU-kommissionens statsstödsgodkännande innan beslut om utökning av omställningsstöd kan verkställas.

Finansdepartementet avser inom kort skicka ut en promemoria på remiss om att tillfälligt ta bort karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete. Förslaget öppnar även upp för arbetsgivare som tidigare ansökt och beviljats stöd för korttidsarbete att ansöka om stöd på nytt. Vid ansökan och beslut om rätt till stöd kommer de ordinarie reglerna i lagen att tillämpas vid bedömningen, vilket bland annat innebär att staten tar en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och att arbetstidsförkortningen maximalt får uppgå till 60 procent av ordinarie arbetstid. 

Förslagen har föreslagits träda i kraft den 1 april 2022 med retroaktiv tillämpning från den 1 december 2021, och enligt förslaget ska ansökan om stöd lämnas till Skatteverket.

Uppdatering 2022-01-11

Omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs till februari och takbeloppet för omställningsstödet höjs.

Under regeringens presskonferens den 10 januari meddelades ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att lindra de ekonomiska konsekvenserna av restriktionerna för företag som drabbas kommer omställningsstödet och omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag att förlängas till februari 2022. Regeringen har även aviserat att en höjning av takbeloppet för omställningsstödet till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler, vilket är ungefär 117 miljoner kronor. Det höjda takbeloppet kommer att gälla för stödperioder från och med december 2021. Förutsättningarna för att erhålla stöden och nivåerna på dem är oförändrade och går att läsa mer om ovan.

Ansökan om statsstöd för utökning av omställningsstöd och höjt takbelopp för detta stöd har skickats in till EU-kommissionen och inväntar nu godkännande innan besluten kan verkställas.

KPMG:s kommentar

Det är positivt att regeringen har återinfört krisstöden för december 2021, januari och februari 2022 och har beredskap för fortsatta ekonomiska svårigheter för näringslivet till följd av den ökade smittspridningen och därtill relaterade smittskyddsåtgärder. Ett annat välkomnat besked är att karenstiden föreslås att slopas gällande stöd vid korttidsarbete, vilket föranleder att bolag i behov kan ansöka om stöd på nytt, dock enligt de ordinarie stödreglerna. Vidare välkomnas att takbeloppet för omställningsstödet kommer att höjas, vilket medför att bolag i behov kan få mer i stöd för att kunna hantera de negativa ekonomiska effekterna till följd av de ytterligare restriktionerna.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av de återinförda åtgärderna. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket. 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss