I propositionen föreslås att arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd för korttidsarbete, med anledning av att deras anmälan om avstämning har kommit in för sent, i vissa fall ska kunna lämna in en ny anmälan. Vidare föreslås ett nytt förfarande vid sen avstämning som innefattar att förelägga arbetsgivaren om att lämna in avstämning innan ett beslut om återbetalning tas.

En möjlighet till ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete i vissa fall

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att göra en avstämning för att fastställa ett slutligt stöd. Avstämningen ska göras tre månader efter att stödperioden har inletts och därefter senast var tredje månad. Enligt 30 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete följer vidare att om en anmälan om avstämning inte ges in i rätt tid är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd (vänligen se några av våra föregående TaxNews om korttidsstödet här, här och här).

Nu föreslås att arbetsgivare ska ges möjlighet att senast den 30 april 2022 lämna in en ny anmälan om avstämning för det fall den tidigare avstämningen inte getts in i rätt tid samt att beslutet om återbetalning har vunnit laga kraft. Denna möjlighet föreslås gälla för preliminärt stöd som lämnats under perioden 16 mars 2020–30 juni 2021.

Syftet med förslaget att införa en möjlighet till ny anmälan om avstämning är att lindra effekterna av återbetalningsskyldigheten. Flera arbetsgivare som har gett in en anmälan om avstämning har lämnat in anmälan några få dagar för sent, vilket har resulterat i att de har blivit återbetalningsskyldiga för allt stöd de erhållit. Vidare har det även förekommit att arbetsgivare inte har kunnat signera ansökan digitalt, vilket i vissa fall har medfört att ansökan inte bedömts ha getts in i tid. Vid tillämpningen har det inte ansetts vara uppenbart oskäligt att arbetsgivarna i dessa fall ska återbetala stödet, vilket innebär att de varken helt eller delvis har befriats från återbetalningsskyldighet. 

Nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning

I propositionen föreslås även att det införs en bestämmelse om att en arbetsgivare som inte kommit in med en anmälan om avstämning i rätt tid, ska föreläggas att göra det innan ett eventuellt beslut om återbetalning av stöd. Arbetsgivaren bör bli återbetalningsskyldig först då föreläggandet inte följs. Syftet med förslaget är att öka förutsebarheten och rättssäkerheten samt säkerställa att kravet på proportionalitet upprätthålls.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Läs mer
Proposition 2021/22:14 En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning (393 KB).

 

KPMG:s kommentar

Det välkomnas att möjlighet ges till en ny avstämning, då det öppnar upp för arbetsgivare att få behålla det stöd de är berättigade till, trots att anmälan om avstämning lämnats in för sent till följd av diverse omständigheter.

Återbetalningsskyldighet kan vara särskilt betungande med hänsyn till att bolagen redan drabbats hårt ekonomiskt till följd av pandemin. Vidare får det nya förfarandet om att förelägga arbetsgivare att ge in avstämning innan ett beslut om återbetalning tas anses öka förutsebarheten och rättssäkerheten samt sannolikt leda till att ärenden om återbetalning minskar.

KPMG övervakar löpande ändringar i reglerna kring korttidsstöd.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss